Protokół nr XIII/2008

z obrad XIII Sesji rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 5 czerwca 2008 roku.

______________________________________________

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Ocena aktualnej sytuacji w oświacie oraz prognozy na rok szkolny 2008/2009 na terenie GiM Wyszogród.
 7. Informacja nt. stanu przygotowań placówek oświatowych i organizacji sportowych do nadchodzących wakacji.
 8. Informacja nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie GiM,
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM,
  • określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie.

 10. Sprawy różne.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 13. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM otwiera obrady XIII Sesji Rady GiM Wyszogród witając radnych, sołtysów, Pana Burmistrza i Jego Zastępcę wraz z pracownikami Urzędu, Pana Apolinarego Gruszczyńskiego – radnego powiatu płockiego, Dyrektorów Szkół, Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, ze na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczy radny Maryś Mieszkowski i Włodzimierz Łopatowski.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

-2-

Punkt 2.

Pan Przewodniczący stwierdza, że radni otrzymali proponowany porządek obrad i pyta, czy są uwagi do tych propozycji.

Pan Burmistrz informuje, że w punkcie dot. rolnictwa przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii przedstawią informację na temat choroby trzody chlewnej.

Radny Z. Madany uważa, że jeszcze w czerwcu powinny się odbyć Komisje na temat rolnictwa.

Radny J. Kuliński również uważa, że w czerwcu posiedzenia Komisji powinny być poświęcone rolnictwu, ponieważ dziś jest Sesja poświęcona sprawom oświaty.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosów „za” i 2 głosy „wstrzymujące” /radni J. Kuliński i Z. Madany/ przyjęli proponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Do Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszono następujących radnych:

 1. radny Zbigniew Madany,
 2. radny Marek Głowacki,
 3. radny Sławomir Ząbek.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

Punkt 4.

Pan Burmistrz GiM przedstawił informacje nt. pracy między Sesjami.

Na wstępie Pan Burmistrz poinformował, że na bazie ZGKiM powstała spółka z o.o , zawarto akt notarialny, powołano Rade Nadzorczą w składzie – Tomasz Śliwiński z Płocka, Artur Orliński – sekretarz i członek Włodzimierz Furmański – radca prawny Urzędu.

Rada Nadzorcza powołała Pana Zbigniewa Laskowskiego na Prezesa Spółki, który przez maj był pełnomocnikiem Burmistrza.

Przez m-c czerwiec będą istnieć dwa Zakłady ZGKiM i Spółka.

Pan Burmistrz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej spółki.

Poza tym Pan Burmistrz poinformował:

 • do 9 czerwca jest składanie ofert na wykonanie umocnienia skarpy wiślanej, 6,5 mln zł otrzymaliśmy z Banku Europejskiego.
 • Park „Zamkowa” – realizacja III-IV kwartał,
 • Wysypisko na etapie zamknięcia i rekultywacji,
 • Powstanie farmy wiatrakowej,

-3-

 • Petrochemia Płock zakupiła w Marcjance 10 ha gruntów z przeznaczeniem na tor wyścigowy,
 • Powstaną następne 2 hotele – jeden w kierunku Warszawy wraz z domem weselnym
 • W zakresie obszarów wiejskich przygotowywany jest program „odnowa wsi Rębowo, przygotowywana jest również uroczystość z okazji nadania sztandaru i 100-lecia OSP Rębowo.
 • Budowa drogi powiatowej w Rakowie - gmina dokłada 260 tys. zł do tej inwestycji.
 • W dniach 13 – 15 czerwca odbędą się XXIX Dni Wisły,

Pan Burmistrz stwierdza, że należy pozyskiwać środki w 75 – 80 % z zewnątrz Dochody Gminy spadają a powinny być większe o 2 – 3 mln zł.

Radny Jan Boszko odnośnie powołania nowej spółki pyta na jaką kwotę wyceniono majątek gminy i dlaczego są dwie wyceny.

