Wyszogród, dn. 07.10.2014 r

 

UGiM.6220.6.4.2014

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku Pana Marka Fabianowicza zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 06.10.2014 r o konieczności przeprowadzania oceny o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni, na obszarze istniejącej zabudowy, na własnej działce Nr. 367, w miejscowości Rębowo”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie budynku inwestorskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego przeznaczonego dla 1000 sztuk tuczników (140,00 DJP) na terenie istniejącej zabudowy zagrodowej na terenie działki o nr ew. 367 położonej w miejscowości Rębowo, gmina Wyszogród kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.1050.2014.DK.1 z dnia 16.09.2014 r. /wpłynęło dnia 22.09.2014/

 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo znak: PPIS/ZNS/451/105/GB/6187/2014 z dnia 30.09.2014 r. /wpłynęło dnia 03.10.2014/

 

 

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Płocku uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał także, iż dla planowanego zamierzenia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i określił szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożył na Pana Marka Fabianowicza zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 cytowanej wyżej ustawy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych w sentencji postanowienia.

 

Do czasu przedłożenia przez Pana Marka Fabianowicza zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 07.10.2014 r

 

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                  

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania wg. Rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;
  2. Pan Marek Fabianowicz zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród,
  3. tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, BIP GiM Wyszogród,

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-07 10:07:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-07 10:07:47
  • Liczba odsłon: 745
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673073]

przewiń do góry