Protokół nr VIII/2013

z obrad XXXI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 30 września 2013 r.

__________________________________________

 

            Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za I półrocze 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w miejscowości Drwały

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w mieście Wyszogród

- przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród,

- zmiany w budżecie,

- zmiany WPF.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12. Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

 

O godz. 12-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXXI Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów oraz radnych powiatowych.

W obradach uczestniczy  14 radnych.

Nieobecni:

Radny Wojciech Janczak - obecność usprawiedliwiona

 

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Mariusz Bieniek zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą o wniesienie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego w Wyszogrodzie przy  ul. Rębowskiej 57 stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród [dodzielenie gruntu] - Uchwała była omawiana na poprzednim wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komunalnej i Spraw Obywatelskich oraz Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

 

 

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie zatwierdzenia porządku obrad  z wprowadzoną zmianą.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie przyjęła porządek obrad z uwzględnioną zmianą.

 

            Porządek obrad – po zmianach:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za I półrocze 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w miejscowości Drwały

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w mieście Wyszogród

- przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród,

- w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego w Wyszogrodzie przy  ul. Rębowskiej 57 stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród [dodzielenie gruntu],

- zmiany w budżecie,

- zmiany WPF.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12. Zakończenie obrad.

 

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

1.      Radny Mieczysław Majewski

2.      Radny Andrzej Woźniak

3.      Radny Wiesław Gaworski

Punkt 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował Radę, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu, po czym przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

Punkt 5.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Mariusz Bieniek przedstawił informację z bieżących inwestycji realizowanych pomiędzy sesjami:

 

Zajezdnia autobusowa w Wyszogrodzie – trwają prace końcowe przy zajezdni. W chwili obecnej nie ma jeszcze przydziału mocy elektrycznej. Ze względu na fakt, iż tylko jeden z przewoźników odpowiedział na pismo skierowane przez urząd gminy w kwestii opłat, możliwe jest, że zostanie wprowadzona korekta do pobierania opłat. Planowane jest z automatu ustalenie 1 zł dla wszystkich przewoźników korzystających z wjazdu. Spółka Fresh Market Wyszogród zajmuje się dopięciem tematu.

 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta - wysłane zostały pierwsze informacje do mieszkańców, od środy rozpoczną się spotkania z mieszkańcami sołectw, które wpisały się do realizacji programu. Każde gospodarstwo domowe jest indywidualnie naliczane. Przy ustaleniu kwoty za inwestycję brana jest pod uwagę między innymi ilość osób w gospodarstwie. Mieszkańcy wnoszą wkład własny zakupu instalacji. Po okresie 5 lat oczyszczalnie będą własnością mieszkańców.  

 „Przebudowa i modernizację targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie” – ogłoszony II przetarg na inwestycję.

Monitorowanie nowego programu Gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Wyszogród – Burmistrz po raz kolejny powiedział, że odpady posegregowane odbierane są w każdej ilości. W chwili obecnej trwają negocjacje z bankami spółdzielczymi na terenie gmin obsługiwanych w ramach systemu przez ZGRP, w celu porozumienia w ramach korzystnej obsługi przy pobieraniu należności. Do końca roku kalendarzowego powinien być wprowadzony pakiet informacyjny z rozbiciem na poszczególne gminy wraz z szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów.

 

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród poinformował o bieżących działaniach z zakresu gospodarki komunalnej:

 

1. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na zadanie pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 291547 W w m. Marcjanka /Drwały o l= 2250m”.

2. Realizowany jest remont drogi gminnej w m. Wilczkowo przez wieś.

3. Zakończono inwentaryzację dotyczącą dróg zgłaszanych do projektu drogowego.

4. Trwają prace związane z remontem ciągu pieszego w ul. Płockiej – lewa strona

5.  Zakończono prace związane z odtworzeniem rowu w m. Pozarzyn.

 

Burmistrz powiedział, że w następnym roku zaplanowane zostało popracować szerszym zakresie oczyszczania rowów.

