Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
11/2022 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"?Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych ? elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 2,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działek o nr ewid. 187,188 położonych na terenie gminy Wyszogród obręb Rębowo?. inne 141915
10/2022 IKr.6220.2.6.2022 postanowienia Postanowienie o zawieszeniu postępowanie administracyjne wszczętgo na wniosek, Energa Green Development Sp.z o.o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Wyszogród o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 267/1, 266/8, 266/7,266/6,266/3,266/1,265/1 obręb Wyszogród, gmina Wyszogród, powiat płocki.? do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. inne 141915
9/2022 IKR.6220.2.5.2022 postanowienia Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Wyszogród o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 267/1,266/8,266/7,266/6,266/3,266/1,265/1 obręb Wyszogród, gmina Wyszogród, powiat płocki.? inne 141915
8/2022 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn:?Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Wyszogród o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 267/1,266/8,266/7,266/6,266/3, 266/1,265/1 obręb Wyszogród, gmina Wyszogród, powiat płocki?. inne 1419155
7/2022 IKR.6220.1.2022 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn;"?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 153, obręb Kobylniki, gmina Wyszogród?. inne
6/2022 IKR.6220.3.15.2021.2022 decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr.ewid. 178,181,184 (obręb 0001) w miejscowości Wyszogród, Gmina Wyszogród? inne 141915
5/2022 IKr.6220.4.16.2021.2022 decyzje Decyzja o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn:"?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr.ewid. 179/1,174/1,170/1 (obręb 0001) w miejscowości Wyszogród, Gmina Wyszogród?(projekt Wyszogród II) " inne 141915
4/2022 IKR.6220.13.4.2021.2022 postanowienia Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastukturą, w tym z magazynem energii na działce nr ewid. 259, 260, 261/1 ,261/2 ,261/3,261/4,261/5,261/6,261/7,261/8,261/9,261/10,261/11,261/12,261/13,261/14,261/15,261/16,261/17,261/18,261/19,261/20,261/21,261/22,261/23,261/24,261/25 w miejscowości Ciućkowo, gmina Wyszogród?. inne
3/2022 IKR.6220.13.5.2021.2022 postanowienia Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z magazynem energii na działce nr ewid. 259, 260, 261/1 ,261/2 ,261/3 ,261/4 ,261/5,261/6,261/7,261/8,261/9,261/10,261/11,261/12,261/13,261/14,261/15,261/16,261/17,261/18,261/19,261/20,261/21,261/22,261/23,261/24,261/25 w miejscowości Ciućkowo, gmina Wyszogród? inne 141915
2/2022 IKR.6220.11.7.2021 postanowienia Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn:?Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MN na działkach nr eid. 70,21/1,21/2,21/3,21/4,21/5 i 21/6 położonych w miejscowości Marcjanka, obręb ewidencyjny 0009-Marcjanka? inne 1419155

[Liczba odsłon: 2680699]

przewiń do góry