Protokół Nr I/2006

z obrad I Sesji Rady Gminy i Miasta

z dnia 27 listopada 2006 r.

Porządek obrad:

Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnych oraz Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy i Miasta.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.
  • zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady GiM,
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady GiM,
  • przeprowadzenie głosowania /tajnego/,
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady,

 5. Przejecie przez Przewodniczącego Rady GiM prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.
  • zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady GiM,
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady GiM,
  • przeprowadzenie głosowania /tajnego/,
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady GiM.

 7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza GiM Wyszogród.
 8. Przyjęcie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu nr. 7.
 9. Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady GiM:
  • Rewizyjnej / Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego/,
  • Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
  • Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Przed rozpoczęciem obrad I Sesji Rady GiM Wyszogród Pani Kordula Piotrowska – Przewodnicząca Miejsko Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszogrodzie wręczyła zaświadczenia o wyborze Radnych oraz Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

-2-

Punkt 1.

Radny Senior Wojciech Baryt o godz. 10-tej dokonał otwarcia I Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby obrady dzisiejszej I Sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach na stan 14 radnych uczestniczy 14 co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Punkt 2.

Pan Radny Senior poinformował, że obecnie Rada przystąpi do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Pan Przewodniczący poprosił Pana Sławomira Ząbek – najmłodszego wiekiem radnego o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych, a następnie każdego wyczytanego o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”. Poinformował również, że każdy z radnych może wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Pan W. Baryt poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i miasta i jej mieszkańców”.

Każdy z radnych wypowiedział słowo „ślubuję” wraz z formułą „Tak mi dopomóż Bóg”

Po wyczytaniu wszystkich radnych Pan Przewodniczący Senior stwierdził, że wszyscy radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Gminy i Miasta Wyszogród.

Punkt 3.

Pan Przewodniczący Senior przedstawił porządek obrad I sesji Rady GiM przygotowany przez zwołującego Sesję Przewodniczącego Rady GiM poprzedniej kadencji Pana Józefa Zbigniewa Boszko.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad bez uwag.

Punkt 4.

Pan Przewodniczący Senior poinformował, że w tym punkcie porządku obrad Rada przystępuje do wyboru Przewodniczącego Rady GiM.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz o ewentualne ich przedstawienie. Poinformował, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny J. Kuliński zgłosił na Przewodniczącego Rady kandydaturę radnego M. Mieszkowskiego. Stwierdził, że Pan M. Mieszkowski jest

-3-
radnym kilku kadencji, bardzo dobrze wywiązuje się z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jest wzorowym rolnikiem.

Radny M. Mieszkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Z. Madany zgłasza na przewodniczącego Rady GiM radnego Pana Józefa Zbigniewa Boszko. Stwierdza, że Pan J.Z Boszko w poprzedniej kadencji był dobrym przewodniczącym Rady i dalej może tą funkcję pełnić.

Radny J.Z Boszko wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny J. Janczak zgłasza na przewodniczącego Rady GiM radną Panią Elżbietę Biernat. Informuje, że Pani E. Biernat w wyborach uzyskała największe poparcie wyborców i największą liczbę głosów.

Radna E. Biernat wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z zakończeniem zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady GiM Przewodniczący Senior zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady GiM.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” zamknęli listę 3 kandydatów na Przewodniczącego Rady GiM.

Przewodniczący Senior proponuje powołanie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Radni zgłosili następujące kandydatury do składu Komisji Skrutacyjnej:

 1. Radny Janusz Kuliński,
 2. Radny Zbigniew Madany,
 3. Radny Włodzimierz Łopatowski.

W/w radni wyrazili zgodę na pracę w tej Komisji.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Skrutacyjną w w/w składzie.

Pan Przewodniczący Senior ogłasza 5 minutową przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Wznowiono obrady.

Radny Janusz Kuliński informuje, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Radny Janusz Kuliński – Przewodniczący,
 2. Radny Zbigniew Madany – Członek,
 3. Radny Włodzimierz Łopatowski – Członek.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia Regulamin głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród w dniu 27.XI.2006 r.

-4-
Radni nie zgłosili uwag co do przedstawionego Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM.
W związku z tym Pan Przewodniczący Senior przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr. 1/I/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania oraz ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący Senior poprosił o rozdanie radnym kart do głosowania i przypomnienie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej zasad głosowania.

Głosowanie.

Po głosowaniu Pan Przewodniczący Senior ogłosił 10 minutową przerwę w obradach i poprosił Komisję Skrutacyjną aby w tym czasie obliczyła głosy i podała wyniki głosowania.

Wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący Senior prosi Przewodniczącego Komisji o odczytanie protokołu z głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM.

Radny J. Kuliński przedstawia protokół Komisji Skrutacyjnej, z którego wynika, że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów i w związku z tym na podstawie § 7 pkt.1 Regulaminu głosowania koniecznym jest przeprowadzenie II tury głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Są to radni J.Z. Boszko oraz E. Biernat.

Treść protokołu wraz z kartami do głosowania Komisji Skrutacyjnej I tury głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Senior prosi Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do II tury głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM i ogłasza 5 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący Senior prosi o rozdanie kart do głosowania.

-5-

Głosowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Przewodniczący Senior ogłasza 10 minutową przerwę w obradach a Komisję Skrutacyjną prosi o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący Senior prosi Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z II tury głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród, z którego wynika, że bezwzględną większość głosów na Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród uzyskała kandydatura radnego Józefa Zbigniewa Boszko.

Treść protokołu Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania z II tury głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Senior przedstawia projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 2/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Senior składa gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Wyszogród Panu Józefowi Zbigniewowi Boszko i przekazuje mu dalsze prowadzenie obrad.