Pan Burmistrz informuje, że zgodnie z przepisami majątek wyceniono na 6,5 mln zł. W pierwszej wersji wycena była 28 mln zł. Wówczas ceny za wodę i ścieki musiałyby iść w górę diametralnie ponieważ trzeba odkładać na amortyzację.

Pan Burmistrz poinformował również, że nie wszystko zostało przekazane spółce. Nie przekazano: nowej stacji, wysypiska odpadów i obecnej siedziby spółki ponieważ przejdzie na ul. Szkolną oraz, że na razie nie będą sprzedawane udziały.

Radna E. Biernat pyta, kto powołuje Radę Nadzorczą Spółki.

Pan Burmistrz poinformował, że Radę Nadzorczą zgodnie z przepisami powołuje Burmistrz.

Radny Z. Madany w sprawie budowy obwodnicy przez Rębowo.

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował z pojemniki na odpady, które otrzymali rolnicy z Drwał.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Jan Boszko w sprawie planu rewitalizacji parku w centrum miasta, który miał być wykonany w 2008 roku łącznie z monitoringiem. Pyta również, czy będzie robiona ulica Klasztorna.

Pan Antoni Dąbrowski w sprawie opłat za wywóz nieczystości. Informuje, że za kwartał płacił do tej pory 68 zł, a obecnie dostał umowę na ponad 100 zł. Uważa, że ceny za tą usługę są bardzo wysokie. Stwierdza również, że bardzo dużo osób nie ma zawartych umów i nie płaci za wywóz śmieci. Pyta czy mieszkańcy mają jakieś alternatywy, czy są formy segregacji, czy w swoim zakresie można wywozić odpady na wysypisko.

-4-

Radny M. Głowacki pyta o drogi powiatowe w naszej gminie. Do drogi w Rakowie Starostwo nic nie dołożyło. Pyta Pana radnego powiatu, czy na Sesjach Rady Powiatu mówi się na temat modernizacji dróg w gminie Wyszogród.

Punkt 6.

Pan Sekretarz GiM przedstawił informację na temat oświaty.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym punkcie porządku obrad Dyrektorzy Szkół przedstawili informacje na temat działalności Szkół Podstawowych w Rębowie, Kobylnikach, Wyszogrodzie i Gimnazjum w Wyszogrodzie.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący o godz. 13.20 ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Po przerwie obrady opuścił radny Jacek Janczak i Wojciech Baryt.

Po przerwie głos zabrała Pani M. Gronkiewicz. Podziękowała za zaproszenie i przedstawiła informację na temat działalności jej szkoły.

Pan Dyrektor Gimnazjum wnioskuje, żeby ustalić kolejność zadań inwestycyjnych dla poszczególnych szkół.

Punkt 7.

Informacje na temat przygotowania placówek oświatowych, organizacji sportowych do nadchodzących wakacji przedstawił Pan Sekretarz GiM.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

W tym punkcie porządku obrad przybyli przedstawiciele z weterynarii przedstawili informacje na temat chorób trzody chlewnej – choroby Aujeszkyego.

Pan M. Bieniek przedstawił informacje na temat rolnictwa – na temat wniosków i pozyskiwania środków unijnych.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwał:

Pani Skarbnik GiM przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

- 5 -

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 96/XIII/2008 w sprawie zmian w budżecie GiM na 2008 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady GiM do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 97/XIII/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM oraz upoważnienia Rady GiM do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza GiM.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 98/XIII/2008 w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny J. Kuliński w sprawie dofinansowania modernizacji drogi powiatowej. Pan Starosta mówił, że jeśli gmina dołoży złotówkę, to starostwo 2 zł. Okazało się, że do drogi powiatowej w Rakowie Starostwo nie dołożyło nic.

Pan J. Golatowski podziękował za przyznane środki na pogłębienie i zagospodarowanie stawu w Rębowie.

Radny Z. Madany poinformował, że sołtys z Pozarzyna zwraca się o remont drogi powiatowej w Pozarzynie.

Radny J. Boszko w sprawie budowy chodnika w ul. Narutowicza, pozostała do wykonania boczna uliczka w stronę Pana Łykowskiego.

