Uchwała Nr 114/XVI/2008

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 12-11-2008

 

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001r., Nr. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr. 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2008 rok o kwotę 164 600 zł,

Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 619 zł,

zgodnie z załącznikiem nr.1

Plan dochodów po zmianie wynosi 12 219 005 zł

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2008 rok o kwotę 164 600 zł,

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 619 zł,

zgodnie z załącznikiem nr. 2

Plan wydatków po zmianie wynosi 13 425 885 zł

§ 3

Dokonać przeniesienia w planie wydatków budżetu między działami klasyfikacji

budżetowej,

zgodnie z załącznikiem nr.3

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

                                                                                  Wyszogród

                                                                           Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr. 1

do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 114/XVI/2008

Z dnia 12-11-2008r .

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

   

Transport i łączność

 

50 000,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne.

 

50 000,-

   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

 

50 000,-

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

22 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne.

 

22 000,-

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

 

22 000,-

801

   

Oświata i wychowanie

619,-

12 600,-

 

80104

 

Przedszkola.

619,-

12 600,-

   

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

619,-

 
   

0830

Wpływy z usług.

 

12 600,-

852

   

Pomoc społeczna

 

80 000,-

 

85295

 

Pozostała działalność.

 

80 000,-

   

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowe- Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych.

 

80 000,-

     

RAZEM

619,-

164 600,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr. 2

do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie nr 114/XVI/2008

Z dnia 12-11-2008r .

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

   

Transport i łączność

 

50 000,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne.

 

50 000,-

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

 

50 000,-

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

22 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne.

 

22 000,-

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

 

22 000,-

801

   

Oświata i wychowanie

619,-

12 600,-

 

80104

 

Przedszkola.

619,-

12 600,-

   

4220

Zakup środków żywnościowych.

 

12 600,-

   

4270

Zakup usług remontowych.

619,-

 

852

   

Pomoc społeczna

 

80 000,-

 

85295

 

Pozostała działalność.

 

80 000,-

   

4173

Wynagrodzenie bezosobowe- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

 

24 000,-

   

4213

Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

 

24 000,-

   

4303

Zakup usług pozostałych. - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

 

32 000,-

     

RAZEM

619,-

164 600,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr. 3

do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 114/XVI/2008

z dnia 12-11-2008r .

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

900,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

50,-

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

 

50,-

 

01030

 

Izby Rolnicze

 

850,-

   

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

 

850,-

600

   

Transport i łączność

 

40 000,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne.

 

40 000,-

   

4270

Zakup usług remontowych.

 

40 000,-

750

   

Administracja publiczna

50 900,-

 
 

75023

 

Urzędy gmin

50 900,-

 
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

50 000,-

 
   

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne.

900,-

 

801

   

Oświata i wychowanie

 

30 000,-

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

30 000,-

   

4300

Zakup usług pozostałych.

 

30 000,-

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

102 000,-

20 000,-

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

102 000,-

 
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

102 000,-

 
 

90003

 

Oczyszczanie miasta i wsi.

 

20 000,-

   

4300

Zakup usług pozostałych.

 

20 000,-

926

   

Kultura fizyczna i sport

 

62 000,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

62 000,-

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

 

62 000,-

     

RAZEM

152 900,-

152 900,-

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-03 11:08:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03 11:09:24
  • Liczba odsłon: 569
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680763]

przewiń do góry