UGiM.272.6.2017                                                                                      Wyszogród, dn. 11.05.2017 r.

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na : „Zakupie i dostawie destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gminnych  w ramach funduszu sołeckiego 2017 r. - sołectwo Kobylniki”

 

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem w ramach remontu bieżącego drogi gminnej w sołectwie Kobylniki – kolonia Bziny.

 

Bazowa ilość – 135 ton. Zamawiający informuję, że liczba ta jest szacunkowa i może ulec zwiększeniu ( w przypadku uzyskania ceny niższej od kwoty przeznaczonej do wykonania w/w usługi przez zamawiającego) lub zmniejszeniu ( w przypadku uzyskania ceny wyższej od kwoty przeznaczonej do wykonania w/w usługi przez zamawiającego).

Cena jednostkowa musi obejmować koszt zakupu 1 tony destruktu z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem walcem drogowym w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

UWAGA : Konieczność przeprofilowania fragmentu drogi przeznaczonego do remontu -  koryto do 4 cm głębokości.

 

Remonty drogi takim typem materiału przewidziany jest w następującym sołectwie:


- Kobylniki – kolonia  ,, Bziny ,,


 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Prace polegające na remoncie bieżącym  drogi będą wykonywane przy sprzyjających temperaturach powyżej 22 -25 stopni C ,w okresie od 01.06.2017 r. do 31.09.2017 r. Dokładny termin, miejsce oraz długość odcinka drogi przeznaczonej do remontu wskaże Zamawiający.

 

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być przygotowana na Załączniku nr 1:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród,

2.    Oferty można składać do dnia 22 maja 2017 r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu),

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena


 

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty


elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz informacji zamieszczonej na stronie internetowej urzędu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE


 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji udziela :

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl


 

 

                                                    

                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                               Jan Boszkozapytanie_ofertowe
oferta_-_zalacznik_nr_1

Wyszogród, 30.05.2017 r.

 

 

 

Zakup i dostawa destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego 2017 r. – sołectwo Kobylniki

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Gmina i Miasto Wyszogród działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 zwanej dalej Pzp), zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr UGiM.272.6.2017 z dnia 11.05.2017 r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego 2017 r. – sołectwo Kobylniki”

 

 

UZASADNIENIE

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ w terminie wyznaczonym w zaproszeniu do składania ofert nie złożono żadnej oferty dotyczącej w/w przedmiotu zamówienia.

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                      Jan Boszko

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-11 09:41:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-01 07:48:32
  • Liczba odsłon: 693
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674623]

przewiń do góry