UGiM. 6220.3.4.2015                                                                      Wyszogród, dnia 23.07.2015 r. 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu w urzędzie Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „budowie chlewni o licznie stanowisk 1500 szt. dla tuczników w m. Rębowo gm. Wyszogród, dz. o .nr .ewid. 367”

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Marka Fabianowicza, Rebowo 172, 09-450 Wyszogród

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 16.04.2015 r. zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał w dniu 19.05.2015 r. Opinię Sanitarną znak: PPIS/ZNS/451/45/MW/2598/2015. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 28.05.2015 r. znak: WOOŚ-II.4242.146.2015.MK wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 03.06.2015 r. znak: UGiM.6220.3.2.2015 wezwał Pana Marka Fabianowicza do przekazania uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 10.06.2015 r. do UGiM Wyszogród zostało złożone Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 11.06.2015 r. Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Pismem z dnia 16.07.2015 r. znak: PPIS/ZNS/062/22/MW/4070/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku po przeanalizowaniu dokumentacji informuje, że stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 21.05.2015r znak: PPIS/ZNS/451/45/MW/2598/2015 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązujące, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 13.07.2015 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.146.2015.MK.1 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji.

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: k.rogulska@wyszogrod.pl, w terminie 21 dni (od dnia 23.07.2015r. do dnia 14.08.2015 r .).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zawierać informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.      Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Rębowo

2.      Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-23 15:33:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-23 15:33:03
  • Liczba odsłon: 729
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680770]

przewiń do góry