Radny Z. Madany podziękował, że Sesja odbyła się w Rębowie. Podziękował również Pani Dyrektor Szkoły i sołtysowi.

-6-

Radny J. Kuliński w sprawie zdewastowanego przystanku w Ciućkowie.

Pan Burmistrz stwierdza, że przystanek jest w stanie złym, należałoby zaplanować środki w budżecie i zrobić przystanki.

Punkt 11.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan M. Bieniek Zastępca Burmistrza GiM.

 • droga nr 50 – obwodnica w Rębowie – trwają uzgodnienia z właścicielami i jeśli Zarząd dróg się nie dogada będą protesty mieszkańców.
 • modernizacja parku - 10 czerwca odbędzie się spotkanie, na którym dowiemy się kiedy będzie nabór wniosków na to działanie,
 • ulica Klasztorna – w IV kwartale będzie nabór projektów na tą ulicę,

czy będzie brany kredyt na tą ulicę, czas pokaże czy Urząd Marszałkowski przekaże na to zadanie jakieś środki.

 • opłata za wywóz nieczystości – jest to 12 zł za 1 odbiór, jest to kalkulacja

skalkulowana przez ZGKiM. Mieszkańcy oprócz kosza na odpady otrzymują 2 worki na ich segregację.

Pan M. Bieniek poinformował, że w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie kontroli odnośnie śmieci.

Pan J. Golatowski – sołtys wsi Rębowo pyta co z dużymi na odpady pojemnikami KP-7.

Pan Zastępca Burmistrza GiM informuje, że kiedy mieszkańcy otrzymają pojemniki na odpady to te duże pojemniki będą zabierane.

Poinformował również, że nikt inny poza ZGKiM nie może odbierać na naszym terenie nieczystości.

Pan Przewodniczący Rady GiM uważa, że duże pojemniki na wsiach powinny zostać.

Pan A. Gruszczyński podziękował za zaproszenie na dzisiejszą Sesję. Poinformował, że w tej kadencji część problemów będzie rozwiązana. Starostwo przeznaczy 1,5 mln zł na gminę, przede wszystkim na budowę dróg. Jeśli gmina chciałaby wykupić obligacje byłyby większe możliwości. Będzie to w granicach 3 km drogi w każdej gminie, drogi najpotrzebniejszej. Starostwo ma do utrzymania ok. 800 km dróg powiatowych.

Pan A. Gruszczyński pogratulował Panu Burmistrzowi za osiągnięcia w pozyskiwaniu środków dla gminy. Jest to sukces dla miasta i całej gminy.

Stwierdził, że Pan M. Bieniek potrafi skutecznie działać i pozyskiwać środki. Stwierdza, że Jemu również zależy na tym, żeby Wyszogród rozwijał się.

-7-

Radny Z. Madany poinformował, że Radni z Gminy Mała Wieś są również za modernizacją drogi - traktu orszymowskiego. Uważa, że w tej kadencji odcinek tej drogi powinien być zmodernizowany.

Pan A. Gruszczyński informuje, że też korzysta z tej drogi i w jego przypadku byłoby to stronnicze działanie. Jest też ważna i też już zaczęta droga w Słominie. Która droga ma być modernizowana zależy wyłącznie od gminy.

Radny J. Kuliński pyta co w sprawie zasadzonego lasu w Wilczkowie.

Pan Burmistrz informuje, że sprawa ta jest zgłoszona do Starostwa i jest w trakcie wyjaśniania.

Komisja Wniosków i Uchwał nie zgłosiła żadnych wniosków.

Punkt 12.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.

                   Punkt 13.

O godz. 15.30 Pan Przewodniczący zamyka obrady XIII Sesji Rady GiM

Wyszogród zapraszając radnych i zaproszonych gości do obejrzenia

Szkoły, zagospodarowania terenów stawu oraz remizy OSP, która ostatnio

została pomalowana, w związku z jubileuszem jednostki OSP

w Rębowie.

 

Protokołowała:                                         Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                           Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-17 08:43:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-17 08:43:20
 • Liczba odsłon: 743
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672490]

przewiń do góry