UCHWAŁA NR 16/III/2006

Rada Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28 grudnia

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr.142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 roku Nr.147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok w treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr188/XXIV/2005 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.12.2005 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

I. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ALKOHOLU

Metodami służącymi realizacji tego celu na terenie Gminy i Miasta Wyszogród są:

 1. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla detalu w mieście i gminie na 2007 rok. Limit ten wynosi 33 punkty i jest utrzymany na tym samym poziomie od 1995 roku.
 2. Ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla gastronomii w gminie i mieście w ilości 8 punktów.

 3. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, a w szczególności:
  1. Zasad ich usytuowania wprowadzając zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w odległości 60 m od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego, zakładów produkcyjnych.
  2. Sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych może odbywać się w godzinach otwarcia placówek, zaś w placówkach gastronomicznych najdłużej do godziny 22.00
  3. Kontrolę placówek pod względem posiadania zezwoleń oraz przestrzegania zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym: zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, uwidacznianie wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu, zakaz reklamy itd.

 

 

II. ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZO-INFORMACYJNE

Metodami służącymi do realizacji tego zadania w 2007 roku będzie:

 1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.
 2. Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci szkolnych w świetlicy socjo-terapeutycznej.
 3. Współpraca z różnymi organizacjami, których celem jest promocja zdrowia i trzeźwości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 4. Organizowanie kolonii i obozów z programem terapeutycznym.
 5. Organizowanie turniejów i innych imprez sportowych z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI PROPAGUJĄCYMI TRZEŹWOŚĆ I ZAKŁADAMI FUNKCJONUJĄCYMI NA NASZYM TERENIE.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • Udzielanie pomocy finansowej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym;
 • Pomoc w kierowaniu na leczenie osób uzależnionych.

 1. Posterunek Policji:

 • Zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • Eliminowanie nielegalnej sprzedaży alkoholu;
 • Współudział w kontrolach placówek handlowych.

 1. Służba Zdrowia:

 • Szkolenie z zakresu rozpoznawania choroby alkoholowej i innych uzależnień oraz wczesne ich leczenie;

 1. Szkoła:

 • Realizacja programów profilaktycznych;

 1. Świetlica socjo-terapeutyczna:

 • Prowadzenie zajęć i realizacja programów profilaktycznych.

 

 

IV. POMOC I OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

Problemy alkoholowe w równym stopniu dotyczą osób uzależnionych od alkoholu jak i członków ich rodzin.

Mając powyższe na uwadze, jednym z ważnych elementów pomocy tym rodzinom oprócz pomocy materialnej jest jej ochrona przed przemocą.

Realizacji tego celu służy realizacja tzw. NIEBIESKIEJ LINII PRZEZ POLICJĘ I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Ustalenia z realizacji tego zagadnienia przez Policję będą służyły KOMISJI jako podstawę do wzywania osób stosujących przemoc w rodzinie celem przygotowanie wniosku o poddanie się leczeniu.

Miejscami w których można uzyskać pomoc są:

  • Posterunek Policji;
  • Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • Świetlica Socjo-terapeutyczna;
  • Punkt konsultacyjny

 

 

V. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przez Burmistrza Gminy i Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy) wydaje się na następujące rodzaje napojów:

 • O zawartości do 4,5% alkoholu (piwo);
 • O zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (wino);
 • O zawartości powyżej 18% alkoholu;

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (handel) wydawane są na dwa lata. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) wydawane są na cztery lata.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia;
 2. wniesienie opłaty;
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Wygaśnięcie zezwolenia następuje na skutek:

 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminy ważności;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niedokonanie opłat w terminie.

Cofnięcie zezwolenia następuje na skutek:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. powtarzających się co najmniej dwukrotnie w okresie 6-m-cy zakłócanie porządku publicznego;
 4. wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.

 

 

VI. BUDŻET

W celu realizacji zadań wynikających z Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzy się budżet.

Budżet ten jest tworzony ze środków zgromadzonych na koncie Urzędu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Zakres zadań finansowych obejmujących budżet:

 1. Dofinansowanie programów profilaktycznych;
 2. Dofinansowanie obozów wypoczynkowo-terapeutycznych;
 3. Organizowanie różnych form spędzania czasu:

 • Wakacje;
 • Ferie;

 1. Dofinansowanie zajęć w świetlicy socjo-terapeutycznych;

 • Ulotki;
 • Plakaty;
 • Broszury;

 1. Zabezpieczenie finansowe dla osób, które prowadzą zajęcia w świetlicy;
 2. Dofinansowanie klubu abstynenta;
 3. Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicy;
 4. Dofinansowanie oddziału szpitali zamkniętych.

 

 

VII . Na rok 2007 planowane są wpływy w wysokości 50.000

Dział 851 Rozdział 85154

Podział środków wg kategorii:

851-85153 Zwalczanie narkomanii ogółem 2.000 zł

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem 48.000 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4010-wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.192 zł

4110-składki na ubezpieczenie społeczne - 2.440 zł

4170-wynagrodzenia komisji - 1500 zł

4210- zakup materiałów i wyposażenia - 4.300 zł

- doposażenie klubu Grodkowo - 700

- doposażenie klubu Rębowo - 700

- doposażenie klubu Rakowo - 700

- doposażenie klubu Drwały - 700

- doposażenie klubu Słomin - 700

- doposażenie klubu Wyszogród - 800

4260-zakup energii elektrycznej klub Wyszogród - 8.000 zł

4270- Zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- remont klubu w Wyszogrodzie - 1.000 zł

4300- zakup usług pozostałych - 16.000 zł

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego - 6.000

- ferie -lato w mieście - 3.000

- turniej” Dzikich Drużyn” - 1.100

- wycieczki ,rejs po Wiśle inne organizowane przez Klub Środowiskowy w Wyszogrodzie imprezy - 1.900

- Programy profilaktyczne w szkołach - 2.000

- psycholog, biegły sądowy - 1.000

- wyjazdy komisji po gminie - 1.000

4410- delegacje i wyjazdy komisji, uzależnionych

i współuzależnionych na mitingi - 1.800 zł

4430- Różne opłaty i ubezp. - 768 zł

VIII. GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ

Na podstawie art. 4 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. nr 35 poz.230 z późn.zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Uchwałą Nr 15/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku Powołał Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w następującym składzie:

Błaszczyk Hanna

Boszko Zbigniew

Jasińska Bogumiła

Jędryczka Feliks

Koper Robert

Laskowski Krzysztof

Piotrowska Grażyna

Plichciński Klemens

Ziętara Andrzej

Pielaciński Janusz

Komisja działania swe ogranicza do realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień m.in.:

 • Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu osób uzależnionych;
 • Opiniuje decyzje o wydaniu oraz cofnięciu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
 • Kontroluje placówki prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Członkom Gminnej Komisji za wykonywanie czynności oraz udział z posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie Ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej Dz.U. 110 poz. 1255 z 99r. i Dz.U. z 2000 r. nr 119 poz.239

Z członkami Komisji przewodniczącym, sekretarzem zawiera się „umowy-zlecenie” zawarte do czasu pełnienia obowiązków.

Wypłata następuje po przedstawieniu listy obecności i protokołu z posiedzenia komisji.

Ustalono kwotę za udział w posiedzeniu dla członka komisji 40.00 zł netto.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-10 11:46:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-10 11:46:07
 • Liczba odsłon: 541
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674995]

przewiń do góry