 

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, przedstawił informację z działań z zakresu promocji:

Dożynki Gminne w Rębowie – Burmistrz podziękował za włączenie się w organizację Dożynek Gminnych w Rębowie, szczególnie sołectwu Rębowo, jak również wszystkim mieszkańcom za przepiękne stoiska sołeckie z przygotowanymi przez mieszkańców sołectw i miasta Wyszogród produktami lokalnymi.

Przy tym punkcie Burmistrz zaproponował, aby wszystkie sołectwa wpisały w fundusz sołecki, chociaż po 500 zł na przygotowanie stoisk lokalnych w przyszłym roku.

Festiwal Rzemiosł Dawnych – Kowalstwo II Festiwal Kultur i Smaków oraz Otwarcie Muzeum Wisły w nowej Siedzibie. Muzeum pozyskało bardzo dużo cennych eksponatów między innymi dzięki współpracy z Polską Akademią Nauk. Muzeum cieszy się dużym zainteresowaniem, w tygodniu muzeum odwiedza około5,6 wycieczek, przy czym prowadzone są również lekcje muzealne.

Gimnazjum w Wyszogrodzie na Maderze - W ramach projektu ,,Przewodnik turystyczny nastolatka – od otoczenia lokalnego do Narodowego Dziedzictwa UNESCO” (A teen's travel guide - from local surrounding to the UNESCO National Heritage), uczniowie i kadra pedagogiczna szkoły wezmą udział  w niecodziennym, międzynarodowym przedsięwzięciu, mającym na celu wymianę osób i doświadczeń z przedstawicielami ośrodków edukacyjnych z Portugalii, Niemiec i Słowacji. Na realizację projektu Gimnazjum pozyskało 15 tyś. EURO.

 

Punkt 6.

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 

Radny Wiesław Tomkiewicz zapytał, czy zmieniło się coś w kwestii segregowania popiołu, ponieważ na początku wdrażania systemu była mowa o ewentualnym gminnym kontenerze z takim przeznaczeniem.

Burmistrz powiedział, że popiół jest tak samo traktowany, jak odpad zmieszany, czyli trzeba wyrzucać go w workach do pojemników, ale  zapewnił, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego przedstawi taki temat do rozważenia gminnych pojemników na popiół.

 

Następnie Radny Wojciech Kuliński wypowiedział się przeciwko wpisywaniu w fundusz sołecki 500 zł na organizację dożynek, ponieważ wprowadzenie takiego zapisu w ocenie mieszkańców będzie traktowane, że kto pobierze wpisane pieniądze to powinien przygotować stoisko.

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Ząbek powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł z uwzględnieniem takiego zapisu. Dodał, że osoby przygotowujące stoisko okażą się rachunkami, co będzie proste do rozliczenia się w urzędzie gminy.

 

Burmistrz powiedział, że gmina dała tylko sugestię, a mieszkańcy zdecydują na jaki cel chcą przeznaczyć swój fundusz sołecki.

 

Sołtys Ciućkowa Pan Wojciech Lubiszewski zgłosił, że do lasu ponownie wywożone się śmieci, a następnie zgłosił, że ZGK składuje posegregowane śmieci do jednego  pojemnika.

 

Burmistrz wyjaśnił, że firmy odbierające odpady mają zapłacone za obsługę miesięczną ryczałtowo i to zadanie firmy aby sortować odpady. Zyskiem dla firmy jest to co spółka wysortuje.

 

Radny Józef Zbigniew Boszko zapytał, czy nie ma takiej możliwości, że większe rodziny otrzymywały więcej worków.

Burmistrz powiedział, że złoży propozycję w ZGRP, aby np. od 4 osób w gospodarstwie było przyznawanych więcej worków, chociaż po 2.

Punkt 7.

 

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Marka Głowackiego o przedstawienie informacji z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Pan Marek Głowacki powiedział, że 26 września odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej z udziałem Pani Skarbnik, która odpowiedziała na wszystkie pytania. Nie było uwag co do wykonania budżetu, a wszystkie poruszone tematy zostały wyjaśnione – powiedziała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Głowacki.

