PP.7322.3.2013                                                                 Wyszogród 21.10.2013r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia    miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.)    zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród  Uchwały Nr 226/XXIX/2013 z dnia 28.06.2013r.  w sprawie   przystąpienia  do  sporządzenia  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miejscowości Rakowo”.   Zakres planu obejmuje tereny działek Nr ewid. 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6 położonych w obrębie Rakowo.

Jednocześnie  na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planów

Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.  Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie  Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37,  w  terminie do  dnia  20 listopada  2013r.    Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta.

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-21 13:30:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-21 14:12:39
  • Liczba odsłon: 864
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672452]

przewiń do góry