UGiM.6220.6. 9.2014.2015. Wyszogród, dnia 16.04.2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E


  1. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko((Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267, dalej: k.p.a.), zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki wydał w dniu 16.04.2014r decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Uruchomienie skupu złomu” na działce o nr.ewid. 775 w Wyszogrodzie”

  2. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, z tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płocku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek.

  3. Od wyżej wymienionej decyzji z dnia 16.04.2015r służy stronom wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

…………….
Wywieszono dnia …………………


Zdjęto dnia ………………………..

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-16 14:33:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 14:33:24
  • Liczba odsłon: 641
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680666]

przewiń do góry