Zarządzenie nr 127/2019
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie nr 123/2019
w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie nr 119/2019
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds.gospodarki odpadami komunalnymi

Zarządzenie nr 118/2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot.projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi (...)"

Zarządzenie nr 116/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 115/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 114/2019
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Zarządzenie nr 113/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 112/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 111/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 110/2019
w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw i siłowni plenerowej zlokalizowanej na terenie Szkoły Podstawowej, utworzonej w ramach programu programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019

Zarządzenie nr 109/2019
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Wyszogród na okres nie przekraczający 3 lata
Wniosek

Zarządzenie nr 108/2019
ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości budżetowej. 

Zarządzenie nr 107/2019
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Zarządzenie nr 106/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie  nr 105/2019
w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów służbowych podróży krajowych pracowników Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 104/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 roku. 

Zarządzenie nr 103/2019
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 102/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 101/2019
w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia zgodności inwentaryzacji z obecnym stanem faktycznym inwentarza w budynku Hali Sportowej w Wyszogrodzie. 

Zarządzenie nr 100/2019
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Wilczkowo. 

Zarządzenie nr 99/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 98/2019
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie 97- rezygnacja z zarządzenia

Zarządzenie nr 96/2019
w w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kobylnikach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

Zarządzenie nr 95/2019
w w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rębowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

Zarządzenie nr 94/2019
w w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 

Zarządzenie nr 93/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 92/2019
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3

Zarządzenie 91- rezygnacja z zarządzenia

Zarządzenie nr 90/2019
w sprawie wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora placówki

Zarządzenie nr 89/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 88/2019
w sprawie przeznaczenia mienia dotychczasowego gimnazjum w Wyszogrodzie 

Zarządzenie nr 87/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie nr 86/2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie 

Zarządzenie nr 85/2019
w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród"

Zarządzenie nr 84/2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego

Zarządzenie nr 83/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie nr 82/2019
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 81/2019
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 80/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 79/2019
w sprawie Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Gminie i Mieście Wyszogród. 

Zarządzenie nr 78/2019
zmieniające Zarządzenie nr 77/2019

Zarządzenie nr 77/2019
w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki, o długości 1000 mb" 

Zarządzenie nr 76/2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie

Zarządzenie nr  75/2019
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem i stwierdzania własnoręczności podpisów 

Zarządzenie nr 74/2019
w sprawie wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 73/2019
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień

Zarządzenie nr 72/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 71/2019
w sprawie odwołania skróconych godzin pracy w związku z upałami. 

Zarządzenie nr 70/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 69/2019
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród do poświadczania za zgodność z oryginałem i stwierdzenia własnoręczności podpisów

Zarządzenie nr 68/2019
w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie nr 67/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 66/2019
w sprawie czasu pracy na okres upałów

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 64/2019
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 63/2019
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania uczniom Nagród Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. 

Zarządzenie nr 62/1/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 62/2019
w sprawie ustalenia czynszu wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego położonego w obrębie  Wyszogród ul. Klasztorna o nr ew. 1042 o pow. 0.1170 ha pod budynkami gospodarczymi. 

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 60/2019
w sprawie ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 59/2019 
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 58/2019
w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielnej płatności podatku VAT w Gminie Wyszogród. 

Zarządzenie nr 57/2019
w sprawie przełożenia raportu o stanie Gminy i Miasta Wyszogród za rok 2018r. 

Zarządzenie nr 56/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 55/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok 

Zarządzenie nr 54/2019
w sprawie zmiany zarządzenia 50/2019

Zarządzenie nr 53/2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. 

Zarządzenie nr 52/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 51/2019
w sprawie opłaty za stoiska gastronomiczno- handlowe ustawione podczas XL Dni Wisły

Zarządzenie nr 50/2019
w sprawie ustalenia opłat za cumowanie łodzi turystyczno-wędkarskich przy sezonowej przystani pływającej zlokalizowanej w miejscowości Wyszogród na ul. Wiślanej. 

Zarządzenie nr 49/2019
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Wyłapywanie, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród". 

Zarządzenie nr 48/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie 47/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie 46/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 45/2019 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Wyszogród. 

Zarządzenie nr 44/2019
w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyboru oferty na najem lokalu użytkowego. 

Zarządzenie nr 43/2019
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 

Zarządzenie nr 42/2019
w sprawie kontroli w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród i podmiotach zależnych, dotowanych przez Gminę i Miasto Wyszogród w roku 2019 w zakresie stanu wdrożenia kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 41/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie nr 40/2019
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018

Zarządzenia 21-39/2019
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej/ wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Osiedla 

Zarządzenie nr 20/2019
w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 19/2019
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród 

Zarządzenie nr 18/2019 
wprowadzające Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród 

Zarządzenie nr 17/2019
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Wyszogród. 

Zarządzenie nr 16/2019
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Zarządzenie nr 15/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 

Zarządzenie 14/2019
w sprawie przyjęcia regulaminu do projektu pod nazwą "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" realizowanego przez Gminę i Miasto Wyszogród

Zarządzenie nr 13/2019
w sprawie powołania zespołu ds.realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa" realizowanego przez Gminę i Miasto Wyszogród

Zarządzenie nr 12/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Zarządzenie nr 11/2019
w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 stycznia 2019r.

Zarządzenie nr 10/2019
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika propozycji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród w 2019

Zarządzenie nr 9/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok 

w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród Centralnego Rejestru Umów.

Zarządzenie nr 7/2019
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie nr 6/2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutów Sołectw oraz statutów Osiedli Gminy i Miasta Wyszogród.

Zarządzenie nr 5/2019
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród.

Zarządzenie nr 4/2019
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród.

Zarządzenie nr 3/2019
w sprawie przedłożenia sprawozdania w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018r. w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród

Zarządzenie nr 2/2019
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Zarządzenie 1/2019
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku gminy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-15 12:11:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-23 12:15:55
  • Liczba odsłon: 3122
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673143]

przewiń do góry