UCHWAŁA NR 143/XIX/2009

Rada Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia  23 kwietnia 2009 r.

 

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.   Nr.142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.  z 2007 roku Nr.70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy i Miasta uchwala  co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w treści stanowiącej załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         § 4

Traci moc Uchwała nr 126/XVIII/2009 Rady GiM Wyszogród z dnia 6.02.2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 r.

DLA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

 

                 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do corocznego tworzenia planu działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, będącego równocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2009 r.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psychospołeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, pociągającym za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, powoduje załamanie się procesów socjalizacyjnych dzieci i młodzieży, wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny.

Rada Gminy w Wyszogrodzie świadoma zagrożeń, jakie niesie spożywanie napojów alkoholowych oraz uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Gminy przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

PROGRAM jest wynikiem diagnozy i doświadczeń pracy komisji w latach poprzednich.

 

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,

- zmniejszenie rozmiarów już występujących problemów alkoholowych,

- zwiększenie środków niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi już problemami.

 

 

I. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ALKOHOLU

 

Metodami służącymi realizacji tego celu na terenie Gminy i Miasta Wyszogród są:

1.        Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla detalu w mieście i gminie na 2009 rok. Limit ten  wynosi  33 punkty i jest  utrzymany  na tym samym  poziomie od 1995 roku.

Ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla gastronomii w gminie i mieście w ilości 8 punktów.

2.        Ustalenie  zasad  usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, a w szczególności:

a.      Zasad ich usytuowania wprowadzając zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w odległości 60 m od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego, zakładów produkcyjnych.

b.      Kontrolę placówek pod względem posiadania zezwoleń oraz przestrzegania zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym: zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, uwidacznianie wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu, zakaz reklamy itd.

 

II. ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZO-INFORMACYJNE

 

Metodami służącymi do realizacji tego zadania w 2009 roku będzie:

 

1.        Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.

2.        Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci szkolnych w świetlicy socjo-terapeutycznej.

3.        Współpraca z różnymi organizacjami, których celem jest promocja zdrowia i trzeźwości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

4.        Organizowanie kolonii i obozów z programem terapeutycznym.

5.        Organizowanie turniejów i innych imprez sportowych z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

 

III. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI PROPAGUJĄCYMI TRZEŹWOŚĆ I ZAKŁADAMI FUNKCJONUJĄCYMI NA NASZYM TERENIE.

 

1.        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

·           Udzielanie pomocy finansowej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym;

·           Pomoc w kierowaniu na leczenie osób uzależnionych.

2.        Posterunek Policji:

·           Zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

·           Eliminowanie nielegalnej sprzedaży alkoholu;

·           Współudział w kontrolach placówek handlowych.

3.        Służba Zdrowia:

·           Szkolenie z zakresu rozpoznawania choroby alkoholowej i innych uzależnień oraz wczesne ich leczenie;

4.        Szkoła:

·           Realizacja programów profilaktycznych;

5.        Świetlica socjo-terapeutyczna:

·           Prowadzenie zajęć i realizacja programów profilaktycznych.

 

IV. POMOC I OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

Problemy alkoholowe w równym stopniu dotyczą osób uzależnionych od alkoholu jak i członków ich rodzin.

Mając powyższe na uwadze, jednym z ważnych elementów pomocy tym rodzinom oprócz pomocy materialnej jest jej ochrona przed przemocą.

 

Realizacji tego celu służy realizacja tzw. NIEBIESKIEJ LINII PRZEZ POLICJĘ I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

Ustalenia z realizacji tego zagadnienia przez Policję będą służyły KOMISJI jako podstawę do wzywania osób stosujących przemoc w rodzinie celem przygotowanie wniosku o poddanie się leczeniu.

Miejscami w których można uzyskać pomoc są:

·        Posterunek Policji;

·        Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

·        Świetlica Socjo-terapeutyczna;

·        Punkt konsultacyjny.

V. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

         Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przez Burmistrza Gminy i Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

            Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy) wydaje się na następujące rodzaje napojów:

·        O zawartości do 4,5% alkoholu (piwo);

·        O zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (wino);

·        O zawartości powyżej 18% alkoholu;

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (handel) wydawane są na dwa lata. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) wydawane są na cztery lata.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1.        zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;

2.        dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

3.        pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

4.        decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1.        posiadanie zezwolenia;

2.        wniesienie opłaty;

3.        zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Wygaśnięcie zezwolenia następuje na skutek:

1.        likwidacji punktu sprzedaży;

2.        upływu terminy ważności;

3.        zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4.        zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5.        niedokonanie opłat w terminie.

