UGiM.6220.6. 100.2012.2013.2014                                                  Wyszogród, dnia  25.03.2014 r. 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko((Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267, dalej: k.p.a.), zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Gminy i  Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek spółki Masovia Wind Farm  I Sp.z o.o, ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Łukasza Nowaka wydał w dniu 24.03.2014r decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa Farmy Wiatrowej Wyszogród, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, z tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Warszawie oraz opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płocku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek.

Od wyżej wymienionej decyzji z dnia 24.03.2014r służy stronom wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta  Wyszogród do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                   …………….

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.       Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.       Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.       Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.       Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-25 13:26:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 13:26:38
  • Liczba odsłon: 578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669037]

przewiń do góry