Następnie Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał uczestników sesji, czy może są pytania co do wykonania Budżetu?

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród powiedział, że od pierwszego półrocza tego roku podania o umorzeniu podatku są opiniowane przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród. W tym roku było tylko 13 umorzeń i żadna z osób, która otrzymała odmowną decyzję nie odwołała się od niej.

 

Radna Elżbieta Biernat, zapytała czy osoby które otrzymały odmowną decyzję wpłacają należny podatek?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że  tak.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

 

Punkt 8.

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił  Panią Aleksandrę Wachaczyk o odczytanie pierwszego projektu uchwały.

Pani  Aleksandra Wachaczyk odczytała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w miejscowości Drwały. Pani Aleksandra Wachaczyk wyjaśniła, że w obowiązującym planie dla wskazanych terenów ustalono przeznaczenie terenów lasów i zalesień. W okresie obowiązywania planu jego ustalenia nie zostały zrealizowane.    W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród dla analizowanych terenów określona jest polityka przestrzenna w zakresie „zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i usługowej we wsiach Drwały, Rakowo” ustalenia Studium dopuszczają rozwój zabudowy mieszkaniowej. Zamierzona zmiana ustaleń planu wpisuje się w ustalone w Studium funkcje dopuszczalne. Do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród wpłynęły wnioski od właścicieli nieruchomości z prośbą o możliwość realizacji na wskazanych terenach zagospodarowania w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – wyjaśniła Pani Aleksandra Wachaczyk.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 240/XXXI/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w miejscowości Drwały. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejny projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w mieście Wyszogród, również odczytała Pani Aleksandra Wachaczyk.  W obowiązującym planie dla terenów w mieście Wyszogród ustalono przeznaczenie terenów usługowych. W okresie obowiązywania planu jego ustalenia nie zostały zrealizowane.    Do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród wpłynęły wnioski od właścicieli nieruchomości z prośbą o możliwość realizacji na wskazanych terenach zagospodarowania w zakresie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Odnosząc się do sytuacji społeczno – ekonomicznej Gminy stwierdza się zasadność dokonania zmiany przeznaczenia terenu w kierunku rozwoju zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Biorąc pod uwagę w/w przesłanki oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzennego Gminy zgodnie z ładem przestrzennym zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uzasadniła Pani Aleksandra Wachaczyk.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 241/XXXI/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w mieście Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Następny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród jest konsekwencją dwóch wcześniej odczytanych uchwał wyjaśniła Pani Aleksandra Wachaczyk.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 242/XXXI/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

O odczytanie kolejnej uchwały Przewodniczący poprosił Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Burmistrz odczytał uchwałę w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego w Wyszogrodzie przy  ul. Rębowskiej 57 stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród [dodzielenie gruntu].

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 243/XXXI/2013 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego w Wyszogrodzie przy  ul. Rębowskiej 57 stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród [dodzielenie gruntu]. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejne uchwały odczytała Pani Skarbnik. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na rok 2013 zostaje wprowadzona ze względu na wprowadzenia do budżetu dotacji celowej rządowego programu „Wyprawka szkolna”, wprowadzenie środków finansowych dla programu realizowanego przez Gimnazjum w Wyszogrodzie „Comenius”, a także dotacji celowej dla wychowanków przedszkola.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 244/XXXI/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na rok 2013 Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2023 jest konsekwencją wprowadzonych zmian do budżetu – powiedziała Pani Skarbnik.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 245/XXXI/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2023. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Punkt 9.

 

Przewodniczący poprosił o radnych powiatowych o zabranie głosu.

Jako pierwszy wypowiedział się Jan Boszko, który poinformował, że ogłoszona do budowy droga na Marcjance dofinansowana będzie ze środków powiatowych. Następnie powiedział o drobnych remontach prowadzonych w powiecie oraz o remontach prowadzonych w Zespole Szkół w Wyszogrodzie.

