Protokół nr XVII/2008

z obrad XVII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 18 grudnia 2008 roku

-----------------------------------------------------------------------------

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie qourum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2009 rok – podjęcie stosownej uchwały.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie GiM,
  • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM za I półrocze,
  • przystąpienia GiM Wyszogród jako członka do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”,
  • intencji przystąpienia do uczestnictwa w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Woj. Mazowieckiego w ramach RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2007-2013,
  • opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą,
  • sprzedaży nieruchomości mienia gminnego poł. w Wyszogrodzie przy ul. Ogrodowej w drodze bezprzetargowej,

 8. Sprawy różne.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący otwiera obrady XVII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektorów Szkół, Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

W obradach dzisiejszej Sesji uczestniczy Pan Michał Boszko – starosta Płocki.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczacy na podstawie listy obecności stwierdza, że na aktualny stan 14 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych co stanowi

-2-

100 % frekwencję. W związku z tym wszystkie decyzje i uchwały przyjmowane na dzisiejszej sesji są prawomocne.

Punkt 2.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad XVII Sesji Rady GiM ze zmianą wprowadzoną przez Sekretarza GiM dot. podjęcia uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika USC w Wyszogrodzie.

Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano następujących radnych:

 1. Janusz Kuliński,
 2. Marek Głowacki,
 3. Zbigniew Madany.

Punkt 4.

Informację o pracy między Sesjami przedstawił Pan Burmistrz GiM.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Radny Jan Boszko stwierdził, że Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu powiedział dużo na temat inwestycji. Niepokoi go fakt, że za I półrocze 2008 zrealizowano inwestycje tylko w 7 %.

Poza tym radny J. Boszko stwierdza, że w ul. Niepodległości pod chodnikiem są główne instalacje wodne z rurami azbestowymi i uważa, ze przed modernizacją chodnika w tej ulicy powinno się najpierw wymienić te urządzenia.

Radny Jan Boszko zadał również pytanie od przedsiębiorców z Wyszogrodu jakie podatki będą wpływały od nowych sklepów otwartych w Wyszogrodzie.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny M. Głowacki w nawiązaniu do protestu mieszkańców jaki otrzymali wszyscy radni pyta czy wiadomo już coś na temat elektrowni wiatrowych.

Radny Z. Madany zwraca uwagę na zły stan techniczny mostu w Rębowie, który pęka w związku z dużym ruchem ciężkich samochodów przejeżdżających tą trasą. Jest to most stary zbudowany w 1883 roku i nie remontowany.

-3-

Radna E. Biernat pyta o remont dachu na przychodni rejonowej, czy są jakieś ustalenia w tym zakresie.

Punkt 6.

Pani skarbnik GiM przedstawiła informacje na temat budżetu GiM Wyszogród na 2009 rok.

Budżet GiM stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Jan Boszko zwraca uwagę na duży wzrost wydatków materialnych na administrację.

Radny J. Kuliński jakie kryteria do modernizacji spełniają drogi gminne, czy 2 budynki przy drodze, czy 12 budynków i świetlica.

Pan W. Kowalski – sołtys z Rakowa pyta czy jakieś środki będą zapisane w budżecie na modernizację dróg powiatowych.

Pan W. Lubiszewski pyta o remont drogi w Ciućkowie.

Pan M. Bieniek informuje, że jeśli chodzi o kryteria kwalifikujące drogi do modernizacji to poda je w terminie późniejszym z dokumentacji.

Odnośnie dróg powiatowych na naszym terenie Pan M. Bieniek informuje, ze tej sprawie poświęcona było posiedzenie Komisji Rady, na którym ustalono, że takie środki zapisane będą w budżecie na 2010 rok.

W związku z brakiem dalszej dyskusji na temat przedstawionego budżetu GiM na 2009 rok Pan Przewodniczący prosi Pana Jacka Janczaka – Przewodniczącego Komisji Komunalnej i spraw Obywatelskich o przedstawienie opinii Komisji Rady wyrażonej na wspólnym posiedzeniu w dniu 9.XII. br.

Radny Jacek Janczak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt budżetu GiM na 2009 rok.

Radny Z. Madany informuje, ze będzie głosował za przyjęciem budżetu GiM Wyszogród na 2009 rok ale nie jest z niego zadowolony.

