Wyszogród, 13.06.2012 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród


Znak: UGiM .6220.2.11.2012


ZAWIADOMIENIE


W związku z faktem, iż w obwieszczeniu z dnia 22 maja 2012 roku omyłkowo wskazano nieprawidłowe numery niektórych działek, na których ma być realizowana inwestycja polegająca na budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV, zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród, bez uwzględnienia zmiany wniosku dokonanej przez Inwestora poprzez wskazanie, iż błędnie wpisane we wniosku następujące numery działek na terenie których realizowana będzie inwestycja: dz. nr ew. 298, 299 obręb Orszymowo oraz 334 obręb Rębowo, zastąpiono przez następujące: dz. nr ew. 238, 239, 262 obręb Orszymowo oraz 144 obręb Rębowo, ponownie, na podstawie art. 10 oraz 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV, zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród, Inwestor dokonał zmiany wniosku poprzez wskazanie, iż błędnie wpisane we wniosku następujące numery działek na terenie których realizowana będzie inwestycja: dz. nr ew. 298, 299 obręb Orszymowo oraz 334 obręb Rębowo, zastąpiono przez następujące: dz. nr ew. 238, 239, 262 obręb Orszymowo oraz 144 obręb Rębowo. W związku z powyższym, w dniu 14.05.2012 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał postanowienie znak: ZNS.7170-275-94/12.GB, na podstawie którego wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny przedsięwzięcia na środowisko, zaś w dniu 17.05.2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.597.2012.EW, w którym wyrażona została opinia, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Oba te postanowienia zostały dołączone do materiału dowodowego niniejszego postępowania. W związku z powyższym w dniu 22.05.2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród postanowieniem znak UGiM 6220.2.8.2012 postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla ww. przedsięwzięcia.

A zatem, planowana inwestycja ma być realizowana na terenie:

- obrębu Orszymowo, działki nr ew.: 30/2, 31/1, 31/3, 31/7, 31/6, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 97, 133, 134, 135, 144, 161, 163, 174, 175, 280, 176, 177/2, 177/3, 179, 180/4, 180/3, 181, 182, 183, 184, 185, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 257, 258, 262, 272, 273; oraz

- obrębu Rębowo, działki nr ew.: 284, 285, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 33, 86, 89, 90, 119, 120, 142, 144, 166, 168, 181,182, 205, 206, 215, 255, 256, 260, 261, 262, 266;

położonym w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród.W związku z powyższym zawiadamiam, iż strony postępowania, iż mogą zapoznawać się z tak uzupełnionym, kompletnym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów – w urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pokój nr 3, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30, w terminie 7 dni od dnia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Orszymowo i Rębowo.

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-13 12:01:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-13 12:01:26
  • Liczba odsłon: 846
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673137]

przewiń do góry