ZAPYTANIE OFERTOWE NR UGiM.271.29.2018

W związku z realizacją Projektu nr RPMA.10.01.01-14-7235/16 pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wyłonienie prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach koła artystycznego - plastyka w okresie 26.11.2018-30.06.2019 roku

I. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

Dane do kontaktu: Biuro Projektu w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/ , a także w Biurze Projektu w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez wykwalifikowane osoby dla 100 uczestników projektu, z zakresu koła zainteresowań artystycznych – plastyka.

 

Kod CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe : 80000000-4

 

2. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i zwiększenie szans na wybór ścieżki edukacyjnej i zawodu przez uczestników projektu zgodnie z ich predyspozycjami oraz zdobycie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych niezbędnych na rynku pracy.

3. Usługi realizowane są w ramach projektu „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM 2014-2020.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Koło artystyczne – prowadzenie zajęć plastycznych – Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych obejmujących swoim zakresem przekazanie uczestnikom projektu  wiedzy z zakresu  różnych kultur, motywów i elementów technik plastycznych.

Planowany termin realizacji zajęć od 26.11.2018 roku do 30.06.2019 roku.

Wskazany wyżej termin rozpoczęcia jest terminem wynikającym z założeń projektowych i może ulec zmianie wskutek okoliczności, których zamawiający mógł nie przewidzieć, w szczególności wskutek zmiany przepisów prawa.

Organizacja oraz sposób prowadzenia zajęć:

a) Zajęcia będą prowadzone dla 9 grup w roku szkolnym 2018/2019. W skład z każdej z grup wejdzie nie więcej niż 10 uczniów.

Łączna ilość grup szkoleniowych w ramach koła zainteresowań będzie podzielona między poszczególne szkoły w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie: 7gr. koła artystycznego -plastycznego x 15h/gr.;

- Szkoła Podstawowa w Rębowie: 1gr. koła artystycznego-plastycznego x 15h/gr.;

- Szkoła Podstawowa w Kobylnikach: 1 gr. koła artystycznego-plastycznego x 15h/gr.;

Wskazany wyżej podział wynika z założeń projektowych i może ulec zmianie w zakresie miejsca i ilości realizacji danej tematyki zajęć, za które Zamawiający nie może ponosić wyłącznej odpowiedzialności.

b) Zaangażowanie dydaktyczne: Zamawiający wymaga przeprowadzenia łącznie 15 godzin lekcyjnych (45 minut) dla każdej z grupy.

c) Częstotliwość i tematyka zajęć: jedna godzina co dwa tygodnie na grupę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pozalekcyjnych – możliwość realizacji zajęć również w sobotę. Wykonawca otrzyma propozycję harmonogramu zajęć opracowanego przez dyrektora szkoły.

Wykonawca powinien zaproponować program prowadzonych zajęć.

d) Zajęcia odbywać się będą wyłącznie na terenie szkół objętych projektem w udostępnionej sali przystosowanej do potrzeb zajęć oraz wyposażonej w niezbędny sprzęt tj. rzutnik, laptop z oprogramowaniem, dostęp do internetu, materiały plastyczne.

Sposób prowadzenia zajęć przez Wykonawcę. Wymagania merytoryczne dotyczące przebiegu zajęć:

Zajęcia dla uczestników powinny być prowadzone w formie teoretyczno-warsztatowej, do której Wykonawca dobierze i opracuje:

a)metody pracy z uczniami,

b)formę organizacji pracy(zbiorowa czy zespołowa ze wskazaniem czy jednolita czy zróżnicowania).

Efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji:

W ramach koła uczestnicy muszą nabyć minimum następujące efekty kształcenia: rozwijanie kompetencji społecz. poprzez sztukę (praca w grupie, kreatywność, autoprezentacja, innowacyjność).

Prowadzący zajęcia powinien każdorazowo na prośbę Zamawiającego przeprowadzić weryfikację poziomu nabytych efektów kształcenia za pomocą testów wiedzy (pre-test, post-test) oraz egzaminu końcowego.

 

 

III. Opis sposobu świadczenia i wykonania umowy. Pozostałe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

1.Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020, projektu pn.: „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”

2.Wynagrodzenie rozliczane będzie w układzie miesięcznym na podstawie wystawianych przez Wykonawcę rachunków lub faktur.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku nienależytego wykonania zamówienia i/lub braku środków dotacyjnych na koncie projektu.

 

IV. Okres, termin i miejsce wykonania zamówienia

 

1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 26.11.2018 roku do 30.06.2019 roku.

