UCHWAŁA NR 72/IX/2011
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz
zarządzanie jej poboru w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
- O podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z póź zm. ), Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 19 październik 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011r., Nr 95, poz. 961)
Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku położonym na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
w następujących wysokościach:
a) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego z przyczepą - 33,00 zł
b) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 23,00 zł
c) przy sprzedaży z samochodu osobowego, osobowo-towarowego - 13,00 zł
d) przy sprzedaży z ciągnika z przyczepą - 6,00 zł
e) przy sprzedaży z autobusu - 13,00 zł
f) przy sprzedaży ze straganu, stoiska - 13,00 zł
g) przy sprzedaży z ręki do ręki - 3,00 zł.
h) przy sprzedaży zwierząt, bydło od sztuki - 6,00 zł,
i) przy sprzedaży zwierząt, konie od sztuki - 13,00 zł,
j) przy sprzedaży zwierząt, trzody chlewnej nie zależnie od ilości sztuk - 3,00 zł,
§ 2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 728,64 zł.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1. Do poboru opłaty targowej wyznacza się jako inkasentów pracowników Urzędu Gminy i Miasta
Wyszogród:
a) Genowefę Szfaryn,
b) Jana Jachowicza.
2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacania pobranych kwot opłaty targowej na rachunek bankowy Urzędu
Gminy i Miasta Wyszogród w dniu poboru opłaty targowej.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 60/VII/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Wyszogród
Maryś Maciej Mieszkowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-02 09:02:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-02 09:02:18
  • Liczba odsłon: 605
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681348]

przewiń do góry