UGiM.6220.5.6.2015                                                                 Wyszogród, dnia 28.07.2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267, dalej: k.p.a.), zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek ROAD-BUD Maciej Porębski, 09-410 Płock, ul. Jana Pawła II 27/67w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku ze złoża „Ciućkowo III” położonego na działkach 200 i 201 w miejscowości Ciućkowo gmina Wyszogród

 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, z tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płocku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37 (pokój nr 3)  w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek.

Od wyżej wymienionej decyzji z dnia 28.07.2015r służy stronom wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-28 23:09:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 23:09:25
  • Liczba odsłon: 654
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680778]

przewiń do góry