W związku z brakiem dyskusji na temat przedstawionego budżetu GiM na 2009 rok Pan Przewodniczący prosi Panią Skarbnik o przedstawienie Uchwały w sprawie przyjęcia budżetu GiM na 2009 rok.

Pani Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Płocku pozytywnie zaopiniowała budżet GiM Wyszogród na 2009 rok na podstawie Uchwały nr 285/2008/P Składu Orzekającego RIO w Warszawie.

Pani Skarbnik przedstawiła Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu GiM Wyszogród na 2009 rok.

 

-4-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 116/XVII/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2009 rok.

Treść Uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

O godz. 11.30 Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Po przerwie w obradach Sesji głos zabrał Pan Michał Boszko Starosta Płocki.

Pan Starosta w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na możliwości poprawienia jakości dróg. Poinformował, że pierwsze propozycje w tym temacie składa zawsze Gminie Wyszogród. Mając dobrych partnerów można więcej zrobić. W ramach RPO poprzez Urzędy Marszałkowskie można pozyskać 85 % środków plus 15 % własnych.

Tzw. „Schetynówki” – pieniądze rządowe, można pozyskać 50 % do własnych 50 %.

Środki powiatowe – kredyt albo obligacje.

Pan Starosta poinformował, które drogi powiatowe są wytypowane do modernizacji. Są to - Brudzeń, Gąbin – Wymyśle i Płock – Zągoty. Pan Starosta poinformował również, że każda gmina dokłada w 50% środki własne na te zadania. W roku bieżącym wspólnie z Gminą Wyszogród udało się zmodernizować ponad 1 km drogi powiatowej w Rakowie. Odnośnie drogi powiatowej Orszymowo – Rębowo Pan Starosta poinformował, że Powiat ma dużo zamówień z gmin., które deklarują 50 % wkładu własnego do modernizowanych dróg powiatowych. I Gmina Wyszogród musi złożyć również takie zapotrzebowanie poprzez podjęcie stosownej uchwały. Pan Starosta zapewnił, ze każdy wniosek z Wyszogrodu będzie wspierać.

Pan Starosta poinformował również, że Rada Powiatu w związku z trudną sytuacją w rolnictwie przyjmuje stosowne uchwały wyrażające stanowisko w tej sprawie.

Pan Starosta poinformował także, że powiat ma trudną sytuację w oświacie. Na terenie Gminy Wyszogród powiat utrzymuje 2 szkoły średnie. W żadnej gminie w powiecie płockim taka sytuacja nie ma miejsca.

Pan Starosta stwierdził, ze podjął działania, żeby te dwie szkoły połączyć. W Liceum Ogólnokształcącym jest 6 klas lekcyjnych nie wykorzystanych. W szkole w Ciućkowie są tylko 4 etaty nauczycielskie, a kilkanaście nauczycieli dojeżdża na godziny. Pan Starosta uważa, ze mądrym rozwiązaniem byłoby połączenie tych 2 szkół z filią w Ciućkowie. Dałoby to,

-5-

ze młodzież by się integrowała. Dyrektor Szkoły z Wyszogrodu miałby możliwość przydzielania 8 – 10 godzin w Wyszogrodzie i resztę w

Ciućkowie. Na dzień dzisiejszy w szkołę w Ciućkowie należałoby zainwestować 2 mln. zł, w szkołę, która liczy 150 dzieci.

Pan Starosta stwierdził, że niczego nie chce likwidować w tej gminie i uważa, ze jest sporo zakłamań w tym temacie.

Radny W. Łopatowski uważa, że jeśli dojdzie do połączenia tych szkół to tak jakby połączyć kibiców przeciwnych klubów piłkarskich.

Radny W. Łopatowski stwierdził, że młodzież z tych szkół się nie lubi.

Radny J. Kuliński przypomniał historię powstania szkoły w Ciućkowie.

Radny J. Janczak jest zdziwiony wypowiedzią radnego W. Łopatowskiego. Informuje, ze jeździ na zawody sportowe z młodzieżą tych szkół i nigdy nie zauważył, żeby młodzież z tych szkół czuła do siebie niechęć. Stwierdza również, ze 50 % dzieci w LO to młodzież z okolic.

