UCHWAŁA Nr 32/IV/2007

Rada Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28.02.2007 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi.

 

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. / tj.
(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, 11 i 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Program Współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr 32/IV/2007 Rady Gminy i

Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 28.02.2007 r.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I. Wstęp

Gmina i Miasto Wyszogród realizuje swoje zadania przy pomocy organizacji pozarządowych, skupiających najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

Współpraca gminy z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju społeczno – ekonomicznego Gminy i Miasta Wyszogród oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców gminy.

Punktem wyjścia do współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Program Współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Celem programu jest rozwój społeczno – ekonomiczny Gminy i Miasta Wyszogród, zaspokajanie potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy poprzez podejmowanie i prowadzenie wspólnych działań gminy z organizacjami pozarządowymi.

II. Przedmiot i podmioty Programu.

§ 1

Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym, należących do zadań własnych gminy.

§ 2

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:

 1. Rada gminy i Miasta Wyszogród uchwalająca Program, jako organ stanowiący gminy.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród koordynujący realizację Programu, jako organ wykonawczy gminy.
 3. Realizatorami Programu są:

ze strony Gminy – referaty Urzędu Gminy i gminne jednostki organizacyjne zajmujące się problematyką o której mowa w niniejszym Programie.
oraz

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące odpowiednio do terytorialnego zakresu działanie gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

 

 

§ 3

Miejscem realizacji niniejszego Programu jest obszar Gminy i Miasta Wyszogród.

 

§ 4

Termin realizacji Programu: Rok kalendarzowy.

 

III. Podstawy prawne Programu oraz konsekwencje wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                                       § 5

 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 uchwalony przez Radę Gminy i Miasta
 2. Wyszogród, jest realizacją zapisu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

  Przepisy ustawy nakładają na organy gminy obowiązek realizacji zadań publicznych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą na terenie Gminy i Miasta Wyszogród działalność pożytku publicznego, w zakresie zadań realizowanych przez gminę.

 3. Najważniejszymi zadaniami współpracy z organizacjami pozarządowymi, jakimi kierować się będzie Gmina i Miasto Wyszogród są:
 1. Zasada partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych.
 2. Zasada pomocniczości – zgodnie, z którą Gmina i Miasto Wyszogród prowadzi działalność powierzając organizacjom pozarządowym wykonywanie zadań publicznych.
 3. Zasada efektywności – w myśl której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do realizacji zadań społeczno – ekonomicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 4. Zasada jawności podejmowanych działań – zgodnie z którą organy gminy udostępniają organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.
 5. Zasada legalności – w myśl której wszelkie działania organów gminy oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.
 6. Zasada suwerenności stron – zgodnie z którą Gmina i Miasto Wyszogród respektuje odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami.

§ 6

Współpraca pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród a organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przybierać formy nie finansowe i finansowe.

Formy współpracy nie finansowe to:

 1. wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy, na podstawie którego opracowane będą zadania oraz programy celowe.
 2. Opracowanie i konsultowanie opracowań, programów oraz projektów aktów normatywnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań.

Formy współpracy finansowe to:

 1. Zlecenie organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych realizowanych przez Gminę i Miasto Wyszogród, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zleconego zadania.

§ 7

Zlecenie zadania publicznego organizacji pozarządowej może nastąpić w dwóch formach:

 1. Powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 2. Wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

§ 8

Zgodnie z zapisami ustawy zlecenia zadań następuje w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, chyba ze przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

IV. Obszary współpracy.

         § 9

Obszary współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmują sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

 

§ 10

Jako priorytetowe dla Gminy zostały określone zadania z następujących obszarów:

 1. pomoc społeczna,
 2. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
 3. nauka, edukacja i wychowanie,
 4. ochrona i probacja zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 5. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 6. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

OBSZAR II

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Zadanie: wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez następujące działania:

  • organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych i ponad lokalnych imprezach sportowych,
  • organizacja szkoleń dzieci i młodzieży, w tym zakup sprzętu sportowego,
  • organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
  • organizacja imprez sportowo rekreacyjnych.

OBSZAR III

Nauka, edukacja i wychowanie.

Zadanie: wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych takich jak:

  • organizowanie konkursów przedmiotowych i z wiedzy ogólnej,
  • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji związanych z różnymi formami edukacji ustawicznej,
  • opracowywanie i wydawanie publikacji wykorzystywanych do realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych.

OBSZAR IV

Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Zadania:

 1. promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych,
 2. wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. realizacja zadań wynikających z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok.”.
 4. realizacja zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenia działań w zakresie profilaktyki oświatowo – zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

OBSZAR VI


Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zadanie: wspieranie działań w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych ubóstwem lub zdarzeniami losowymi, realizowanych w formach:

  • prowadzenia świetlic środowiskowych,
  • organizacja obozów, kolonii, rajdów.

 

OBSZAR VII

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadania: wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez:

  • integracji środowisk osób niepełnosprawnych,
  • rozwoju twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych.

 

V. Ogólne zasadny finansowania.

§ 11

Środki finansowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w Programie, zostaną określone w budżecie Gminy i Miasta Wyszogród i na dany rok, który po przyjęciu przez organ stanowiący będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Harmonogram realizacji zadań publicznych w poszczególnych obszarach programowych zostanie opracowany przez organ wykonawczy gminy i podany do publicznej wiadomości w terminie do 3 miesiąca od dnia uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na dany rok.

 

VI. Postanowienie końcowe.

       § 13

1. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą z własnej

inicjatywy wystąpić do Burmistrza z ofertą realizacji zadań własnych gminy, także tych które są dotychczas realizowane w inny sposób np. przez Urząd lub przez gminną jednostkę organizacyjną.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz ma obowiązek rozważenia celowości realizacji zadania własnego gminy przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

 1. Przy rozpatrywani złożonej oferty, Burmistrz bierze pod uwagę:
  • zgodność oferty z dziedzinami działalności, o której mowa w § 10,
  • innowacyjność proponowanych rozwiązań,
  • gwarancję realizacji danego zadania własnego Gminy zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania wynikających z odrębnych przepisów lub określonych przez Gminę.

   4. Podmioty składające ofertę powinny być poinformowane przez Burmistrza o podjętej decyzji w terminie nie przekraczającym 2 miesiące.

    

    

    

    

    

    

    

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-12 13:15:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-12 13:18:36
  • Liczba odsłon: 618
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 2675069]

  przewiń do góry