UGiM .6220.2.8.2012                                                                                    Wyszogród, dnia 22.05.2012 r

 

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 106 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17b, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Szymczaka – prokurenta, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naBudowielinii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród”w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś

 

postanawiam

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród”w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś.

 

UZASADNIENIE

1.    W dniu 20.02.2012 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek spółki – Masovia Wind Farm I Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17b, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Szymczaka – prokurenta, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naBudowielinii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród”w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś.

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, wszczął postępowanie w sprawie określenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, zwracając się pismem z dnia 20.02.2012 znak: UGiM.6220.2.2.2012 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii,  co do konieczności i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 2. W dniu 20.02.2012 r zawarto porozumienie między Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogród określające organ prowadzący niniejsze postępowanie oraz sposób informowania o czynnościach podejmowanych w procedurze oraz wpływających materiałach dowodowych, wnioskach i uwagach.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku opinią sanitarną z dnia 09.03.2012 znak:  ZNS.7170-131-50/12.GB data wpływu 26.03.2012r.) wnioskował o odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 02.03.2012 (data wpływu  09.03 2012 r.) znak: WOOŚ-II.4240.242.2012.EW po przeanalizowaniu dokumentacji wyraził opinię o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 5. W dniu 26.03.2012 roku organ wydał postanowienie znak: UGiM.6220.2.3.2012 o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.
 6. Pismem z dnia 17 kwietnia 2012 roku Wnioskodawca zastąpił błędnie wpisane we wniosku numery działek na terenie których realizowane będzie przedsięwzięcie: dz. Nr. ew. 298, 299 obręb Orszymowo oraz 334 obręb Rębowo zastąpiono przez następujące: 238, 239, 262 obręb Orszymowo oraz 144 obręb Rębowo, przy czym w załącznikach do wniosku przedłożonych do urzędu, czyli Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz na mapach ewidencyjnych prawidłowo wskazane zostały działki na terenie, których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz na które przewiduje się oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
 7. W związku z powyższym, organ wystąpił pismem znak: UGiM 6220.2.6.2012 z dnia 20.04.2012 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu określeniu terenu realizacji przedsięwzięcia ustalonego pismem wnioskodawcy z dnia 17 kwietnia 2012 roku.
 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku opinią sanitarną z dnia 14.05.2012 roku znak: ZNS.7170-275-94/12.GB stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 9. W uzasadnieniu stwierdził, co następuje:

„Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wystąpił pismem znak: UGiM 6220.2.6.201 o z dnia 20.04.2012r. o ponowne wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „budowa linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanej na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród”. Jest to jednotorowa, napowietrzna linia, będąca elementem infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej dla farm wiatrowych „Bodzanów” i „Wyszogród, w związku z zmianą nr działek dla planowanej inwestycji”.

Przedmiotowa inwestycja położona jest na pograniczu gminy Wyszogród i mała Wieś na terenie obrębów geodezyjnych Orszymowo i Rębowo. Powierzchnia terenu dla potrzeb inwestycji nie przekroczy 22,9 ha w wariancie A i 24,0 ha w wariancie B. Jest ona uwarunkowana długością linii w poszczególnych wariantach.

Początek linii znajdować się będzie w Orszymowie, na terenie działki o nr ewid. 30/2 (gm. Mała Wieś), gdzie zlokalizowana będzie stacja transformatorowa GPZ 30/110 kV. Linia elektroenergetyczna omija miasto od jego wschodniej strony i biegnie na południe równolegle do drogi krajowej nr 50, w odległości od niej ok. 1300 – 2200 m. W około trzech czwartych swojej długości mija miejscowość Rębowo po jej zachodniej stronie. Poniżej drogi asfaltowej prowadzącej do Rębowa, linia przechodzi przez działkę o nr ewid. 166, gdzie linia koliduje z lasem prywatnym. W przypadku wariantu A powierzchnia pasa technologicznego kolidującego z lasem wynosi 3579 m2, natomiast w przypadku wariantu B 4317 m2.

Projektowana linia WN 110 kV będzie posiadać następującą charakterystykę:

1.    Dane ogółem linii:

·         Napięcie 110 kV

·         Ochrona odgromowa na całej długości

·         Liczba torów: 1

·         Długość napowietrznej linii: 7626 m w wariancie A i 7988 m w wariancie B

·         Max długość przęsła 400 m

·         Min odległość pionowa przewodu od poziomu ziemi 6 m.

 

            Zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia opracowaną przez EKO Consulting, Stare Babice, realizacja planowanej inwestycji zgodnie z przedstawionym wariantem A, przy zastosowaniu zaproponowanych środków nieminimalizujących, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i nie ma przeciwwskazań do jej realizacji.

