U C H W A Ł A NR 58/VI/2007

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 25 czerwca 2007 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm/ oraz art. 4 ust 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednol. DzU z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn.zm/

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje :

§ 1

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r w dziale I pkt 2 lit b otrzymuje następujące brzmienie:

Sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych może być prowadzona w godz. otwarcia . W zakładach gastronomicznych w okresie zimowym sprzedaż może być prowadzona maksymalnie do godz. 22-giej. W okresie letnim - tj od 1 maja do 30 września - sprzedaż może być prowadzona w piątki , soboty i niedziele do godz. 24-tej , w pozostałe dni do godz. 22-giej.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 16/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-06 09:10:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 09:10:57
  • Liczba odsłon: 753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681360]

przewiń do góry