_____________________________________________________________________________________
Wyjaśnienia do treści zapytania (06.12.2019r.):

Pytania do zapytania ofertowego z dnia 04.12.2019 UGiM.271.20.2019 ,, Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych na rok 2020 ”:

poz. 119/ 137- toner do drukarki Gestetner MP2000- to te same tonery

poz.120 - toner do Lexmark Universal V2- poproszę o wskazanie dokładnego modelu urządzenia, gdyż wskazany w zapytaniu nie istnieje

poz.139/140 - są to urządzenia atramentowe kolorowe, mają być wycenione całe komplety czy tusze każdy kolor odrębnie?

poz. 143- toner do drukarki XYZ da Vinci 1.0 A 3D printer (filamenty)- poproszę o kod/ symbol produktu, który ma być wyceniony

poz. 147- to urządzenie atramentowe kolorowe, mają być wycenione całe komplety czy tusze każdy kolor odrębnie?

poz. 148- to urządzenie atramentowe kolorowe, mają być wycenione całe komplety czy tusze każdy kolor odrębnie?

 

Odpowiedzi:

poz. 119/137 - Jeżeli są to te same tonery proszę wpisać jednakowe kwoty w obu pozycjach
poz. 120 - Lexmark Universal V2 x544
poz. 139/140 - Proszę o przedstawienie ceny każdego koloru osobno i zsumowanie ich w ostatniej kolumnie
poz. 143 - Filament PLA 1kg
poz. 147 - Proszę o przedstawienie ceny każdego koloru osobno i zsumowanie ich w ostatniej kolumnie
poz. 148 - Proszę o przedstawienie ceny każdego koloru osobno i zsumowanie ich w ostatniej kolumnie


_____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu (04.12.2019r.):

                                                                                              Wyszogród, dn. 04.12.2019 r.

UGiM.271.20.2019  

Zaproszenie do składania ofert

 

I.      ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07 ,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  • Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych na rok 2020 ”
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych - określonych w formularzu cenowym (zał. nr 2 do przedmiotowego zapytania)

 

W   przypadku oferowania produktów równoważnych wymienionych w ofercie Wykonawca ma obowiązek udokumentowania, że produkty te spełniają te same wymogi i posiadają parametry odpowiadające typom produktów wymienionych w formularzu cenowym.

Ponadto:

- rodzaj i ilość towarów stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określony będzie w zamówieniach stosownie do potrzeb Zamawiającego.

- przewiduje się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości artykułów o 10% wymienionych w formularzu cenowym, w związku z koniecznością dostosowania do potrzeb Zamawiającego,  

- termin realizacji sukcesywnych dostaw w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia jednostkowego w godzinach 8 00 -14 00 ,

- dostawy zamówionych partii towarów dokonuje Wykonawca na koszt własny,

- w przypadku dostarczenia artykułów z wadami lub brakami Wykonawca dokona wymiany lub ich   uzupełnienia   na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od otrzymania reklamacji,

- za nieterminowe dostawy Zamawiający ma prawo żądać kary w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, liczony od wartości zamówionej partii towaru.

  •   Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
  • Miejsce dostawy materiałów dotyczących zapytania :

- Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

- Szkoła Podstawowa w Kobylnikach

- Szkoła Podstawowa w Rębowie

- Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie

- Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie

- MGOPS w Wyszogrodzie

- CK Wisła w Wyszogrodzie

- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zapytania – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD lub KRS .

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

             - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1 .     Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.     Oferty można składać do dnia 13.12.2019 r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej   kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. - ,, Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych na rok 2020 - nie otwierać przed dniem 13.12.2019r. , godz. 10.15 – ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. OCENA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.12.2019r – godz. 10.15 w siedzibie urzędu ( pok. 6 – pierwsze piętro )

 

 

2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

4.   W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =--------------------------------   x 100%

                                   Cena oferty badanej   

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.   Zamawiający nie dopuszcza   składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania, można uzyskać pod numerem tel. – 24 267 26 31

 

Wykaz załączników do zapytania :

1. Zał. nr 1 – Oferta wykonawcy: POBIERZ

2. Zał. nr 2 – Formularz cenowy: POBIERZ

3. Zał. nr 3 – Projekt umowy wraz z załącznikiem (dane do faktury): POBIERZ

4. Zapytanie ofertowe podpisane (.pdf): POBIERZ

                                                                                                 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
Skarbnik

/-/ Barbara KopańskaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-04 15:11:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-06 11:08:28
  • Liczba odsłon: 670
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680729]

przewiń do góry