OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Opracowanie i wydanie znaczkaWyszogród, dnia 01. 04. 2015 r.


Zamawiający

Nazwa: Gmina i Miasto Wyszogród Adres pocztowy: ul. Rębowska 37, Miejscowość: Wyszogród Kod pocztowy: 09-450 Województwo: mazowieckie Telefon: 024 23 11 020 Faks: 024 23 11 024. Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: http://ugimwyszogrod.bip.org.

Tytuł Projekt:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

Tytuł zamówienia:

Zadanie w ramach projektu

Opracowanie i wydanie znaczka

Przedmiot zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje: 1. Zaprojektowanie znaczka turystycznego. Znaczek może być wykonany wyłączne z surowców naturalnych: drewno, skóra.

2. Projekt i wykonanie powinny charakteryzować się dużą estetyką.

3. Na znaczku powinno znaleźć się logo Muzeum

Ponadto znaczek powinien:

  1. Mieć średnicę 50mm

  2. Być grawerowany jednostronnie,

  3. Posiadać zapięcie metalowe typu agrafka 5x25mm.

  4. Ilość 2500 sztuk

4. Wykonany znaczek wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego.


Termin realizacji zamówienia:

27 kwietnia 2015 r.

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia .

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny: 100% cena.

Miejsce składania ofert:

Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3. Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: Opracowanie i wydanie znaczka Nie otwierać przed: 10.04.2015r., godz. 10:00

7. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty :

- Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

- Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.


Termin złożenia ofert:

Termin złożenia ofert do dnia 10.04.2015r., do godz. 10:00

Termin związania ofertą 30 dni

Wymagania dla wykonawców:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

4. Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 1 – 4 Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt. 7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia


Informacje o umowie:

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

4. Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego

5. Osoba do kontaktu pod kątem opisu przedmiotu zamówienia:

Zdzisław Leszczyński – 508-049-100
Zatwierdzam

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


zalacznik_nr_1_formularz_oferty3.docx

zalacznik_nr_2_wzor_umowy3.doc


Wyszogród, 14 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdotyczy: Opracowania i wydania znaczkaBurmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie i wydanie znaczka wpłynęły 2 oferty.Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

Studio Reklamy GLOBAL

Lucyna Ewa Złotowska

ul. Przemysłowa 7/5

09-400 Płock

3 990,00zł

917,70zł

4 907,70zł

2

F.H.U Renata Nigborowicz

Święcany 406

38-242 Skołyszyn

3 625,00zł

833,75zł

4 458,75zł

Po analizie ofert wniesionych do dnia 10 kwietnia 2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają warunki specyfikacji i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:                                                  Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

Tabela oceny złożonych ofertNumer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

90,85pkt

-

90,85pkt

2

100 pkt

-

100 pktZamówienie zostało udzielone firmie:

F.H.U Renata Nigborowicz

Święcany 406

38-242 Skołyszyn

Z poważaniem

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-01 16:58:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-14 16:54:38
  • Liczba odsłon: 759
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674557]

przewiń do góry