Pan J. Golatowski sołtys z Rębowa uważa, że nasze władze powinny pomyśleć o drodze Rębowo – Orszymowo. Droga ta łączy 3 gminy i trzeba ją dokończyć. Władze gminy powinny dojść do porozumienia z powiatem w tej sprawie.

Radny Z. Madany zwraca się do Pana Starosty w sprawie drogi „trakt orszymowski”. Stwierdza, że Pan Starosta obiecywał modernizację tej drogi, ale wszystko wskazuje na to, że się tego nie doczekamy. Robiona jest droga po kilometrze w Rakowie. Radny Z. Madany informuje, że chciał, żeby zorganizować spotkanie z władzami z Małej Wsi w tej sprawie. Od strony Gminy Mała Wieś droga będzie zmodernizowana, tylko na terenie Gminy Wyszogród zostanie pośrodku kawałek drogi w złym stanie.

Radny Z. Madany uważa, że nasza Rada nie może decydować, która droga powiatowa ma być modernizowana.

Pan T. Kazimierczak – sołtys wsi Pozarzyn stwierdza, ze droga powiatowa w Pozarzynie również wymaga remontu, ponieważ w okresach deszczowych jest nieprzejezdna.

Pan Starosta ustosunkował się do głosów w dyskusji.

Stwierdził, że w swojej wypowiedzi mówił o połączeniu 2 szkół a nie o likwidacji szkoły w Ciućkowie. Jest taka procedura, że najpierw na ten temat będą rozmowy z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Nic na siłę ale rozmawiać trzeba, spotkamy się w tej sprawie i będziemy rozmawiać. Może tak się również stać, ze 2 mln zł zainwestujemy a nie będzie dzieci. Pan Starosta zapewnił, ze bardzo sobie ceni środowisko Ciućkowa i nic wbrew woli nie zrobi.

Odnośnie dróg Pan Starosta poinformował, że w Rakowie pozostało do modernizacji 2 km drogi w Rakowie, na terenie Gminy mała Wieś wszystko

-6-

zostało zrobione. Bolączką jest również kawałek drogi Gawarzec – Bolino, odcinek 800 m łączący Gminę Wyszogród z Gminą Czerwińsk.

Trakt orszymowski – tylko 1 zł do złotówki – inaczej nie będzie. W żadnej gminie nie zrobiono drogi tylko za pieniądze powiatu. Zawsze jest to pół na pół. Jeśli będzie deklaracja ze strony gminy to będzie ta droga zrobiona. Ze strony Gminy Mała Wieś mamy taką deklarację. To samo dotyczy drogi w Pozarzynie.

Radny A. Woźniak proponuje, żeby pana Starosta przybył na wspólne posiedzenie Komisji Rady w celu wyjaśnienia pewnych spraw dotyczących gminy Wyszogród.

Radny Z. Budek pyta czy jest prawdą , że odcinek drogi od Bulkowa do Kobylnik został wykonany przez firmę nieodpłatnie i może w ramach tego Starostwo wykona inną drogę na terenie gminy Wyszogród.

Pan Starosta poinformował, ze Starostwo szuka różnych możliwości wykonania modernizacji dróg. Firma, która zwróciła się do Starostwa o wydanie koncesji na żwirownię to zaproponowano im polepszenie drogi dojazdowej i firma ta to wykonała.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Starosta złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

Punkt 7.

Podjęcie uchwał:

Pani skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

W dyskusji na temat przedstawionej uchwały głos zabrali:

Radny J. Kuliński w sprawie dotacji w wys. 17,5 tys zł na remont drogi w Ciućkowie.

Radny M. Głowacki w sprawie monitoringu obiektów sportowych.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radniw głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 117/XVII/2008 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM za I półrocze.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjeli Uchwałę Nr 118/XVII/2008 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM za I półrocze.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

-7-

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia GiM Wyszogród jako członka do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”.

Informację na temat przedstawionej uchwały przekazał Pan M. Bieniek, który poinformował, że LGD do 15.I.2009 roku składa wniosek o wsparcie finansowe. Teren gmin zrzeszonych w LGD zamieszkuje 51 tys. mieszkańców. Pozyskane środki mają być przeznaczone na odnowę wsi, rozwój mikro przedsiębiorczości, na odnowę wsi każda gmina otrzyma po 400 tys. zł Wniosek jest dobry formalnie. Po 600 tys. zł na gminę na rozwój mikro przedsiębiorczości i rolnictwo. Maksymalnie ma to być 30 tys. zł i 50 % wkładu własnego danego projektu., 15 tys zł na otwarcie firmy. O środki mogą ubiegać się stowarzyszenia, OSP, KGW.