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr  213. poz. 1397), planowanie przedsięwzięcie budowa linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanej na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany.”

11.  W dniu 20 kwietnia 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród wystąpił z pismem na wniosek Inwestora z dnia 17 kwietnia 2012 r. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej numerów działek na których ma powstać planowana inwestycja, w wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu z dnia 2 marca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przy piśmie z dnia 10 maja 2012 r. poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród, iż zmiana, o którą wnioskuje Inwestor, wymaga poprawienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzez uwzględnienie nowych numerów działek i wystąpienie o uzyskanie nowej opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

12.  Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród pismem z dnia 11 maja 2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po uwzględnieniu zmian numerów działek we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

 

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 17.05.2012 (data wpływu 17.05.2012 r.) znak: WOOŚ-II.4240.597.2012.EW po przeanalizowaniu dokumentacji wyraził opinię że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu stwierdził, co następuje:

“Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 11maja 2012 r., znak: UGIM.6220.2.7.2012, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej WN 110 KV zlokalizowanej na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród, na działkach nr ew. 30/2, 31/1,31/3, 31/7, 31/6, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 97, 133, 134, 135, 144, 161, 163, 174, 175, 280, 176, 177/2, 177/3, 179, 180/4, 180/3, 181, 182, 183, 184, 185, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 257, 258, 262, 272, 273 obręb Orszymowo; na działkach nr ew. 284, 285, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 33, 86, 89, 90, 119, 120, 142, 144, 166, 168, 181, 182, 205, 206, 215, 255, 256, 260, 261, 262, 266 obręb Rębowo. Do pisma dołączono kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienianych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W przedmiotowej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dnia 21 lutego 2012 r. wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród z dnia 20 lutego 2012 r., znak gkim.6220.2.2.2012, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Na podstawie dokumentacji załączonej do ww. wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w warszawie w dniu 2 marca 2012 r. znak: WOOŚ-II.4240.242.2012.EW, wydał postanowienie, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród wystąpił z pismem na wniosek Inwestora z dnia 17 kwietnia 2012 r. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej numerów działek na których ma powstać planowana inwestycja, w wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu z dnia 2 marca 2012 r. Po wnikliwej analizie dokumentacji załączonej do pisma Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród z dnia 20 lutego 2012 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przy piśmie z dnia 10 maja 2012 r. poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród, iż zmiana, o którą wnioskuje Inwestor, wymaga poprawienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzez uwzględnienie nowych numerów działek i wystąpienie o uzyskanie nowej opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 14 maja 2012 r. ponownie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród z dnia 11 maja 2012 r. o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po uwzględnieniu zmian numerów działek we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowił wyrazić opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1)    Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)    Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanej na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród.

Przedmiotowa inwestycja razem ze stacją transformatową (GPZ- główny punkt zasilający) 30/110 kV zlokalizowaną w miejscowości Orszymowo, jest elementem infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej farm wiatrowych „ Bodzanów” i „ Wyszogród”. Energia elektryczna o średnim napięciu wytworzona przez generator elektrowni wiatrowej, następnie wytworzona przez GPZ na wysokie napięcie, zostanie wyprowadzona przewodami do krajowej sieci elektroenergetycznej przez operatora Energa Operator Sp. zo.o  Powierzchna terenu dla potrzeb inwestycji nie przekroczy 24,0 ha, długość maksymalna 7,988 km i szerokość pasa technologicznego obejmie 30 m.

1.    Dane ogólne dotyczące linii

- napięcie- 110 kV;

- ochrona odgromowa na całej długości linii;

- liczba torów -1;

- maksymalna długość przęsła – 400m;

- minimalna odległość pionowa przewodu od poziomu ziemi-6m;

                 2. słupy – konstrukcje stalowe, kratowe, złożone z prętów kątownikowych  łączonych za pomocą śrub:

                     - masa słupa bez fundamentów- 1,5 t do 5,5t;

                     - wymiary podstawy minimum 2,7x 2,0m ; maksymalnie 8x8m;

                    - wysokość 17-35 m;

                    - materiał – stal typ S235 i S355 cynkowana ogniowa i ewentualnie malowana;

                     - minimalna wysokość zawieszenia przewodu – 10 m.

    b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie wraz z istniejącą stację trans formatową 30/110 kV Orszymowo może powodować oddziaływania skumulowane. Jednakże stwierdza się, że kumulacja ta nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii

W związku z inwestycją planowane jest zużycie: wody, paliw, oraz materiałów i surowców niezbędnych do jej budowy. Zapotrzebowanie na paliwo, energię, materiały i surowce mineralne nie wystąpi natomiast na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia (wyłączając okresową konserwację).

