Wyszogród, dn. 20.06.2017 r.

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

I.         ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: ,,Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka / Starzyno o długości 840 mb, w gminie Wyszogród”

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystyka obiektu:

                a) Zakres robót budowlanych:

1)  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,840 km,

2)  mechaniczne plantowanie terenu –  3 780 m²,

3) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 3 780 m²,

4)  wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm po zagęszczeniu – 3 360 m²,

5)  mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej –

3 360  m²,

6)  powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 12 - 16 mm –  3 360 m²,

7)  powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 5 - 8 mm – 3 360  m²,

8)  powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 2 - 5 mm – 3 360  m²,

9)  wykonanie poboczy poboczy – wykonanie górnej podbudowy z kruszyw naturalnych grubości 10 cm – 420  m².

             b) Droga gminna w miejsc. Marcjanka/Starzyno stanowi drogę dojazdową do sołectwa Starzyno oraz do gruntów rolnych w obydwu miejscowościach, jest łącznikiem spinającym drogę o nawierzchni bitumicznej z drogą krajową nr 62. Klasa drogi D - dojazdowa. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, jest wzmocniona żwirem poprawiającym jej stabilność. Szerokość drogi zawiera się w szerokości pasa drogowego i wynosi 6,0 m. Przebieg drogi jest zmienny, zależny od przejezdności. Teren plaski, widoczność dobra, brak drzew. Odprowadzenie wód na przyległy teren. Rowów brak.

 

 

III.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Prace polegające na modernizacji dróg należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie od 10 lipca – 15 wrzesień 2017 roku .

 

IV.       OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę, złożona w formie pisemnej.

 

V.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 0-450 Wyszogród (z dopiskiem Oferta - ,,Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka / Starzyno o długości 840 mb, w gminie Wyszogród”), lub doręczona  osobiście w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 czerwca 2017r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu, kancelaria UGiM Wyszogród – pokój nr 4) - na załączonym formularzu do zapytania.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI.       OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena

           

VII.     INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP tutejszego urzędu.

 

VIII.    DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu (24) 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

UWAGA: Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                    

                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                               Jan Boszko



zaproszenie_do_skladania_ofert
szczegolowa_specyfikacja_techniczna
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy
przedmiar





Wyszogród, 3 lipca 2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.:

„Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno o długości 840 mb, gmina Wyszogród”

 

Dnia 3 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród komisja  w składzie:

1.       Kossakowska Anna – Przewodnicząca komisji

2.       Pieniążek Marcin – Sekretarz komisji

3.       Caban Kinga – Członek komisji

dokonała otwarcia ofert. Zgodnie z określonym w Zaproszeniu do składania ofert wywieszonego na tablicy ogłoszeń oraz umieszczonego na stronie internetowej urzędu dnia 20.06.2017r. w terminie tj. do 30 kwietnia do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego, wpłynęły 2 oferty.

Zestawienie ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena netto

 

Cena brutto

 

 

1

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

125 000,40 zł

153 750,05 zł

 

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RYDMAR” – Ryszard Chłystek

Juliopol 96

96-512 Młodzieszyn

75 600,00 zł

92 988,00 zł

 







Wyszogród, 10 lipiec 2017 r. 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno o długości 840 mb, gmina Wyszogród.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno o długości 840 mb  wpłynęły 2 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

1.       BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

 

2.       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RYDMAR” – Ryszard Chłystek

Juliopol 96

96-512 Młodzieszyn

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 30.06.2017r. zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena  brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

Tabela oceny złożonych ofert

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

1

60,5 pkt

2

100 pkt

 

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RYDMAR” – Ryszard Chłystek

Juliopol 96

96-512 Młodzieszyn

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 92 988,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 )

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród         

Jan Boszko     


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-20 22:16:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-12 10:22:21
  • Liczba odsłon: 777
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681238]

przewiń do góry