PP.6730.20.2015                                                                           Wyszogród, dnia 13.04.2015r

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego  - jednolity tekst ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.  / i art. 59 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz.U. z 2015r.  poz199/
z a w i a d a m i a m
że na wniosek z dnia 08.04.2015r złożony przez  Inwestora  Masovia Wind Farm, ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa reprezentowany przez pełnomocnika Łukasza Nowaka
zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:  „budowa zjazdu z drogi krajowej nr 50(działka ewidencyjna 304) do działki 81/1 obręb Kobylniki”. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm/  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania.
W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pok. 3 w godzinach urzędowania.
- sprawę prowadzi Katarzyna Rogulska  tel. 24 267 26 15
  

 

PP.6730.20. 2015                                                                      Wyszogród, dnia 10 lipca 2015r

 

Zawiadomienie o zebranym materiale  dowodowym

Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zjazdu z drogi krajowej Nr 50  na działce nr ewid. 81/1    w  miejscowości  Kobylniki    w gminie Wyszogród wszczętym na wniosek Masovia Wind Farm I Sp. z o.o., Warszawa ul. Postępu 17b

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

PP.6730.20.2015                                                                            Wyszogród, dn. 21.07.2015r

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.07.2015r.

 

o wydaniu decyzji o ustalenie warunków  zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu  obejmującej: budowę zjazdu z drogi krajowej Nr 50  na działce o nr ewid. 81/1  w  miejscowości  Kobylniki    w gminie Wyszogród

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267.)  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 21.07.2015r  została wydana decyzja o ustalenie warunków  zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu  obejmującej: budowę zjazdu z drogi krajowej Nr 50  na działce nr ewid. 81/1  w  miejscowości  Kobylniki    w gminie Wyszogród

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-14 10:44:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-22 11:48:27
  • Liczba odsłon: 666
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681256]

przewiń do góry