UGiM – 7624/3 -12/10-11                                                    Wyszogród, dnia  12.04.2011 r

 

 

 

                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 107 z 2000r. z późn. zm) zawiadamiam, że Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, dnia 12 kwietnia 2011 r, w trybie art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), wydał  decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na „Budowie tuczarni trzody chlewnej” znak UGiM 7624/3-11/10-11     Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3 w godzinach 8.00-15.00 w terminie 14 dni od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

            Stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego w Płocku  za pośrednictwem  Burmistrza  Gminy  i Miasta Wyszogród w terminie  14 od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

Otrzymują:

  1. tablica ogłoszeń i BIP GiM Wyszogród;
  2. a/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-13 23:29:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-13 23:29:36
  • Liczba odsłon: 503
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674578]

przewiń do góry