PP.6730.58.2013                                                                           Wyszogród, dnia 04.12.2013r

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

         Na  podstawie  art.  61 §  1 i  4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r –Kodeks  Postępowania  Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr poz. 267.)  oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 29.10.2013r. zostało  wszczęte   na  wniosek Firmy PHPU „Kaltrus” Sp. J. W. Zaorski L. Buks,  Wyszogród, ul. Czerwińska 56,  postępowanie   w  sprawie   wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy dla działki  o nr ewid. 799, 798/3 położonej w Wyszogrodzie będącej własnością wnioskodawcy.

 

Warunki dotyczą  budowy  :

 

1. budowę łącznika – tunelu przejściowego, hali na dz. Nr ewid. 799 z halą na dz. Nr ewid. 798/3   na działkach  Nr ewid. 798/3 i 799 w  mieście  Wyszogród

 

        W  związku z  powyższym , uwagi i zastrzeżenia można składać do Urzędu  Gminy i Miasta Wyszogród w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku. Materiały dotyczące w/w sprawy są do wglądu w pok. Nr 3 w Urzędzie Gminy  i Miasta Wyszogród.

 

 

 

 

 

 

PP.6730.58.2013                                                                              Wyszogród, dn.27.12.2013r

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o   zebranym materiale dowodowym

 

 

         Na  podstawie  art.  10 §  1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r –Kodeks  Postępowania  Administracyjnego ,( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydaniu decyzji o warunkach dla przedsięwzięcia polegającego na budowę łącznika – tunelu przejściowego,  hali na dz. Nr ewid. 799 z halą na dz. Nr ewid. 798/3      na działkach  Nr ewid. 798/3 i 799 w  w  mieście  Wyszogród wszczętym na wniosek Firmy PHPU „ Kaltrus” sp.j. W. Zaorski  ,L. Buks, Wyszogród, ul. Czerwińska 56

        W  związku z  powyższym, informuję, że w ciągu 7 dni od podania do wiadomości niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z zebranym materiale dowodowym oraz zgłosić uwagi lub wnioski w pok nr. 3 Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród , w godz.

7.30-15.30 . 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują;

- wg. rozdzielnika

- a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP.6730.58.2013                                                                         Wyszogród, dnia 07.01.2014r

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 80 poz. 717, z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 07 stycznia  2014 r. została  wydana decyzja Nr 58/2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowę łącznika – tunelu przejściowego,    hali na dz. Nr ewid. 799 z halą na dz. Nr ewid. 798/3      na działkach  Nr ewid. 798/3 i 799 w  mieście  Wyszogród

 W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-05 00:00:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 10:53:16
  • Liczba odsłon: 704
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672172]

przewiń do góry