U c h w a ł a Nr 91/XII/2008

                                         Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                  z dnia 25.04.2008 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

Na podstawie art.18 ust.2 , pkt.9 lit. c oraz art. 58 Ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U.z 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami /oraz art.82 ust.1 pkt.2, art. 169 i art. 170 Ustawy z dnia 30.06.2005 r o finansach publicznych / Dz.U.z 2005 r Nr.249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/.

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie postanawia :

§ 1

Zaciągnąć kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości

3 000 000 zł /słownie trzy miliony złotych/ z przeznaczeniem na:

- 350 000 zł – wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli.

- 300 000 zł - współfinansowanie drogi powiatowej w miejscowości Rakowo

- 470 000 zł – modernizację drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn

- 200 000 zł - modernizację drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo

- 1 200 000 zł – modernizację ulicy Klasztornej wraz z budową oświetlenia

- 480 000 zł – rozbudowę budynku UGiM

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3 000 000 zł w dziale:

- dział 600 rozdział 60014 § 6050 - 300 000 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 1 870 000 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 6050 - 480 000 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 - 195 000 zł

§ 4110 - 30 000 zł

§ 4120 - 6 000 zł

---------------------

231 000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 4010 - 100 000 zł

§ 4110 - 16 000 zł

§ 4120 - 3 000 zł

-------------------

119 000 zł

Plan wydatków budżetu po zmianach będzie wynosił 14 504 254 zł.

 

 

 

§ 3

 

Zwiększa się w załączniku Nr.4 do Uchwały budżetowej Nr. 72/X/2007 z dnia 19.12.2007 roku przychody o kwotę 3 000 000 zł § 952.

Ogółem plan przychodów wynosić będzie 3 561 000 zł.

§ 4

 

W Uchwale budżetowej Nr. 72/X/2007 z dnia 19.12.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2008 rok w § 10 pkt.2 zwiększa się wartość planowanego deficytu budżetu o kwotę 3 000 000 zł.

Deficyt ogółem wynosić będzie 3 075 880 zł.

§ 5

 

Kredyt zostanie zaciągnięty w banku, który zostanie wyłoniony w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 6

Źródłem pokrycia zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne

budżetu Gminy tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z

podatku od nieruchomości.

§ 7

 

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.

 

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

                                                                         Przewodniczacy Rady GiM

                                                                                  Wyszogród

                                                                            Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-10 12:53:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-10 12:53:11
  • Liczba odsłon: 584
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672317]

przewiń do góry