Protokół nr I/2013

z obrad XXIV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 9 stycznia 2013 r.

 

 

Porządek obrad: 

                                               

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Informacja Burmistrza o pracy Kapituły powołanej do rozstrzygnięcia plebiscytu pn.„Zasłużeni dla Gminy i Miasta Wyszogród”.

3. Przedstawienie NOMINOWANYCH.

4. Wręczenie odznaczeń dla „Zasłużonych dla Gminy i Miasta Wyszogród”.

5. Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

 

O godz. 9-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XXIV Sesji Rady GiM witając wszystkich przybyłych na dzisiejszą szczególnej w skali samorządu ziemi wyszogrodzkiej Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Pan Przewodniczący poinformował  o dzisiejszym zaplanowanym wręczaniu odznaczeń dla „Zasłużonych dla Gminy i Miasta Wyszogród” oddając głos Pani Sekretarz.

 

Obradach nie uczestniczy radny Marek Głowacki - obecność usprawiedliwiona. Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Sekretarz w imieniu gospodarzy dzisiejszej uroczystości

Pana Mariusza Bieńka - Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Pana Marysia Mieszkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród

oraz  Wszystkich Państwa Radnych powitała bardzo serdecznie na naszej uroczystej Sesji:

Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego

Witam Księdza Kanonika Zenona Glicnera – Proboszcza Parafii Wyszogród

Księdza Jana Augustynowicza – Proboszcza Parafii Wyszogród

Pana Michała Boszko – Starostę Płockiego

Pana Michała Walerysiaka – Wójta Gminy Czerwińsk

Bardzo serdecznie Pani Sekretarz powitała Gości Honorowych Dzisiejszej, Uroczystej Sesji Nominowanych w Plebiscycie „Zasłużeni dla Gminy i Miasta Wyszogród”

 

W Kategorii ZASŁUŻONY DLA ZIEMI WYSZOGRODZKIEJ:

Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pana Henryka Klusiewicza – Burmistrza poprzedniej kadencji

Pana Wojciecha Celińskiego – Prezesa Spółki BMC w Wyszogrodzie

 

W kategorii ZASŁUŻONY WYSZOGRODZIANIN:

Pana Bronisława Palutkiewicza

Pana Antoniego Dąbrowskiego

 

 

W kategorii WIODĄCE GOSPODARSTWO ROLNE:

Panią Hannę Gmurczyk

Pana Zbigniewa Bąbała

Pana Jacka Skopczyńskiego

Pana Mariusza Szymerskiego

Pana Wiesława Stobieckiego

 

W kategorii   PRZYJAZNA FIRMA ZIEMI WYSZOGRODZKIEJ:

Panią Jolantę Łukasiak Malicką Prezes Zarządu - NBS w Czerwińsku n/Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie

Panią Barbarę Kasztelan - Mechanika i Diagnostyka Pojazdowa w Wyszogrodzie

Pana Waldemara Zaorskiego i Leszka Buks Firma „Kaltrus” SP. j w Wyszogrodzie

 

Powitała także Kapitułę Plebiscytu w osobach:

Pana Mariusza Bieńka – Przewodniczącego Kapituły, Burmistrza GiM Wyszogród

 

Oraz członków Kapituły

Pana Marysia Mieszkowskiego –Przewodniczącego Rady GIM Wyszogród

Pana Janusza Wojciecha Kulińskiego – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu GiM Wyszogród, sołtysa wsi Wilczkowo,

Pana Andrzeja Dobaczewskiego – Radnego GiM Wyszogród,

Pana Piotra Kaflińskiego – Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1 w Wyszogrodzie

 

A także Burmistrzów poprzednich kadencji

Pana Andrzeja Szymańskiego

oraz

Pana Grzegorza Jachimiaka

 

Powitała również  Radnych Powiatu Płockiego :

Pana Jana Boszko

Pana Wojciecha Zmysłowskiego

Pana Apolinarego Gruszczyńskiego

oraz Andrzeja Kulińskiego

 

Następnie Pani Sekretarz powitała na dzisiejszej uroczystości przedstawicieli rolników i przedsiębiorców , Grono Państwa Sołtysów, dyrektorów szkół i kierowników jednostek.

