Wyszogród, dn. 27.10.2015 r.

 

UGiM.6263.2.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„ Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – opróżnianie koszy ulicznych  w  m. Wyszogród w roku  2016 ”

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30 ( poniedziałek, wtorek , czwartek , piątek) , 9:00 – 17:00 ( środa ).

 

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „ Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród  - opróżnianie koszy ulicznych  w  m. Wyszogród w roku  2016–  ” – Nie otwierać przed dniem 12.11.2015r. – godz. 10.15.

 

Termin składania ofert : 12.11.2014r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 24 267 26 31

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Opróżnianie koszy ulicznych według miejsc wskazanych w załączniku nr 2 w systemie segregowania odpadów, wraz z utylizacją zebranych odpadów.

Opróżnianie koszy ulicznych  odbywało się będzie codziennie  odbywało się będzie w poniedziałki ,środy i piątki w każdym tygodniu danego miesiąca.

UWAGA: Oferowana kwota powinna być  stawką ryczałtową / miesięczną za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Wymagany termin realizacji usługi: 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Jan Boszko


karta_oproznien_kosze_zal._nr.3
oferta_-_zalacznik_nr._1
projekt_umowy
zal_2_kosze


                                                                                                                           Wyszogród, dn. 03.12.2015r.

 

 

UGiM.6263.2.1.2015

 

                                  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród w roku 2016. Zadanie: opróżnianie koszy ulicznych w mieście Wyszogród”.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia:

1.      W dniu 13 listopada 2015r., komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, dokonała otwarcia ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 12.11.2015r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres

Oferowana kwota brutto PLN

Ilość uzyskanych punktów

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

5 180,00

100,00

2.

AgroBud

Arkadiusz Badaczewski

Ul. Północna 10

09-472 Cekanowo

5 400,00

95,92

 

2.      Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów: cena 100%.

3.      Po przeanalizowaniu rzeczonych ofert, jako najkorzystniejszą uznano następującą ofertę:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szkolna 16, 09-450 Wyszogród, za kwotę 5 180,00 zł brutto.

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-27 09:40:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-04 17:28:17
  • Liczba odsłon: 659
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674528]

przewiń do góry