Wyszogród 20.08.2014r.

 

PP.7322.1.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia    miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.)    zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród  Uchwały Nr 293/XXXIX/2014 z dnia 16.06.2014r.  w sprawie   przystąpienia  do  sporządzenia   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  w miejscowości Drwały i Rakowo.   Zakres planu obejmuje    tereny działek Nr ewid. 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/3, 68/4, 74/1, 74/2, 319  położonych w obrębie Drwały oraz dz. Nr ewid. 164 w obrębie Rakowo.

Jednocześnie  na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r . poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu

Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.  Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie  Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37,  w  terminie do  dnia  26 września  2014r.    Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-21 10:08:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-21 10:08:48
  • Liczba odsłon: 943
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681234]

przewiń do góry