Pan Przewodniczący podziękował za wybór oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, żeby tą funkcje pełnić godnie i zgodnie z prawem.

Punkt 6.

Pan Przewodniczący poinformował, że Rada przystępuje do realizowania dalszych punktów porządku obrad tj do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM. Poinformował również, że procedura wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM jest taka sama jak Przewodniczącego Rady.

W związku z tym poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Radny Z.Laskowski zgłasza kandydaturę radnej Elżbiety Biernat, pozytywnie oceniając pracę Pani E. Biernat na funkcji Wiceprzewodniczącej w poprzedniej kadencji.

Radna E. Biernat wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pan Przewodniczący Rady GiM zgłasza kandydaturę radnego Zbigniewa Madanego.

-6-

Radny Z. Madany w związku z licznymi obowiązkami nie wyraził zgody na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Pan Przewodniczący zamyka listę zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady GiM i prosi o jej przegłosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” zamknęli listę zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

W związku z tym, że żaden członek Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Przewodniczącego Rady GiM nie kandyduje na Wiceprzewodniczącego Rady GiM radni proponują, żeby ta sama Komisja przeprowadziła głosowanie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Skrutacyjną w składzie J. Kuliński – Przewodniczący, Z. Madany – członek i Włodzimierz Łopatowski – członek do przeprowadzenia głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

Pan Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie regulaminu głosowania oraz ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia Regulamin głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Wobec braku uwag do przedstawionego Regulaminu głosowania Pan Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 3/I/2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.

Głosowanie.

Po głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach i poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Wznowiono obrady.

-7-

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM, z którego wynika, że radna Elżbieta Biernat jednogłośnie została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady GiM Wyszogród.

Treść protokołu Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 4/I/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Pan Przewodniczący prosi o złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza GiM Wyszogród.

Pan Henryk Klusiewicz składa ślubowanie wobec Rady GiM Wyszogród odczytując rotę ślubowania:

„Obejmując Urząd Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród uroczyście ślubuje, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy i miasta – tak mi dopomóż Bóg”.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi oraz złożył gratulacje i najlepsze życzenia w wypełnianiu obowiązków na stanowisku Burmistrza GiM.

Punkt 8.

Pan Przewodniczący informuje, że w związku z wyborem Pana Henryka Klusiewicza na stanowisko Burmistrza GiM zgodnie z Ordynacją Wyborczą Rada GiM stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego jaki uzyskał Pan H. Klusiewicz w okręgu nr 7.

Pan Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu Nr 7.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 5/I/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu nr 7.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

-8-
Pan Przewodniczący przed przystąpieniem do powołania składów osobowych Komisji informuje, że zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Rada kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Zasady działalności i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy i Miasta Wyszogród. Zgodnie z tym Statutem Rada powołuje Przewodniczącego, Zastępcę i 1 członka tej Komisji.

Pan Przewodniczący informuje również, że zgodnie ze Statutem Rada powołuje jeszcze składy osobowe 2 Komisji – Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

Pan Przewodniczący prosi o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Radni zgłosili następujące kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej:

 • radny Maryś Mieszkowski,
 • radny Andrzej Woźniak
 • radny Marek Głowacki.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej.

Pan Przewodniczący prosi o zgłaszanie spośród wybranych radnych kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny J. Kuliński zgłasza kandydaturę radnego M. Mieszkowskiego.

Radny M. Głowacki również zgłasza w/w kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku innych zgłoszeń na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Przewodniczący zarządza głosowanie jawne na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydatury radnego Marysia Mieszkowskiego.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” wybrali Pana M. Mieszkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radni zgłosili Pana Marka Głowackiego.

Wobec braku innych zgłoszeń Pan Przewodniczący zarządza głosowanie jawne na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Marka Głowackiego.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrali Pana Marka Głowackiego.

Pan Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 6/I/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-9-

Pan Przewodniczący informuje, że do składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego zgłosili się następujący radni:

Zbigniew Madany, Zbigniew Budek, J.Z.Boszko, Janusz Kuliński, Włodzimierz Łopatowski, Zbigniew Laskowski, Jan Boszko.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 7/I/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący informuje, że do składu Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich zgłosili się następujący radni:

Jacek Janczak, Wojciech Baryt, Elżbieta Biernat i Sławomir Ząbek.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 8/I/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący prosi o ukonstytuowanie się Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

Wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący prosi o przedstawienie protokołów w sprawie ukonstytuowania się Komisji.

Radny Janusz Kuliński poinformował, że Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu został wybrany on tzn. Janusz Wojciech Kuliński, natomiast Zastępcą tej Komisji wybrano radnego Zbigniewa Laskowskiego.

Radny Jacek Janczak poinformował, że został Przewodniczącym Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich a Zastępcą tej Komisji wybrano radnego Wojciecha Baryta.

Protokoły w sprawie ukonstytuowania się w/w Komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

- 10-

Punkt 10.

W sprawach różnych Pani Skarbnik GiM przekazała radnym projekt budżetu GiM na 2007 rok oraz propozycje stawek podatkowych na 2007 rok.

Radny Z. Laskowski poprosił, żeby Przewodniczącym Komisji przekazać również część tabelaryczną budżetu GiM.

Poza tym ustalono terminy pierwszych posiedzeń Komisji w sprawie stawek podatkowych i projektu budżetu:

1.XII. piątek – Komisja Rewizyjna oraz Komunalna i Spraw Obywatelskich,

4.XII poniedziałek – Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Punkt 11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 13.30 Pan Przewodniczący zamyka obrady I Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

 

Protokołowała:                                    Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                             Wyszogród

                                                            Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-05 08:29:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-05 08:29:24
 • Liczba odsłon: 725
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671979]

przewiń do góry