Uchwała Nr. 70/IX /2007

                                   Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                z dnia. 28.11.2007

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2007 rok o kwotę 99 244 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 12 712 635 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2007 rok o kwotę 99 244 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 11 827 183 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3 i 4

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                           Załącznik Nr.1
                                                                       do Uchwały Rady Gminy i Miasta

                                                                          w Wyszogrodzie Nr. 70/IX/2007

                                                                          z dnia 28.11. 2007 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

98 244,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

98 244,-

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

97 244,-

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t

 

1 000,-

8852

   

Pomoc społeczna

 

1 000,-

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

1 000,-

 

2360

Dochody j.s.t związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

1 000,-

Razem

99 244,-

 

                                                                           Załącznik Nr.2
                                                                           do Uchwały Rady Gminy i Miasta

                                                                          w Wyszogrodzie Nr. 70 /IX/2007

                                                                           z dnia 28.11. 2007 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

98 244,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

98 244,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

97 244,-

8852

   

Pomoc społeczna

- środki samorządowe

 

1 000,-

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

1 000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 000,-

Razem

99 244,-

 

                                                                                          Załącznik Nr.3
                                                                           do Uchwały Rady Gminy i Miasta

                                                                           w Wyszogrodzie Nr 70/IX/2007

                                                                            z dnia 28.11.2007 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7700

   

Gospodarka mieszkaniowa

11 100,-

11 100,-

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 100,-

11 100,-

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

11 100,-

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

11 100,-

 

9801

Oświata i wychowanie

12 800,-

12 800,-

 

80195

 

Pozostała działalność

12 800,-

12 800,-

 

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

12 800,-

 
 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 

12 800,-

Razem

 

23 900,-

23 900,-

 

 

 

                                                                    Załącznik Nr.4

                                                                    do Uchwały Rady Gminy i Miasta

                                                                    w Wyszogrodzie Nr. 70/IX /2007 r.

                                                                    z dnia 28.11.2007 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

174 296,-

261 296,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

174 296,-

261 296,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

174 296,-

261 296,-

0600

   

Transport i łączność

74 800,-

 
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

74 800,-

 
 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72 800,-

 

7710

   

Działalność usługowa

30 000,-

 
 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

30 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,-

 

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

15 800,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

15 800,-

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

15 800,-

8801

Oświata i wychowanie

8 620,-

3 200,-

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

7 020,-

1 600,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 600,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 420,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 600,-

80110

Gimnazja

1 600,-

1 600,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 600,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 600,-

8854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 420,-

85401

Świetlice szkolne

5 420,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 300,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

20,-

9921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000,-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 000,-

4270

Zakup usług remontowych

2 000,-

Razem

287 716,-

287 716,-

 

                        Uzasadnienie do Uchwały Nr70/IX/2007r.

                         Rady Gminy i Miasta z dnia 28.11.2007 r.

 

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów budżetu :

 • w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 98 244 zł w związku:
  • z umową podpisaną z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

na kwotę 97 244 zł na dofinansowanie zakupu

samochodu pożarniczego dla OSP Rębowo.

  • z uchwałą Rady Powiatu w Płocku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla OSP Drwały.
 • w dziale 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1 000 zł w związku z uzyskaną kwotą zaliczek alimentacyjnych od dłużników - 50% wpłat z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników ds. świadczeń rodzinnych.

 

Do załącznika nr. 3

Zaszła konieczność dokonania zmian w planie dochodów budżetu

– zmiana paragrafów.

 

Do załącznika nr. 4

Zaszła konieczność dokonania zmian w planie wydatków budżetu:

Zmniejszenia planu wydatków budżetu

W dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

zmniejszono plan wydatków o kwotę 174 296 zł:

  • wodociąg Ciućkowo o kwotę – 15 000 zł
  • wodociąg Wilczkowo o kwotę – 38 000 zł
  • wodociąg Rybaki o kwotę - 10 000 zł
  • SUW Kobylniki o kwotę - 111 296 zł

 

W dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 74 800 :

  • zakup usług remontowych o kwotę 2 000 zł
  • ulica Klasztorna o kwotę 57 000 zł
  • droga Rębowo Wiązówka o kwotę 15 800 zł

 

W dziale 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000 zł

W dziale 801 :

  • rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków –

o kwotę 7 020 zł

  • rozdział 80110 Gimnazja zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 600 zł

 

 

Zwiększenia planu wydatków budżetu

W dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan wydatków o kwotę 261 296 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

„Rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice Pruszczyn „– 261 269 zł

W dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 15 800 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego /wkład własny/

W dziale 801 :

  • rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1600 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu wizyjnego /wkład własny/
  • rozdział 80110 Gimnazja zwiększono plan wydatków o kwotę 1600 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu wizyjnego /wkład własny/

 

W dziale 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne zwiększono plan wydatków o kwotę

5 420 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W dziale 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Marcjance

 

 

                                                             Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

                                                                        Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 12:17:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 12:17:28
 • Liczba odsłon: 647
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681218]

przewiń do góry