A także powitała przedstawicieli prasy.

 

Punkt 2.

 

Wiosną br. samorząd ziemi wyszogrodzkiej podjął inicjatywę ustanowienia konkursu pn. „Zasłużeni dla Gminy i Miasta Wyszogród”. Jest to pierwszy plebiscyt podjęty Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród, w którym powołana przy samorządzie kapituła dzisiaj wyróżni i odznaczy społeczników, firmy i gospodarstwa rolne.

Rozstrzygnięć pierwszej edycji dokonała wspomniana wyżej Kapituła Konkursu, w skład której weszli:

Mariusz Bieniek – Burmistrz Gim Wyszogród – Przewodniczący Kapituły

Maryś Mieszkowski – Przewodniczący Rady GiM Wyszogród wybrany decyzją Rady GiM

Andrzej Dobaczewski – radny GiM Wyszogród wybrany decyzją Rady GiM

Janusz Wojciech Kuliński – Przewodniczący Komisji Rolnej, Gospodarczej i Budżetu Rady GiM - wybrany decyzją Burmistrza

Piotr Kafliński – społecznik, przedsiębiorca, Przewodniczący Rady Osiedla wybrany decyzją Burmistrza

 

„Myśl globalnie – Działaj lokalnie – to słowa odzwierciedlające osobowości naszych nominowanych. Na naszej samorządowej drodze wśród masy problemów udaje nam się spotykać ludzi, którzy wbrew przeciwnościom robią coś pozytywnego i w naszej ocenie zasługują na wyróżnienie. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie ujawniają się nie tylko na forum publicznym samorządu, ale czasem bez rozgłosu robią dużo dobrego wśród swoich najbliższych, sąsiadów, znajomych. Stąd inicjatywa by kandydatury zgłaszane były przede wszystkim przez grono społeczne. Cieszy nas, że w pierwszej edycji została zgłoszona tak duża grupa wyjątkowych osobowości. I aby obiektywnie ocenić ich wyjątkowość Kapituła opracowała czytelne kryteria oceny” – powiedział Mariusz Bieniek, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Przewodniczący Kapituły.

Burmistrz dodał, że o pracy Kapituły opowie Pan Piotr Kafliński i zaprosił o obejrzenia prezentacji. Prezentacja stanowi załącznik do protokółu.

                                                          

Punkt 3.

 

Pan Piotr Kafliński na wstępie odniósł się do wyświetlonej prezentacji, a mianowicie podkreślił zmianę prezentującego się Wyszogrodu w korzystnym świetle. Następnie przeszedł do przedstawienia pracy Kapituły Konkursu.

 

Uchwała określa cztery kategorie: „Zasłużony Wyszogrodzianin”, „Wiodące Gospodarstwo Rolne”, „Przyjazna Firma Ziemi Wyszogrodzkiej” oraz „Zasłużony dla Ziemi Wyszogrodzkiej”. Wyszogrodzianie do końca lipca składali wnioski, zawierające opis zasług uzasadniających nadanie „wyróżnienia”. Nominowani to trzynaście różnorodnych pod każdym względem osobowości.

Wnioski zgłoszonych kandydatur prezentowały działania podjęte na rzecz rozwoju z minionego dwudziestolecia, które zasłużyły na szczególną uwagę i uznanie mieszkańców GiM Wyszogród.

Obrady Kapituły zakończone zostały wyłonienie laureatów. Osoby, które zasłużyły na największe uznanie zostaną uhonorowane specjalnie przygotowanym na tę uroczystość pamiątkowym medalem. Ocena „Zasłużonych” dokonywana była według ustalonego katalogu kryteriów przygotowanego dla każdej wyjątkowość kategorii. Pan Piotr Kafliński odczytał kryteria przyznania odznaczeń w plebiscycie „Zasłużony dla Gminy i Miasta Wyszogród”:

„Zasłużony dla Ziemi Wyszogrodzkiej”

 

- działania na rzecz rozwoju ziemi wyszogrodzkiej

- bezpośredni wpływ subregionu

- odbiór społeczny

- wrażliwość na inicjatywy społeczne

 

