_________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego (30.04.2020r.):


UGiM.6220.1.22.2018.2019.2020

Wyszogród, dnia 30 kwietnia 2020roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek inwestora – POLJAN Przemysław Krzykwa– w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 3 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie  należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerem telefonu: 24 267 26 15;

 

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

_________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie (19.03.2020r.):UGiM. 6220.1.21.2018.2019.2020

Wyszogród, dnia 19.03.2020 r.  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020.283.t.j. dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu w Urzędzie uzupełnienia do raportu

o oddziaływaniu na środowisko oraz o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Poljan Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku;
 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;

W związku z Decyzją z dnia 23 lipca 2019r. nr KO-529/4105/43/19 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku uchyliło decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 kwietnia 2019r, znak:UGiM.6220.1.16.2018.2019 oraz przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji Urząd Gminy i Miasta Wyszogród w związku z powyższym w załączeniu przedkłada do zaopiniowania uzupełnienie raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”- inwestor Poljan Przemysław Krzykwa

Powyższe wynika z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wskazało uzupełnić raport

o informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się

w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 20.08.2019 r. znak: UGiM.6220.1.17.2018.2019 wezwał Poljan Przemysław Krzykwa do przekazania uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 21.10.2019 r. do UGiM Wyszogród zostało złożone Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 29.11.2019 r. Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Pismem znak: PPIS/ZNS/062/58/MW/8304/2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Płocku po przeanalizowaniu dokumentacji informuje, że stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 03.10.2018r znak: PPIS/ZNS/451/65/MW/6158/2018 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązujące, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 03.02.2020 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-I.4221.304.2019.EL.2 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że po zapoznaniu się z uzupełnieniem raportu dla ww. przedsięwzięcia, podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 18 czerwca 2019r., znak: WA.RZŚ.436.1.999.2019.ZZ07.AK.

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa

i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem

o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy

i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: k.rogulska@wyszogrod.pl, w terminie 30 dni (od dnia 19.03.2020r. do dnia 18.04.2020 r .).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zawierać informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą się zapoznać się

z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 49 Kpa „strony mogą być zawiadamianie o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

_________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (26.08.2019r.):Wyszogród, dnia 26.08.2019r.

UGiM.6220.1.18.2018.2019

 

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie:

- art. 10 § 1 i art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2085   z późn. zm.)

- art. 33 w związku z art. 29   ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dz.U.z 2018r. poz. 2081 z pózn.zm), Organ zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”- inwestor Poljan Pzremysław Krzykwa

Decyzją z dnia 23 lipca 2019r. nr KO-529/4105/43/19 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku uchyliło decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 kwietnia 2019r, znak:UGiM.6220.1.16.2018.2019 oraz przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z okolicznością, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu nie przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie zawiadomienia stron postępowania   oraz poprzez tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, BIP, publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. Gdyż na jej obszarze znajduje się teren, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 ( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg.rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

- tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Rębowo;

- a/a;

 

_________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie:


Wyszogród, dn.02.07.2019 r 

UGiM.6220.1.23.2018.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wznowienia postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia niniejszym zawiadamiam strony postępowania o:

·        Wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowienia znak:WA.RZŚ.436.1.999.2019.ZZ07.AK z dnia 18.06.2019 uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 15.05.2019r. zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do   Państwowego   Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 18.06.2019r, wydało postanowienie znak:WA.RZŚ.436.1.999.2019.ZZ07.Ak uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określiło   warunki   jego realizacji.

  Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: k.rogulska@wyszogrod.pl, w terminie 30 dni (od dnia 02.07.2019r. do dnia 01.08.2019 r .).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zawierać informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.    

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.         Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Rębowo

2.         Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy


Z treścią wszystkich postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 


_________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie:


UGiM.6220.1.22.2018.2019

Wyszogród, dnia 7 czerwca 2019r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” niniejszym zawiadamiam, że zamiar uczestnictwa na prawach strony w prowadzonym postępowaniu powołując się na cele statutowe zgłosiła organizacja ekologiczna. Po przeanalizowaniu celów statutowych organ stwierdził iż spełnia ona wymogi organizacji ekologicznych w rozumieniu ustawy OOŚ.

Zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 1 ustawy OOŚ, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.  W związku z powyższym organ wydał postanowienia dopuszczające do udziału na prawach strony w postępowaniu:

 • Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.1.21.2018.2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie dopuszczenia   Towarzystwa Ochrony Przyrody   z siedzibą w Warszawie   do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                                 


Otrzymują:

1 strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

2. POLJAN Przemysław Krzykwa

3. tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, BIP GiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Rębowo

_________________________________________________________________________________________________

Postanowienie:


UGiM.6220.1.21.2018.2019

Wyszogród, dnia 03.06.2019 r.  