d)emisji i występowania innych uciążliwości

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczony czasowo i przestrzennie. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż wartości pola elektrycznego i magnetycznego poza terenem przedmiotowej stacji zostaną dotrzymane. Urządzenia nie będą także źródłem ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia oraz emisji substancji do powietrza.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, które mogą stworzyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii.2)usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiskaw szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska o odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcia leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

W odległości ok. 10 km pd przedmiotowej linii 110 kV znajduje się obszar Natura 2000 – Puszcza Kampinoska (PLC 140001), a w odległości ok. 2 km obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły ( PLB 140004). Linia nie będzie bezpośrednio przylegać do doliny rzecznej (miedzy obszarem inwestycji a doliną znajduje się m.in. miasto Wyszogród oraz droga krajowa nr 62 relacji Płock- Warszawa). Fragment linii o długości 1495 km znajduje się w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, który w tym rejonie nie jest atrakcyjny, z uwagi na wybitnie rolniczy charakter krajobrazu i nagromadzenie funkcjonujących od lat linii wysokiego napięcia.

Na potrzeby analizy oddziaływania inwestycji przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, którą objęto teren przeznaczony pod planowaną linię elektroenergetyczną wraz z buforem o szerokości 100 m(2x50m). W badanej strefie nie stwierdzono obecności gatunków i siedlisk przyrodniczych chronionych Dyrektywą Siedliskową (Dyrektywa Rady 92/43/ EWG), oraz gatunków chronionych roślin, wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U.Nr 168, poz. 1764).Obszar zajęty pod przedsięwzięcia w obu wariantach nie przedstawia wysokiej wartości przyrodniczej. Roślinność tego terenu stanowią zbiorowiska segetalne i synantropijne towarzyszące użytkom rolnym i zabudowie. Inwentaryzacja nie wykazała gniazd ptaków szponiastych, gniazd bociana białego, ani potencjalnych zimowisk nietoperzy w strefie 400 m po obydwu stronach planowanego przebiegu linii. Stopień gatunkowy awifauny jest typowy dla krajobrazu rolniczego.

Inwestycja w czasie jej eksploatacji może powodować kolizje z ptakami (zderzenia z liniami i konstrukcjami słupów, którym ulegają głównie ptaki duże i średniej wielkości). Może powodować zagrożenia ptaków porażeniem prądem w wyniku zwarcia przewodów o różnych fazach lub zwarcia doziemnego. Stwierdzono, iż położono prostopadle do doliny Wisły linia energetyczna nie będzie stanowiła znaczącej bariery dla ptaków migrujących. Stopień kolizyjności nietoperzy z tego typu obiektami jest słabo rozpoznany.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zwanej dalej kip przedstawiono, iż w celu zmniejszenia ryzyka zderzenia z ptakami zastosowane zostaną instalacje ruchomych kolorowych plakietek zawierających element odbijający światło dzienne i dający efekt migotania oraz element fluorescencyjny uwidaczniający linię w nocy (płytki te generują światło nieinwazyjne, nie przyciągające nietoperzy). W kip wskazano także zastosowanie zawieszeń i łańcuchów z izolatorów ceramicznych lub kompozytowych oraz izolatorów wiszących. Przewidziano do zastosowania także szereg rozwiązań chroniących środowisko w fazie realizacji eksploatacji i likwidacji inwestycji.

Po zapoznaniu się z charakterem przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego lokalizację i przewidywane oddziaływanie na różnorodne elementy przyrody opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz formy ochrony przyrody.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była zrealizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z przedłożonych materiałów wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia gminy Wyszogród wynosi ok. 98,0 os/km.

i)obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j)uzdrowiska i obszary ochrony środowiska

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3)Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważnego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1i 2 wynikające z:

a)zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b)transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

c)wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie treści karty informacyjnej oraz charakterystyki otoczenia terenu przedsięwzięcia stwierdza się, że zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji inwestycji nie występują oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d)prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednakże oddziaływania te będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczają się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

e)czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływanie przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji, będzie miało charakter lokalny i ograniczony się do terenu inwestycji.W fazie realizacji będą to uciążliwości tymczasowe, które ustąpią po zakończeniu budowy. Na etapie eksploatacji oddziaływania nie spowodują przekroczeń standardów jakości środowiska.