„Zasłużony wyszogrodzianin”

 

- utożsamianie się z GiM Wyszogród

- podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnego społeczeństwa

- kreowanie życia społeczno-kulturalnego

- społeczna ocena kandydata

- przynależność do organizacji społecznych

- otrzymane tytuły i wyróżnienia

- min. 20 lat mieszka

 

Kategoria „Wiodące gospodarstwo rolne”

 

- modernizacja, osiągnięty postęp od momentu przejęcia gospodarstwa do chwili obecnej

- dalsze szkolenia, usprawnienia, certyfikaty

- kontakty z finansami zewnętrznymi

- czy zabiega o rynek zbytu dla mieszkańców

- gotowość na podejmowania szybkich decyzji – dostosowywanie do rynku zmian

- czy istnieje współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

„Przyjazna Firma Ziemi Wyszogrodzkiej”

 

- rodzinna firma

- kontakty z finansami zewnętrznymi

- czy istnieje współpraca ze środowiskiem lokalnym

- czy bazuje na potencjale subregionu

- liczba zatrudnionych pracowników

- modernizacja, rozwój

 

Pierwsza kategoria jest otwarta, również dla osób spoza lokalnego środowiska, którzy zapracowali na wyróżnienie społeczne. Kolejne trzy grupy to mieszkańcy Wyszogrodu.

 

Punkt 4.

 

Pan Mariusz Bieniek Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Przewodniczący Kapituły odczytał po kolei wszystkie zgłoszone osobowości i wyniki plebiscytu. Kapituła Plebiscytu wręczyła wszystkim nominowanym statuetki, a laureatom pamiątkowe medale. Lista nominowanych i zwycięzców przedstawia się następująco:

 

Kat. Zasłużony dla Ziemi Wyszogrodzkiej

Henryk Klusiewicz

Wojciech Celiński

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego – odznaczony medalem

Po wręczeniu medalu Pan Marszałek zabrał głos dziękując za to szczególne wyróżnienie i odznaczenie: „Obchodzę 30-lecie mojej pracy. To przede wszystkim bycie z samorządem i w samorządzie. Ostatnie 11 lat pełnię funkcję niezwykle odpowiedzialną w życiu publicznym. Otrzymuję szereg nagród, może nie zawsze na nie zasługuję, ale tego typu nagrody od społeczności małych ojczyzn są dla mnie szczególnie ważne” – dodał Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

 

Kat. Zasłużony Wyszogrodzianin

Antoni Dąbrowski – odznaczony medalem

„Jestem mile zaskoczony wyróżnieniem. Sądzę, że w Wyszogrodzie na taki medal zasługuje wiele osób. Nagrodę dedykuję mojemu ojcu, by przypomnieć dawnego burmistrza i jego zasługi, ojciec bowiem całe swoje życie oddał temu miastu. Nauczył mnie również kochać całym sercem Wyszogród” – podkreślił Pan Antoni Dąbrowski.

Bronisław Palutkiewicz – odznaczony medalem

 

Kat. Wiodące gospodarstwo rolne

Wiesław Stobiecki

Zbigniew Bąbała

Mariusz Szymerski

Hanna Gmurczyk

Jacek Skopczyński – odznaczony medalem

 

Przyjazna Firma Ziemi Wyszogrodzkiej

Barbara Kasztelan Mechanika i Diagnostyka Pojazdowa w Wyszogrodzie

Pani Prezes Jolanta Łukasiak-Malicka zabrała głos dziękując za nominację w plebiscycie

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku n/Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie

Leszek Buks, Waldemar Zaorski - Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa „Kaltrus” Sp. j. w Wyszogrodzie – odznaczeni medalem

Po otrzymaniu medalu w imieniu firmy Pan Waldemar Zaorski podziękował za to szczególne odznaczenie.

 

Na koniec wręczania odznaczeń uczestnicy uroczystej sesji wysłuchali koncertu zespołu „Trio stroikowe”.

 

Punkt 5.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12.30 zamyka obrady XXIV Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-31 14:28:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 14:28:43
  • Liczba odsłon: 795
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669023]

przewiń do góry