Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
 w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

I  Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:  

Wymagania niezbędne /konieczne/:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
3. Wykształcenie wyższe administracyjne, zalecane posiadanie ukończonych studiów podyplomowych  
    w zakresie zarządzania; 
4. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierowniczym w administracji państwowej bądź   
    samorządowej;
5. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych w zakresie pobudzenia aktywizacji społecznej;
6. Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu:
    Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o 
    zamówieniach publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o zakładach opieki   
    zdrowotnej, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
    niepełnosprawnych.

Wymagania dodatkowe:
1. Samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,
2. Odpowiedzialność, systematyczność i terminowość;
3. Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy;
4. Posiadanie prawa jazdy kat. B (czynne).

II  Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:
1. Bezpośredni nadzór nad Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie, 
    poprzez:
    - dokonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrolą nad bieżącą pracą ośrodka,
    - prowadzenie kontroli i oceny realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych   
      świadczeń,
    - prawidłowości gospodarowania mieniem,
    - ocenę gospodarki finansowej,
2. Współpraca z innymi organami administracji publicznej oraz instytucjami w sprawach z zakresu  
    pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
3. Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Wyszogród,
4. Współpraca z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, m. in. poprzez zlecanie realizacji zadań    
    gminy,
5. Realizacja polityki prozdrowotnej Gminy i Miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom  
    społecznym oraz kreowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. Podejmowanie działań związanych z realizacją opracowywanych na terenie Gminy i Miasta  
    strategii i programów w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia oraz w zakresie polityki
    społecznej,
7. Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w ramach środków  
    Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obsługa Funduszu,
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia,  
     pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień alkoholowych,  
     przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności, m. in.  
     poprzez zlecanie do realizacji określonych zadań gminy,
9.  Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości  
     prawnej obywateli,
10.Podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem,  
     bezrobotnych poprzez tworzenie Klubów Integracji Społecznej lub Centrów Integracji Społecznej  
     zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143     
     z póź. zm.),
11.Podejmowanie inicjatyw służących społecznej integracji poprzez tworzenie Spółdzielni Socjalnych,     
     CIS-ów, itp.
12.Prowadzenie współpracy z aptekami w zakresie ustalania harmonogramu godzin pracy aptek 
     ogólnodostępnych,
13.Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
14. Nadzór i zarządzanie nad mieniem komunalnym i socjalnym gminy.

III  Warunki pracy na w/w stanowisku:
Praca w siedzibie MGOPS - pierwsze piętro, brak windy, praca przy komputerze.

IV  Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.     

V  Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie
    odbytych studiów),
f)  inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń                
    o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
    z pełni praw publicznych,        
h) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych dla celów
    rekrutacji,
i)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe                         
    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  
    z Krajowego Rejestru Karnego),
j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy  
   zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie najlepszych
   kandydatów.

VI Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach                  samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm./ oraz Regulaminem naboru  na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  z dnia 10 października 2011r.
Zastrzegamy sobie prawo,  w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród,                 ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2012r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu,             ul. Rębowska 37.

                                Burmistrz
                                Gminy i Miasta Wyszogród
                                Mariusz Bieniek

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 


I. Ilość złożonych ofert: 1

 

II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

1. Anna Kossakowska   zam. Płock

 

III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie  
       poinformowany pisemnie.
      

 

                                      13.02.2012r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                 Bożena Myszkowska

                                                                                                    /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/

 

 
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej wybrana została do zatrudnienia Pani Anna Kossakowska, zamieszkała w Płocku.Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Oceniana była według następujących kryteriów: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, predyspozycje do  pracy na stanowisku Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kossakowska przedstawiła koncepcję pracy na w/w stanowisku, w pełni zaspakajającą oczekiwania Pracodawcy, wykazała się wiedzą i doświadczeniem gwarantującym prawidłowe wykonywanie obowiązków Dyrektora.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-26 11:39:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 14:43:37
  • Liczba odsłon: 1895
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668986]

przewiń do góry