Ogłoszenie

o naborze na stanowisko urzędnicze.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu

Gminy i Miasta Wyszogród.

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Posiadać ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą (oświatą ).
 3. Posiadać przynajmniej 5 - letni staż pracy w nadzorze pedagogicznym (dyrektor szkoły, z-ca dyrektora szkoły, praca w nadzorze pedagogicznym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych).
 4. Posiadać wiedzę i doświadczenie dotyczące działalności placówek kultury i organizacji sportowych.
 5. Posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 6. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (oświadczenie).
 7. Nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (oświadczenie).
 8. Nie być karanym zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w ustawie o finansach publicznych (oświadczenie).
 9. Posiadać dobrą znajomość przepisów z zakresu:

 • prawa oświatowego,
 • prawa pracy,
 • działalności kulturalnej,
 • działalności sportowej,
 • działalności samorządu terytorialnego (oświadczenie).

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. Umiejętności kierowania zespołem i współdziałania w grupie.
 2. Umiejętności rozwiązywania problemów i kreatywności w działaniu.
 3. Poszanowanie ludzi i wysoki poziom kultury osobistej.
 4. Dyspozycyjność.
 5. Znajomość obsługi komputera.

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Zarządzanie oświatą, kulturą i sportem Gminy i Miasta Wyszogród.
 2. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań i obowiązków służbowych pracowników Zarządu, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników kultury i organizacji sportowych.
 3. Organizacja i prowadzenie spraw związanych z budżetem oświaty, kultury i sportu.
 4. Dbałość o prawidłowy stan dokumentacji pracy oświaty, kultury i sportu oraz przebieg ich dokumentacji finansowo - księgowej.
 5. Opracowanie sprawozdań i analiz z zakresu prowadzonej działalności.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
 2. Życiorys-C.V.- z przebiegiem pracy zawodowej.
 3. Dokumentacja potwierdzająca poziom wykształcenia i wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem.
 4. Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje dot. zarządzania szkołą (oświatą).
 5. Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje zawodowe dot. nadzoru pedagogicznego.
 6. Dokumentacja potwierdzająca wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem.
 7. Dokumentacja potwierdzająca umiejętności obsługi komputera
 8. Dokumentacja dot. nauki języków obcych nowożytnych.
 9. Dokumenty świadczące o innych posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 10. Dokument tożsamości poświadczający obywatelstwo polskie.
 11. Dokumentacja potwierdzająca staż pracy zawodowej.
 12. Kwestionariusz zawodowy.
 13. Zaświadczenie lekarskie.
 14. Wymagane oświadczenia.
 15. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia zawodowe (według uznania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród w terminie do dnia 01.07.2009 roku do godz. 15°°, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Oświaty, kultury i sportu ( decyduje data i czas wpływu dokumentacji do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu zamówień Publicznych oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Złożonych dokumentów Urząd Gminy i Miasta Wyszogród nie zwraca.

Wyszogród dnia 18.06.2009 roku

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz
Wyniki naboru

Wyniki.pdfInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-18 10:54:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-08 09:31:20
 • Liczba odsłon: 2194
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674913]

przewiń do góry