_____________________________________________________________________________________
Informacja o wyniku naboru (02.12.2019r.):

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród wybrana została do zatrudnienia Pani Martyna Bombała zam. Rąkcice.

 

Uzasadnienie:

Pani Martyna Bombała spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Jej kwalifikacje oraz przygotowanie merytoryczne gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

 

                                                                        Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

                                                                             02.12.2019 r.  Barbara Kopańska

                                                                        /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/

_____________________________________________________________________________________
Lista osób zakwalifikowanych (29.11.2019r.):

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko:


Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

  I. Ilość złożonych ofert: 3

     Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 1

 

II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

     1. Martyna Bombała

 

III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany    
      telefonicznie.


                                                                             Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej                                             

                                                                                 29 .11.2019 r.   Barbara Kopańska

                                                                                /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/


_____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (19.11.2019r.):

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2019r.

                                                                                                             

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania niezbędne /konieczne/:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
    publicznych.

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   
    przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie wyższe.

5. Staż pracy w administracji: minimum 3 lata.

6. Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

     o odpadach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, prawo ochrony środowiska,                             

     o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o samorządzie gminnym, kodeks   
     postępowania administracyjnego.   

7. Znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

  1. Preferowane kierunki wykształcenia: administracja, ochrona środowiska.

  2. Samodzielność, systematyczność, komunikatywność.

  3. Umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

1. Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
     komunalnymi.
2. Prowadzenie kart kontowych osób fizycznych i prawnych z tytułu opłaty za gospodarowanie
     odpadami komunalnymi.
3. Systematyczne nanoszenie przypisów i odpisów wynikających m.in. z deklaracji o wysokości
     opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości.
5. Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wynikających z pracy na zajmowanym stanowisku.
7. Prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, organizowanie
     punktów mobilnej zbiórki odpadów komunalnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich
     działalnością.
8. Przygotowywanie materiałów do przetargów na świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów

     komunalnych z terenu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Wyszogród.
9.   Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.
10. Sporządzanie sprawozdań.
11. Obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań.
12. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem   
       czystości i porządku.
13. Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, związanych z funkcjonowaniem   
       systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
14. Księgowanie
wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych.

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu jak również w terenie, praca przy komputerze, stanowisko pracy na parterze, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

Pełen etat.

 

IV. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV)

Na CV niezbędne jest umieszczenie następującej informacji:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na ogłaszane stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

c) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie    
    zawodowe,

d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),

e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie   zaświadczeń

     o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
    z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    z Krajowego Rejestru Karnego),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy
     zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie najlepszych
     kandydatów.

VI. Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1282/ oraz Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi” , z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w pokoju nr 5 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2019r. do godz. 10 00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 119/2019 ws. ogłoszenia naboru: POBIERZ
2. Regulamin naboru: POBIERZ
3. Kwestionariusz osobowy: POBIERZ
4. Oświadczenie: POBIERZZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)        (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późń. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, natomiast inne dane, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1     lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

2. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Wyszogród z siedzibą przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Kontakt z administratorem możliwy jest w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród pod nr telefonu (24) 267 26 00 lub na adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl

3. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

5.Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-19 13:53:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 13:04:18
  • Liczba odsłon: 1123
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671385]

przewiń do góry