Wyszogród dn. 01.09.2014

 

 

UGiM.6220.1.5.2014

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 §2, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

postanawiam:

 

podjąć zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomieniu skupu złomu”

w m. Wyszogród.”

UZASADNIENIE

 

W dniu 20.05.2014 r  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wydał postanowienie znak: UGiM.6220.1.4.2014 o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki z dnia 11.04.2013 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu skupu złomu” w m. Wyszogród.”

Zawieszenie postępowania nastąpiło na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i wiązało się z koniecznością przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 29 sierpnia 2014 r., pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

 

Mając powyższe na uwadze organ postanowił jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. strony postępowania wg. Rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;
 2. P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki
 3. tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, BIP GiM Wyszogród, publicznie dostępny wykaz danych o środowisko;
 4. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-01 17:43:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-01 17:43:02
 • Liczba odsłon: 625
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673174]

przewiń do góry