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 oraz art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 z   późn zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.05.2019 r. (wpływ dnia 30.05.2019 r.) Towarzystwo Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie

postanawiam

 

dopuścić Towarzystwo Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie   wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.

UZASADNIENIE

 

            W dniu 30.05.2019 r. reprezentowane przez   doktora Wiesława Nowickiego powołując się na cele statutowe Towarzystwo Ochrony Przyrody wystąpiło z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.

 

            Do złożonego wniosku Towarzystwo   złożyło Regulamin oraz zaświadczenie organu prowadzącego rejestr stowarzyszeń.

           

Zgodnie z brzmieniem a rt. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.

            Z kolei w myśl definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy przez organizację ekologiczną rozumie się organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska.

            Po przeanalizowaniu celów statutowych Towarzystwa Ochrony Przyrody organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż jest ono organizacją ekologiczną w rozumieniu przepisów ustawy albowiem wśród celów towarzystwa   jest m.in.   ochrony przyrody ojczystej, w tym zwierząt, roślin i grzybów, jak również siedlisk przyrodniczych i siedlisk, w których wymienione organizmy występują.

            Tym samym uznać należy, iż organizacja ekologiczna prawidłowo reprezentowana zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Regulaminie skutecznie zgłosiła swój udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w którym wymagany jest udział społeczeństwa.

 

Pouczenie

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.


Otrzymują:

1. Towarzystwo Ochrony Przyrody

2. Strony postępowania wg rozdzielnika

3. a/a

_________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania:


UGiM.6220.1.18.2018.2019                                     Wyszogród, dnia 15.05.2019r

 

Obwieszczenie

o wznowieniu postępowania o wszczęciu postępowania   oraz o wystąpieniu do organów współuzgadniających

 

Stosownie do art. 10 §1 , 145 §1 pkt. 6   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z póz,zm) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 15 maja 2019roku postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród   z dnia 24 kwietnia 2019roku, znak:UGiM.6220.1.14.2018.2019 o ustaleniu środowiskowych   uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.

Organ zawiadamia strony, że z Urzędu   w dniu 15.05.2018r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.

Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się do właściwego organu do wydania oceny wodno prawnej o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r.-Prawo wodne.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym studium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń.


_________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji:


Wyszogród, dnia 24.04.2019r.

UGiM.6220.1.17.2018.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2018r poz.2081 z późn. zm, dalej ustawa OOŚ),   w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm., dalej: k.p.a.), zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek POLJAN   Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa wydał w dniu 24.04.2019r decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.

  Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, z tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płocku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek.

Od wyżej wymienionej decyzji z dnia 24.04.2019r służy stronom wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


_________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego:


Wyszogród, dnia 01.04.2019r.

UGiM.6220.1.15 .2018.2019

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) w powiązaniu z   art. 9 i 10 § 1 k.p.a   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w   godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,   pokój nr 3, Tel. 24 267 26 15

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg rozdzielnika sprawy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo;

- tablica ogłoszeń i BIP GiM   Wyszogród;

- Wnioskodawca;

- a/a


_________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania:


Wyszogród, dnia 28.02.2019r.

UGiM.6220.1.14.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm., dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu w urzędzie Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Poljan Przemysław Krzykwa, ul. Złota7/18, 00-019 Warszawa

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 31.08.2018 r. zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał w dniu 03.10.2018 r. Opinię Sanitarną znak: PPIS/ZNS/451/65/MW/6158/2018. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 04.10.2018 r. znak: WOOŚ-I.4221.218.2018.AST wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 10.10.2018 r. znak: UGiM.6220.1.10.2018 wezwał Poljan Przemysław Krzykwa do przekazania uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 28.11.2018 r. do UGiM Wyszogród zostało złożone Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 29.11.2018 r. Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Pismem znak: PPIS/ZNS/062/58/MW/8304/2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku po przeanalizowaniu dokumentacji informuje, że stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 03.10.2017r znak: PPIS/ZNS/451/65/MW/6158/2018 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązujące, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 15.01.2019 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-I.4221.218.2018.AST.4 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji.

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: k.rogulska@wyszogrod.pl, w terminie 30 dni (od dnia 28.02.2019r. do dnia 29.03.2019 r .).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zawierać informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.       Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Rębowo

2.       Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-01 13:57:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-30 13:06:19
 • Liczba odsłon: 826
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672422]

przewiń do góry