Radny M. Głowacki pyta czy te 400 tys. zł będzie przeznaczone na odnowę wsi czy na miasto.

Wobec braku dalszej dyskusji na temat przedstawionej uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 119/XVII/2008 w sprawie przystąpienia GiM Wyszogród jako członka do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie intencji przystąpienia do uczestnictwa w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 120/XVII/2008 w sprawie intencji przystąpienia do uczestnictwa w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marcjanka gm. Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

-8-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 121/XVII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marcjanka gm. Wyszogród.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Ogrodowej w drodze bez przetargowej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 122/XVII/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Ogrodowej w drodze bez przetargowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny M. Mieszkowski w sprawie przystąpienia do negocjacji i rozmów z rolnikami odnośnie wykupu gruntów pod przyszłe inwestycje. Stwierdza, ze wszystko zmierza do całkowitej likwidacji rolnictwa i należałoby całkowicie przestawić się w innym kierunku.

Radny M. Mieszkowski stwierdza również, że na naszym targowisku nie można handlować inwentarzem żywym, ponieważ nie spełnia ono wymogów sanitarnych.

Radny J. Kuliński pyta dlaczego nawozy, które są sprzedawane do Niemiec są tańsze niż dla polskiego rolnika. Niemcy kupują nasze nawozy taniej a sprzedają je Polakom drożej.

Radny A. Woźniak proponuje, żeby zaprosić Pana Starostę na wspólne posiedzenie Komisji Rady.

Pan J. Golatowski – sołtys wsi Rębowo stwierdza, ze nawet Urząd Marszałkowski nie wie kiedy ruszy i czy w ogóle będzie uruchomiony Program Odnowy Wsi.

Punkt 9.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Pan M. Bieniek - Zastępca Burmistrza GiM.

Odnośnie wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze tylko w wys. 7 % Pan M. Bieniek poinformował, ze za I półrocze zawsze wskaźniki są niższe.

W sprawie elektrowni wiatrowych Pan M. Bieniek poinformował, że gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia procedur do niej należących. Firma dogadała się z właścicielami gruntów. Będą wydawane decyzje celu publicznego. 150 mieszkańców naszej gminy złożyło wniosek w tej sprawie. Sąsiad tej inwestycji jest stroną postępowania w tej sprawie. Powiat,

-9-

Wojewoda i szereg innych instytucji będą prowadzić uzgodnienia w tej sprawie. Spotkania mieszkańców mogą organizować inwestorzy.

Odnośnie Programu Odnowy Wsi Pan M. Bieniek informuje, że jeżeli nasz wniosek otrzyma aplikację to pieniądze będą w ramach tego programu.

W sprawie niszczejącego mostu w Rębowie Pan M. Bieniek poinformował, ze jest to sprawa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pan M. Bieniek poinformował również, ze drzewa przeszkadzające w ruchu drogowym w Kobylnikach będą wycięte.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący poprosił Komisję Wniosków i Uchwał o przedstawienie wniosków z obrad dzisiejszej Sesji.

Radny M. Głowacki przedstawia wnioski z obrad XVII Sesji Rady GiM Wyszogród:

 1. Przystąpić do rozmów i negocjacji z rolnikami odnośnie wykupu od nich gruntów, które będą mogły być przeznaczone pod inwestycje.

Na zakończenie obrad Sesji Pan Burmistrz GiM podziękował radnym za przyjęcie budżetu GiM na 2009 rok. Zaapelował do wszystkich, żeby zacząć szukać dochodów. Poparł wniosek Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie pozyskiwania gruntów dla inwestorów pod przyszłe inwestycje. Należy również stwarzać warunki dla podmiotów gospodarczych. Istniejące sklepy w Wyszogrodzie powinny się przekształcać na inne branże, nie tylko spożywcze.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.30 zamyka obrady XVII Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                            Wyszogród

                                                            Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-19 12:12:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-19 12:12:12
 • Liczba odsłon: 572
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681370]

przewiń do góry