U c h w a ł a Nr 150/XIX/2009

                       Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                z dnia 23.04.2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

Na podstawie art.18 ust.2 , pkt.9 lit.c oraz art.58 Ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U.z 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami /oraz art.82 ust.1 pkt.2 i art. 169 i art.170 Ustawy z dnia 30.06.2005 r o finansach publicznych / Dz.U.z 2005 r Nr.249 poz.2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie postanawia :

§ 1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości

2 500 000 zł /słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na:

- 1 000 000 zł – modernizację ulicy Klasztornej i Ogrodowej wraz z

oświetleniem.

- 1 500 000 zł - zakup nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 500 000 zł w dziale:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 1 000 000 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - 1 500 000 zł

Plan wydatków budżetu po zmianach będzie wynosił 16 311 229,40 zł.

 

§ 3

 

Zwiększa się w załączniku Nr.4 do Uchwały budżetowej Nr. 116/XVII/2008 z dnia 18.12.2008 roku przychody o kwotę 2 500 000 zł § 952.

Ogółem plan przychodów wynosić będzie 3 560 350 zł.

§ 4

W Uchwale budżetowej Nr. 116/XVII/2008 z dnia 18.12.2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok w § 9 pkt.2 zwiększa się wartość planowanego deficytu budżetu o kwotę 2 500 000 zł.

Deficyt ogółem wynosić będzie 3 227 443 zł.

§ 5

 

Kredyt zostanie zaciągnięty w banku, który zostanie wyłoniony w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 6

Źródłem pokrycia zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne

budżetu Gminy tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z

podatku od nieruchomości.

Spłata kredytu nastąpi w okresie 10 lat tj. w latach 2012-2021.

 

§ 7

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.

 

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr150/XIX/2009r.

                               Rady Gminy i Miasta z dnia 23.04.2009 r.

 

 

 

Zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 2 500 000 zł stanowić ma zabezpieczenie realizacji następujących przedsięwzięć:

 

  1. Budowa ul. Klasztornej i Ogrodowej w Wyszogrodzie (wartość zadania 1 200 000 zł – w tym 200 000 zł już zabezpieczone w budżecie na 2009 r.). Zadanie przewidziane jest do realizacji na rok bieżący. W wyniku ograniczonych możliwości finansowych Gminy niezbędne jest posiłkowanie się dodatkowym źródłem wsparcia czyli kredytem. Zadanie zostanie jednocześnie złożone w formie wniosku aplikacyjnego o refundację poniesionych wydatków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie „Rewitalizacja”;

     

  2. Zakup nieruchomości na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród (szacowana wartość 1 500 000 zł) – zakup nieruchomości jest procesem niezbędnym, który zabezpieczy siedzibę lokalizacyjną Urzędu. Z racji komplikacji prawnych związanych z utratą prawa własności obecnej siedziby Urzędu, Burmistrz zobowiązany jest podjąć działania zapewniające ciągłość funkcjonowania. Zaciągnięcie zobowiązani9a pozwoli sfinansować planowane przedsięwzięcie ponieważ obecne środki budżetowe przeznaczone są na realizację zadań w innych obszarach problemowych i inwestycyjnych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-26 09:39:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-26 10:17:04
  • Liczba odsłon: 690
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668904]

przewiń do góry