PP.7322.2.2013.2014                                                                                                          

 

    Wyszogród,  20.01.2014r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie  z art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2012r.  poz.647 z późn. zm.),  art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235) oraz Uchwał  Rady Gminy i Miasta Wyszogród  Nr   174/XXI/2012    i Nr 175/XXI/2012  z dnia 22.11.2012r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.  Zamieście i  drogi Nr 50 w Wyszogrodzie oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wyszogrodzie między ul. Warszawską i Zamieście  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach  od 29.01.2014r.  do  20.02.2014r.   w siedzibie  Urzędu  Gminy  i  Miasta   w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37,      w godz. od  800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 12.02.2014r. w Sali posiedzeń (hala sportowa) przy ulicy Niepodległości 11 w Wyszogrodzie,  o godz.  1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.03.2014r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta.

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-20 15:42:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-20 15:42:05
  • Liczba odsłon: 899
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672340]

przewiń do góry