Zarządzenie 1/2016
w sprawie zamian w budżecie na 2016 roku
 
Zarządzenie 2/2016
w sprawie powołania zespołu roboczego, w celu opracowania Wieloletniego Planu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym dla gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2020
 
Zarządzenie 3/2016
w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do przedszkola samorządowego/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Wyszogród na rok szkolny 2016/2017
 
Zarządzenie 4/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród
 
Zarządzenie 5/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie oferty zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016”
 
Zarządzenie 6/2016
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Zrządzenie 7/2016
w sprawie zamian składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień

Zarządzenie 8/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zrządzenie 9/2016
w sprawie powołania zespołu roboczego, w celu opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022

Zarządzenie 10/2016
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego”

Zarządzenie 11/2016
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia gminnego

Zarządzenie 12/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 13/2016
w sprawie powołania miejsko-gminnej Komisji ds. opiniowania wniosków i przydziału lokali komunalnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 14/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie oferty zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” na rok 2016

Zarządzenie 16/2016
w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie zbiornika wodnego w obrębie Rębowo gm. Wyszogród Mienia Gminy Wyszogród.

Zarządzenie 17/2016
w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokal mienia gminnego w obrębie Wyszogród przy ul. Niepodległości 90b dla działki  o nr ewid.1169/2 o pow. 53m2, na cele biurowe
 
Zarządzenie 18/2016
w sprawie skrócenia godzin pracy

Zarządzenie 19/2016    tabela
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych instytucji Kultury za rok 2015

Zarządzenie 20/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016rok

Zarządzenie 21/2016
upoważnienie dla Kierownika MGOPS w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze

Zarządzenie 22/2016
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Wyłapywanie, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród"

Zarządzenie 23/2016
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności

Zarządzenie 24/2016
w sprawie opłaty za stoiska gastronomiczno-handlowe ustawione podczas XXXVII Dni Wisły w dniach 18-19.06.2016r. organizowanych na wyszogrodzkim rynku

Zarządzenie 25/2016
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk, w ramach projektu norweskiego"

Zarządzenie 27/2016
w sprawie powołania  komisji przetargowej do przygotowania konkursu ofert na zadanie: "Dzierżawa terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie-działki nr 1076 pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego w okresie od 01.05.2016r. do 30.09.2016r."

Zarządzenie 28/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 29/2016
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 30/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 31/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 32/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 33/2016
w sprawie przyjęcie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 35/2016
w sprawie czasowego przeniesienia działalności realizowanej przez Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie do budynku Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego i Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie na czas remontu placówki

Zarządzenie 36/2016f
w sprawie powołania Komisji do oceny szkód powstałych w wyniku silnego wiatru w dniu 17 czerwca 2016 roku na
terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 37/2016
w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie 34/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 38/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 39/2016
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Wyszogrodzie

Zarządzenie 40/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 41/2016   Informacja
w sprawie sposobu postępowania pracowników urzędu gminy w Wyszogrodzie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie 42/2016
w sprawie ustalenia czynszu dzierżawy za wydzierżawienie części działki nr 1156 o pow. 350m2 mienia gminnego w obrębie Wyszogrodu przy ul. Słonecznej na cele parkingowe

Zarządzenie 43/2016
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Dowóz do placówek oświatowych oraz opieka nad dziećmi z terenu Gminy Wyszogród-kompleksowa obsługa czterech tras przejazdowych autokarami w roku szkolnym "2016-2017"

Zarządzenie 44/2016
w sprawie ustalenia czynszu najmu lokalu o pow. 28m2 usytuowanego na działce o nr ewid. 7/4 położonego w Grodkowie gm. Wyszogród na usługi handlowe

Zarządzenie 45/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 46/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 47/2016
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Hali Sportowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 49/2016
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Hali Sportowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 50/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 51/2016
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego  w Wyszogrodzie zastępującego
dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Wyszogrodzie podczas jego nieobecności

Zarządzenie 52/2016
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą   w Wyszogrodzie zastępującego dyrektora Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie podczas jego nieobecności

Zarządzenie 53/2016
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rębowie  zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie podczas jego nieobecności

Zarządzenie 54/2016
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach   zastępującego dyrektora
Szkoły Podstawowej im. F.Chopina w Kobylnikach  podczas jego nieobecności

Zarządzenie 55/2016
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności

Zarządzenie 56/2016
w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie 57/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 58/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Zarządzenie 59/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 59/1/2016
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, na zadanie "Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie w sezonie grzewczym 2016-2017"

Zarządzenie 60/2016
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2031 załącznik

Zarządzenie 61/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 62/2016
w przedmiocie ustalenia w II przetargu ceny wywoławczej nieruchomości na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z budynkiem gospodarczym i ogródkiem przydomowym w miejscowości Grodkowo, który stanowi własność  Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 63/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 64/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 65/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 68/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 69/2016
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie 70/2016
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę

Zarządzenie 71/2016
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego w celu ustalenia zasad i procedur rozliczeń z tytułu podatku VAT Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę

Zarządzenie 72/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 67/2016
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 67/1/2016
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego

Zarządzenie 73/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 75/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 77/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 76/2016
w sprawie zamian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie 78/2016
w sprawie zamian w budżecie na 2016 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-15 07:02:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-07 17:47:40
  • Liczba odsłon: 1855
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669077]

przewiń do góry