 

2. Miejsce wykonania zamówienia:

Szkoła Podstawowa w Kobylnikach, Szkoła Podstawowa w Rębowie,  Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie - zgodnie z treścią przedmiotu zamówienia.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawców

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)    nie podlegają wykluczeniu;

b)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

c)    Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

d)   Są osobami fizycznymi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub firmy prowadzące działalność szkoleniową posiadające wpis do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2. Warunkiem udziału w realizacji zajęć Koła artystycznego – prowadzenie zajęć plastycznych:

- osoba lub osoby zgłoszone przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć posiada/-ją wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub wykształcenie wyższe i uprawnienia do prowadzenia zajęć plastycznych,

- osoba lub osoby zgłoszone przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla uczniów szkół kształcenia ogólnego co najmniej na jednym ze wskazanych poziomów (I lub II)- min. 400h,

- osoba lub osoby zgłoszone przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć powinny posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z takiej samej lub podobnej tematyki-min. 300h,

 

 

VI. Opis sposobu dokonywania oceny, kryteria oceny oferty, wagi punktowe za poszczególne kryteria oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.

 

1.Ocenie podlegać będzie:

a) zaoferowanie najkorzystniejszej ceny brutto (najniższą) przeprowadzenia zajęć za godzinę- waga 45%.

b)  posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez Wykonawcę- waga 15%,

c) posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez Wykonawcę- waga 30%,

d) program zajęć przygotowany przez Wykonawcę – 10 % max. ilości punktów

 

2.O wyborze ostatecznej oferty będzie decydować łączna ilość zdobytych punktów za spełnienie wymogów:

a)         Cena – 45 % max. ilości punktów

 

b)         Kwalifikacje   zawodowe    osób    wskazanych    do    wykonania    usługi –15 % max. ilości punktów, rozumiane jako:

– posiadanie przez każdą z tych osób przygotowania pedagogicznego – 5 pkt.

– posiadanie przez każdą z tych osób wykształcenia zgodnie ze szczegółowy opisem zamówienia – 10 pkt

           

c)         Doświadczenie zawodowe osób wskazanych do wykonania usługi – 30 % max. ilości punktów,

- posiadanie przez każdą z tych osób doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dla uczniów szkół kształcenia ogólnego co najmniej na jednym ze wskazanych poziomów(I lub II) – 400h – 15 pkt,

- posiadanie przez każdą z tych osób doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć z takiej samej lub podobnej tematyki – 300h – 15 pkt

 

d)Ocena programów – 10 % max. ilości punktów,

- realizacja efektów kształcenia – 2 pkt

- metodologia prowadzenia zajęć – 2 pkt

- zgodność treści z założeniami projektu – 2 pkt

- innowacyjność prowadzenia zajęć – 2 pkt

- wykorzystanie środków dydaktycznych – 2 pkt

 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca warunki określone przez Zamawiającego tj. otrzymała największą ilość punktów.

 

2.                  Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację. Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%).

 

 

Lp./ Część

 

kryterium oceny

 

waga w pkt (100pkt=100%)

 

Sposób obliczenia

 

 

A

 

 

Cena

 

 

Max 45 pkt

 

 

 

Wc=(Wn/Wb) x 100pkt x 45%

 

 

 

 

B

 

Kwalifikacje zawodowe osób

wskazanych do wykonania usługi

 

Max 15 pkt; Wykonawca może uzyskać : 0, 5 ,10 lub 15 pkt – w

zależności od szczegółów złożonej oferty.

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt VI.2.b

5 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uprawnienia doradcy zawodowego,

10 pkt – w przypadku, gdy Wykonawca posiada wykształcenie zgodne ze szczegółowym opisem zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy wskazanego do wykonania usługi

 

 

 

 

Max 30 pkt; Wykonawca może uzyskać : 0,15 lub 30 pkt – w

zależności od szczegółów złożonej oferty.

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt VI.2.c

15 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z takiej samej lub podobnej tematyki,

15 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dla uczniów szkół kształcenia ogólnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena programów

 

 

 

Max 10 pkt; Wykonawca może uzyskać : 0 lub 10 pkt w

zależności od szczegółów złożonej oferty

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt VI.2.d

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę programów zajęć realizujących efekty kształcenia,

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę programów zajęć z metodologią prowadzenia zajęć,

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę programów zajęć zgodnych z treścią założeń projektu,

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę innowacyjności prowadzenia zajęć,

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę programów zajęć wykorzystujących środki dydaktyczne.