Cofnięcie zezwolenia następuje na skutek:

1.        nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw

2.        nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3.        powtarzających się co najmniej dwukrotnie w okresie 6-m-cy zakłócanie porządku publicznego;

4.        wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5.        przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.

 

VI. BUDŻET

 

            W celu realizacji zadań wynikających z Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzy się budżet.

            Budżet ten jest tworzony ze środków zgromadzonych na koncie Urzędu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Zakres zadań finansowych obejmujących budżet:

1.        Dofinansowanie programów profilaktycznych;

2.        Dofinansowanie obozów wypoczynkowo-terapeutycznych;

3.        Organizowanie różnych form spędzania czasu:

·        Wakacje;

·        Ferie;

4.        Dofinansowanie zajęć w świetlicy socjo-terapeutycznych;

·        Ulotki;

·        Plakaty;

·        Broszury;

5.        Zabezpieczenie finansowe dla osób, które prowadzą zajęcia w świetlicy;

6.        Dofinansowanie klubu abstynenta;

7.        Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicy;

8.        Dofinansowanie oddziału szpitali zamkniętych.

                         

VII.  Na rok   2009 planowane    wpływy   w  wysokości   70.000

Dział  851           Rozdział  85154

                        Podział  środków  wg  kategorii:

 851-85153          Zwalczanie  narkomanii                                  ogółem     4.000 zł

85154- Przeciwdziałanie  alkoholizmowi                                    ogółem    66.000 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4010-wynagrodzenia   osobowe  pracowników                           - 24.000 

4110-składki na ubezpieczenie społeczne                                    -   4.100    

4170-wynagrodzenia  komisji                                                      -   1.500  

4210-  zakup  materiałów  i  wyposażenia                                    -  5.000 

                -   doposażenie  klubów     -                      4.000   

                -   wydatki związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych

                 w klubach                                        -  1.000    

4240 – Pomoc  dydaktyczna                                                  -        500 zł  

4260-zakup  energii  elektrycznej  klub  Wyszogród            -     8.000 zł

4270-zakup  usług pozostałych                                             -     1.000 zł

               - remonty  klubów/drobne  naprawy/                    -     1.000 

4300- zakup  usług  pozostałych                                           -   18.400 zł

         -  utrzymanie  Punktu Konsultacyjnego      -   7.000 zł

         -  ferie -lato  w mieście                                -  2.000 zł

         -  turniej” Dzikich  Drużyn”                       -      900zł

-  wycieczki i inne imprezy organizowane  przez Klub  Środowiskowy                                          

        w Wyszogrodzie                                      -    2.500 zł

            -  Programy  profilaktyczne  w szkołach     -  4.000 zł

  psycholog, biegły sądowy                        -   2.000

4350   - Usługi informatyczne                                                -      500 zł

4410- delegacje i wyjazdy komisji, uzależnionych

       i  współuzależnionych  na  mitingi                                   -   1.000   

4430- Różne  opłaty i  ubezp.                                                  -      500 

4700- Szkolenia                                                                       -  1.000 zł

4750- Akcesoria   -programy komputerowe                           -   500 zł

 

 

VIII. GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ

 

Na podstawie art. 4 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. nr 35 poz.230 z późn.zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zarządzeniem Nr 2/2009 z dnia 09.01.2009 roku Powołał Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w następującym składzie:

Boszko Aneta  - przewodnicząca

Jarzyńska – Koper Teresa - sekretarz

Błaszczyk   Hanna

Brenda Jarosław

Piotrowska  Grażyna

Plichciński Klemens

Kondera Teresa

Rutecka Izabela

Komisja działania swe ogranicza do realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień m.in.:

·        Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu osób uzależnionych;

·        Opiniuje decyzje o wydaniu oraz cofnięciu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

·        Kontroluje placówki prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Członkom Gminnej Komisji za wykonywanie czynności oraz udział z posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie Ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej Dz.U. 110 poz. 1255 z 99r. i Dz.U. z 2000 r. nr 119 poz.239

Z członkami Komisji przewodniczącym, sekretarzem zawiera się „umowy-zlecenie” zawarte do czasu pełnienia obowiązków.

Wypłata następuje po przedstawieniu listy obecności i protokołu z posiedzenia komisji.

Ustalono kwotę za udział w posiedzeniu dla członka komisji 40.00 zł netto.

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady GiM

                                                                                         Wyszogród

                                                                                     Józef Zbigniew Boszko 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-21 08:46:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 08:46:27
  • Liczba odsłon: 651
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674862]

przewiń do góry