Radny Powiatu Płockiego powiedział, że dzięki naciskom radnych powiatowych jest widoczny wkład finansowy w drogi powiatowe.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Gospodarki Pan Wojciech Kuliński zapytał, skąd powiat tyle mln przeznaczył w ostatnim czasie na drogi?

Radny Powiatu Płockiego Pan Jan Boszko odpowiedział, że między innymi ze sprzedaży mienia, np. Szkoły w Trzepowie.

 

Następnie zabrał głos Radny Powiatu Płockiego Pan Wojciech Zmysłowski informując o ostatniej odbytej sesji w powiecie, gdzie jednym z głównych punktów było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. W ocenie radnego zarząd powiatu wykonał zgodnie z założeniem 90 mln budżetu,  za którego był przyjęciem.

Następnie radny pochwalił Dyrektor Janiszewską (Starostwo Powiatowe) za pozyskiwanie funduszy, głównie w działania miękkie realizowane w placówkach oświatowych, urzędzie pracy, domach opieki społecznej.

 

Następnie Sołtys sołectwa Drwały Pan Mirosław Ziętara powiedział, że ostatnio na sesji zgłaszał do remontu zakręt na drodze w Drwałach i już zaczyna się remont, za co podziękował. Po czym zapytał, czy na drodze na tzw. dolnych Drwałach będzie robione w kierunku poprawy, a także zgłosił brak oświetlenia przy remizie OSP w Drwałach.

 

Burmistrz odpowiedział, że awaria oświetlenia zgłaszana jest cyklicznie, urząd nie ma wpływu na poprawę tej sytuacji poza zgłoszeniem  usterki.

W kwestii remontu drogi Burmistrz powiedział, że gmina czeka na zwrot pieniędzy za wyremontowane drogi powiatowe i w dalszej kolejności będą realizowane zaplanowane do remontu drogi.

 

Sołtys sołectwa Starzyno Pani Ewa Woźniak powiedziała o notorycznym wyrzucaniu śmieci w sołectwie Starzyno oraz o podorywaniu dróg.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród powiedział, że Pan Artur Kaźmierczak przyjedzie do Starzyna w celu sporządzenia notatki i podjęciu tematu na policji.

 

Następnie wywiązała się dyskusja o wybudowanym nowym przystanku i zniszczeniu lamp przez wandali i działaniu policji w tym kierunku.

 

Po krótkiej dyskusji radni postawili wniosek, aby zobowiązać policję do prowadzenia działań monitorujących gminę i miasto Wyszogród.

 

Kolejny wniosek dotyczył wystosowania pism informacyjnych do właścicieli gruntów rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie z drogami gminnymi o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach polowych i nie zaorywaniu dróg. Radni ustalili,  że w przypadku jeśli już dojdzie do zniekształcenia drogi sprawa zostanie zgłoszona na policję w celu wyciągnięcia konsekwencji.

 

Następnie radny Andrzej Woźniak powiedział, że w czasie uroczystości dożynkowych zapytany został przez mieszkańców, dlaczego dożynki gminne będą organizowane tylko sołectwach, gdzie jest kościół?

Burmistrz odpowiedział, że tak zostało ustalone na czas kadencji, ale nie widzi przeciwwskazań żeby odbywały się co roku w innym sołectwie.

 

Punkt 10.

 

Pytania zostały udzielone  w punkcie 7.

 

Punkt 11.

 

Podczas XXXI Sesji zostały zgłoszone dwa wnioski, które radni przegłosowali jednogłośnie „za” przyjęciem do realizacji:

 

1.      Zobowiązać policję do prowadzenia działań monitorujących gminę i miasto Wyszogród.

 

2. Wystosowanie pism informacyjnych do właścicieli gruntów rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie z drogami gminnymi o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach polowych i nie zaorywaniu dróg.

 

Punkt 12.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14.00 zamyka obrady XXXI Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-12 12:54:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 12:54:33
  • Liczba odsłon: 765
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673108]

przewiń do góry