 

gdzie:

Wc – oznacza ilość punktów badanej oferty w danym kryterium

Wn – oznacza najniższą zaproponowaną wartość w danym kryterium

Wb – oznacza zaproponowaną wartość w danym kryterium w badanej ofercie

 

4.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymogów udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej:

a) wypełniony druk oferty- załącznik nr1 do zapytania,

b) oświadczenie o braku powiązań- załącznik nr 2 do zapytania,

c) załączone dokumenty potwierdzające kwalifikacje/wykształcenie/doświadczenie potencjalnego wykonawcy w tym życiorys/-sy zawodowy/-e- załącznik nr 3 do zapytania,

d) program zajęć – załącznik nr 4 do zapytania

e) wciąg z CEiDG lub KRS w przypadku złożenia oferty przez firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

UWAGA! Zapisy w złożonych dokumentach muszą być jasne i czytelne, tak aby oceniający nie mieli wątpliwości czy Wykonawca spełnia dany warunek, czy też nie spełnia oraz w jakim stopniu.

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem jej składania.

2. Odpowiedź na powyższe zapytanie proszę przesyłać do godziny 12.00 dnia 21.11.2018 roku na adres e mail: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, lub osobiście  w Kancelarii Ogólnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zapisem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr UGiM.271.29.2018

 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz BIP tutejszego urzędu.

 

VIII. Załączniki.

1.  Formularz Oferty- Załącznik nr 1 do zapytania.

2.  Oświadczenie o braku powiązań- Załącznik nr 2 do zapytania.

3.  Życiorys zawodowy- Załącznik nr 3 do zapytania.

4. Program zajęć – Załącznik nr 4 do zapytania.

 

                                                                      

                       

 

           

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan  Boszko

 

 

 

 

 

zapytanie_ofertowe
zalacznik_nr_1
zalacznik_nr_2
zalacznik_nr_3
zalacznik_nr_4

Wyszogród, 21.11.2018r.

 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „ Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach koła artystycznego - plastyka w okresie 26.11.2018-30.06.2019 roku”

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Dnia 21 listopada 2018 r. o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród dokonano otwarcia ofert. Zgodnie z określonym w Zapytaniu do składania ofert wywieszonym na tablicy ogłoszeń oraz umieszczonym na stronie internetowej urzędu dnia 13.11.2018r. w terminie tj. do 21 listopada do godz. 12:00 do siedziby zamawiającego, wpłynęła 1 oferta:

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

1 godziny

VAT

Cena brutto

1 godziny

 

1

Agencja Artystyczno – Reklamowa „Lart” Jolanta Leszczyńska

 

20.11.2018r.

 

75,00 zł/h

Podmiot zwolniony z VAT

 

75,00 zł/h

 

 

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

      /-/ Anna Kossakowska


Wyszogród, 21.11.2018 r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: : „ Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach koła artystycznego - plastyka w okresie 26.11.2018-30.06.2019 roku”

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach koła artystycznego - plastyka w okresie 26.11.2018-30.06.2019 roku wpłynęła 1 oferta.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.      Agencja Artystyczno – Reklamowa „Lart” Jolanta Leszczyńska

ul. Wyszogrodzka 40 Chodkowo Działki

09-470 Bodzanów

 

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do dnia 21.11.2018r. do godz. 12:00  zleceniodawca stwierdził poprawność oferty pod względem formalno-prawnym.

 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

 

a)       najkorzystniejszą cenę – 45 %

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

 

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 45 pkt.

                                                   Cena badanej ofert

 

 

 

a)      Kwalifikacje zawodowe osób wskazanych do wykonania usługi – 15 %

 

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt VI.2.b zapytania ofertowego

5 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uprawnienia doradcy zawodowego,

10 pkt – w przypadku, gdy Wykonawca posiada wykształcenie zgodne ze szczegółowym opisem zamówienia.

 

b)     Doświadczenie zawodowe Wykonawcy wskazanego do wykonania usługi – 30%

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt VI.2.c zapytania ofertowego

15 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z takiej samej lub podobnej tematyki,

15 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dla uczniów szkół kształcenia ogólnego.

 

c)      Ocena programów – 10%

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt VI.2.d zapytania ofertowego

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę programów zajęć realizujących efekty kształcenia,

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę programów zajęć z metodologią prowadzenia zajęć,

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę programów zajęć zgodnych z treścią założeń projektu,

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę innowacyjności prowadzenia zajęć,

2 pkt - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę programów zajęć wykorzystujących środki dydaktyczne.

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

45 pkt

Liczba pkt w kryterium: kwalifikacje zawodowe

15 pkt

Liczba pkt w kryterium: doświadczenie zawodowe

30 pkt

Liczba pkt w kryterium: ocena programów

10 pkt

Suma punktów:

Max. 100 pkt

1

45

15

30

10

100

 

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Agencja Artystyczno – Reklamowa „Lart” Jolanta Leszczyńska

ul. Wyszogrodzka 40 Chodkowo Działki

09-470 Bodzanów

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 75,00 zł/h brutto.

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

      /-/ Anna Kossakowska


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-13 18:00:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 19:26:40
  • Liczba odsłon: 621
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668963]

przewiń do góry