Wyszogród, dnia 18.11.2016 r

UGiM.6263.8.2016

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. „Usługa wycinki 23 sztuk drzew z terenu m. Wyszogród i Rębowo”

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30 ( poniedziałek, wtorek , czwartek , piątek) , 9:00 – 17:00 ( środa ).

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „ Wykonanie wycinki 23 sztuk drzew z terenu m. Wyszogród i Rębowo” – Nie otwierać przed dniem 30.11.2016r. – godz. 10.00

 

Termin składania ofert : 30.11.2016r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 24 267 26 15.

Kryteria wyboru: najniższa cena.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

•         Wycinka drzew:

•                9 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 155, 120, 150, 168, 80, 152, 144, 136, 235 rosnących na działce o nr. ewid. 1171 w m. Wyszogród. Oznaczenia drzew w terenie 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14,

•                2 sztuki drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodach pni 135, 128 rosnących na działce o nr. ewid. 1176 w m. Wyszogród,

•                2 sztuki drzew z gatunku topola o obwodach pni 120cm rosnących w m. Rębowo, działka przez którą przebiega „Struga”

•                10 sztuk drzew z gatunku jesion o obwodach pni 140cm rosnących w m. Rębowo, działka przez którą przebiega „Struga”

 

•        Uprzątnięcie terenu w obrębie usuwanych drzew, wraz z utylizacją odpadów powstałych przy wycince.

 

•        W ramach zawartej umowy Wykonawca otrzymuje na własność drewno uzyskane przy wycięciu drzew. Przy kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca uwzględnia wartość drewna pozyskanego przy wycince. W związku z tym przy określeniu wartości zamówienia należy oszacować wartość pozyskanego drewna.

 

Warunki, które muszą spełniać ubiegający się o zamówienie:

•        Posiadają uprawnienia do wykonywania powyższych prac,

•        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Na wycinkę przedmiotowych drzew Zamawiający posiada obowiązujące decyzje Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród zezwalające na ich usunięcie.

 

O przystąpieniu do prac Wykonawca powiadomi Urząd Gminy i Miasta Wyszogród dwa dni przed planowanym terminem.

 

Wykonawca po zakończeniu wykonywania prac zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentów związanych z wykonaniem prac oraz przekazanie ich Zamawiającemu.

 

Planowany termin wykonania prac: grudzień 2016 r.

 

 

Oferta powinna zawierać:

1. Cenę netto wykonania usługi.

2. Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków wymienionych powyżej.

 

Uprzejmie informujemy, że:

- oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę

- zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

- oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

- w przypadku nadesłania niejednoznacznej, niekompletnej lub złożonej po terminie oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.

 

Ogłoszenie wyników:

Oferent, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o tym fakcie pismem akceptującym jego wybór.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

 

zapytanie_wycinka_drzew
zal.1-_formularz_ofertowy
zal.2-_oswiadczenie
zal.3-_projekt_umowyUGiM.6263.8.1.2016                                                                 Wyszogród, 02.12.2016r

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Usługa wycinki 23 sztuk drzew z terenu m. Wyszogród i Rębowo” z dnia 18.11.2016r.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  z uwagi na brak złożonych ofert na niniejsze zadanie.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-18 12:10:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 10:53:13
  • Liczba odsłon: 834
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673144]

przewiń do góry