Po przeprowadzonej analizie przedłużonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter opinii i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

 

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją - na podstawie § 3 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji a także opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie analizując uwarunkowania określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie jednotorowej, napowietrznej linii 100 kV, będącej elementem infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej dla farm wiatrowych „Bodzanów” i „Wyszogród”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród, w zachodniej części województwa mazowieckiego. Analizie poddano dwa warianty inwestycyjne: A (inwestorski) i B (alternatywny). W przeważającej części swych przebiegów warianty pokrywają się, różnica w trasach jest na południowym odcinku poniżej m. Rębowo. Wariant B charakteryzuje się większą ingerencją w środowisko wynikającą z dłuższego przebiegu, a co za tym idzie większą zajętością terenu oraz koniecznością większej wycinki. Ponadto, szlak alternatywny wchodzi w kolizję (zbyt bliski przebieg) z osadą (pojedyncze gospodarstwa) poniżej m. Rębowo. W związku z powyższym rekomenduje się realizację inwestycji zgodnie z Wariantem A. W granicach pasa technologicznego planowanej inwestycji zgodnie z wariantem A tj. 30 m (po 15 m od osi linii) brak jest obiektów budowlanych. Najbliższe zabudowania znajdują się ok. 34 m od linii. 

Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie szaty roślinnej wykazała w pasie 100 m (po 50 m od osi linii) brak: gatunków chronionych Dyrektywą Siedliskową (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), siedlisk przyrodniczych chronionych Dyrektywą Siedliskową (Dyrektywa Rady 92/43/EWG) oraz gatunków chronionych roślin, wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1764). Wizja terenowa w zakresie fauny wykazała w pasie 100 m (po 50 m od osi linii) brak gniazd ptaków szponiastych, gniazd bociana białego lub zasiedlonych platform oraz potencjalnych zimowisk nietoperzy. Planowana linia 110 kV na długości 1 494 m (ok. 4,4 ha) znajduje się na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Stwierdza się brak oddziaływania inwestycji na obszar. Ponadto, inwestycja nie oddziałuje bezpośrednio i pośrednio na przedmioty ochrony sąsiadujących (w promieniu 15 km) obszarów Natura 2000. Realizacja przedmiotowej inwestycji (Wariant A) będzie wiązała się z wycinką 3579 m2 ha prywatnego lasu (dz. ew. 166). Na etapie opracowywania karty informacyjnej przedsięwzięcia inwestor zawarł porozumienie i zgodę na wycinkę z właścicielem gruntu. Zezwolenie na wycinkę objęte będzie odrębnym postępowaniem administracyjnym polegającym na wyłączeniu powierzchni z produkcji gruntów leśnych i będzie miało miejsce po uzyskaniu decyzji środowiskowej dla przedmiotowej linii WN 110 kV.

W obrębie działek, na których przewidziana jest realizacja przedmiotowej inwestycji brak jest zabytków podlegających ochronie konserwatorskiej. Kierownik Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie oraz stwierdził brak wymogu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Do najistotniejszych rozwiązań chroniących środowisko będą należały następujące działania: oszczędne gospodarowanie terenu, odpowiednia organizacja robót, zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń i substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo – wodnego, prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami. Szczególną ostrożność należy wykazać podczas prowadzenia robót w sąsiedztwie szpaleru lip i zadrzewionej doliny rz. Ryksy na wysokości m. Orszymowo. W celu minimalizacji kolizji ptaków z linią zaleca się montaż plakietek fluorescencyjnych.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko wystąpi głównie na etapie jej realizacji. Niemniej jednak zasięg oddziaływania będzie niewielki i nie przekroczy granic nieruchomości gruntowych objętych wnioskiem.

W zakresie emisji hałasu stwierdza się, że w otoczeniu projektowanej linii 110 kV, na terenach chronionych przed hałasem, dopuszczalne poziomy hałasu nie zostaną przekroczone. Ze względu na fakt, że prognozowany poziom hałasu pochodzącego od projektowanej linii będzie niewielki (znacznie poniżej wartości dopuszczalnych) o poziomie hałasu w rejonie wspólnego przebiegu z innymi inwestycjami decydować będą inne inwestycje. Oznacza to brak oddziaływania skumulowanego ze strony linii 110 kV. Analizy wykazały brak przeciwwskazań do budowy linii z uwagi na potencjalne oddziaływanie pola elektromagnetycznego. W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji stwierdza się brak potrzeby tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe przeanalizowane w niniejszej karcie informacyjnej, realizacja planowanej inwestycji zgodnie z przedstawionym Wariantem A, przy zastosowaniu zaproponowanych środków minimalizujących, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i nie ma przeciwwskazań do jej realizacji.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.  Masovia Wind Farm I Sp. z o.o.,  ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa

2.Strony postępowania zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz zamieszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.ugimwyszogrod.bip.pl

3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyw Płocku, ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

 

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-23 17:55:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-23 17:55:16
 • Liczba odsłon: 612
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674596]

przewiń do góry