Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:
Kierownik Hali Sportowej
Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania niezbędne /konieczne/:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
    publicznych.
3. Wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na w/w
    stanowisku. Preferowane: wychowanie fizyczne, menadżer sportu, organizacja i zarządzanie.
4. Doświadczenie zawodowe: min. 4 lata.
5. Znajomość przepisów z zakresu: kultury fizycznej i sportu, funkcjonowania obiektów
    sportowych, prawa zamówień publicznych, ustawy samorządzie gminnym, ustawy o
    pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.
6. Przedstawienie koncepcji organizacji imprez sportowych dla mieszkańców Wyszogrodu
    z wykorzystaniem hali sportowej.

Wymagania dodatkowe:
umiejętności organizacyjno – menadżerskie,
umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność,
komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:
1. Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem hali sportowej i stadionu miejskiego.
2. Organizacja i realizacja zadań dotyczących funkcjonowania hali sportowej tj. zaspokajania
    zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy i miasta Wyszogrod w zakresie kultury fizycznej i  
    sportu.
3. Zapewnienie prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego w szkołach podlegajacych  
    organizacyjnie gminie, poprzez wykorzystanie możliwości hali sportowej.
4. Współdziałanie z instytucjami oraz placówkami oświatowymi i sportowymi.
5. Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym i poza lokalnym.
6. Nadzorowanie pracy pracowników hali sportowej.
7. Przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności obiektów sportowych.
8. Nadzór na kotłownią olejową zaopatrującą w ciepło wszystkie obiekty szkolne w Wyszogrodzie

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca na Hali Sportowej, praca przy komputerze, stanowisko pracy na parterze,  toalety dostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych.

IV. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
V. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),
e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie
    zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
    korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
    celów rekrutacji,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia
    zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy
   zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
   najlepszych kandydatów,
j) pisemna koncepcja organizacji imprez sportowych dla mieszkańców Wyszogrodu
    z wykorzystaniem hali sportowej.

VI. Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm./.
Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Hali Sportowej”,  z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,            w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2016r. do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu,        ul. Rębowska 37.

                                               Burmistrz
                                                                                Gminy i Miasta Wyszogród
                                                                                             Jan Boszko
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 WyszogródInformacja o wynikach naboru na stanowisko:
Kierownik Hali Sportowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku braku ofert na w/w stanowisko procedura naboru została zakończona.29.08.2016r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-18 10:23:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-29 13:12:22
  • Liczba odsłon: 882
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669058]

przewiń do góry