Protokół nr III/2011

z obrad III Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 stycznia 2011 roku.


Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady GiM Wyszogród na 2011 rok ,

    • wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich,

    • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

    • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

    • przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,

    • zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie GiM Wyszogród,

    • powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.

7. Sprawy różne.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

  1. Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM o godz. 10-tej otwiera obrady III Sesji Rady GiM Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza GiM wraz z pracownikami Urzędu, Pana Zbigniewa Laskowskiego – Prezesa Zarządu ZGK Spółka z o.o oraz druha Jana Walczaka Komendanta MG OSP w Wyszogrodzie.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach III Sesji Rady GiM na stan 15 radnych bierze udział 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczy radny M. Majewski.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.

Pan Przewodniczący prosi o zgłaszanie uwag do przedstawionego porządku obrad.

Pan Burmistrz prosi o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenie i podjęcia 2 uchwał:

 • w sprawie regulacji rzeki Wisły w środkowym biegu na wysokości od Gminy i Miasta Wyszogród do Miasta Płocka.

 • w sprawie zmiany organizacyjnej jednostki Gminnego Zarządu Oświaty.

Pan Burmistrz poinformował, że zmiana polegać będzie na tym, że jednostka

-2-


ta będzie bezpośrednio podlegać Burmistrzowi, kierunki pracy nadawał będzie Burmistrz i z tego będzie rozliczał.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianą zgłoszoną przez Pana Burmistrza GiM.


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i uchwał powołano następujących radnych:

 • radny Wiesław Tomkiewicz,

 • radny Wiesław Gaworski,

 • radny Hubert Więckowski.

Punkt 4.

Pan Burmistrz poinformował, że w tym punkcie porządku obrad głos zabiorą:

 • Pan Z. Laskowski - Prezes Zarządu ZGK na temat działalności Zakładu, żeby przedstawić zmiany jakie zaszły po przekształceniu tej jednostki.

 • Pan J. Wieczorek przedstawi ostatnie działania w zakresie ochrony p-powodziowej,

 • Druh Jan Walczak przedstawi działalność OSP na naszym terenie, ilość wyjazdów, ilość godzin patroli wałów p-powodziowych.

Pan Burmistrz poinformował o wielkim zaangażowaniu strażaków w związku z zagrożeniem powodziowym. Członkowie OSP, są to jedyne osoby, które tak naprawdę pracują przy obronie wałów. Zarząd Urządzeń Wodnych i Melioracji w piśmie skierowanym do Urzędu wypowiedział się, że jeśli stan Wisły nie przekracza 5,5 m to konserwacja wałów jest w ich gestii. Natomiast jeśli stan alarmowy jest przekroczony to wszystko należy do samorządu, obrona wałów, naprawa ich po bobrach.

Pan Burmistrz podziękował wszystkim, którzy biorą udział w tegorocznej akcji p-powodziowej.

Następnie głos zabrał Pan z. Laskowski – Prezes Zarządu ZGK, który przedstawił informację na temat działalności Zakładu wraz z prezentacją medialną obrazującą stan poprzedni i obecny ZGK.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz poinformował, że taka prezentacja była potrzebna ponieważ mogliśmy przekonać się jakie zmiany zaszły w ZGK. Przed przekształceniem Zakładu w firmie tej nie było nawet internetu. Trudno byłoby przystąpić do prywatyzacji Spółki w takim stanie jak przed przekształceniem.

Pan Burmistrz poinformował, że podejmowane dziś uchwały są wstępem do prywatyzacji ZGK.

Pan Burmistrz poinformował również, że w czerwcu powinna zakończyć się rekultywacja wysypiska odpadów. Będzie to teren przyjazny dla okolicznych mieszkańców.


-3-

Następnie głos zabrał Pan J. Wieczorek, który przedstawił informację na temat ostatnich działań związanych z zagrożeniem powodziowym na naszym terenie.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz informuje, że to już 6 raz wystąpiło zagrożenie powodziowe na naszym terenie. Wprowadza to ogromną destabilność i koszty z tym związane. W budżecie GiM na 2011 rok mieliśmy zabezpieczone 50 tys zł na wydatki związane z powodzią, mamy styczeń i prawie wszystkie środki już wykorzystane.

Wały p-powodziowe są nasiąknięte. Tylko 4 godziny trwałoby zalanie doliny Drwały – Rakowo. Niczego w tym czasie poza ludźmi nie da się ewakuować.

Wojewoda nie wydał zezwolenia na bezpłatne używanie worków, 1 zł kosztuje nas każdy worek, który trzeba napełnić piaskiem i ułożyć w zabezpieczane miejsca.

Pan Burmistrz jeszcze raz podziękował wszystkim strażakom, szczególne podziękowania skierował do druhów z OSP Drwał i Rakowa za zrozumienie powagi sytuacji i nieocenioną pracę w czasie akcji p-powodziowej.

Pan Burmistrz poinformował również, że było bardzo duże zainteresowanie mediów tym problemem.

Pan Burmistrz uważa, że koniecznym jest szerokie nagłośnienie problemu pogłębiania Wisły stąd pomysł na podjęcie uchwały w tej sprawie oraz zwołania forum miast i wsi zagrożonych powodzią. Pan Burmistrz poinformował, że władze zalanej Gminy Wilków również chcą uczestniczyć w tej konferencji. Naszą propozycję w tym temacie popiera Starosta Płocki oraz Marszałek Woj. Mazowieckiego.

Pan Burmistrz stwierdził również, że pocieszającym jest fakt planów budowy wałów p-powodziowych w Chmielewie.

Następnie druh J. Walczak - Komendant MG OSP przedstawił informację na temat działań prowadzonych przez jednostki OSP na naszym terenie.

Poinformował, ze na naszym terenie działa 8 jednostek OSP w tym OSP Wyszogród od 1995 roku włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Wszystkie jednostki dysponują samochodami pożarniczymi. OSP Wyszogród dysponuje 3 samochodami – ciężki, średni i lekki.

Pan Komendant poinformował, że wszystkie jednostki z naszego terenu brały udział w patrolowaniu i naprawie wałów. W grudniu to zadanie wykonywały 2 jednostki z Drwał i Rakowa. Natomiast pozostałe jednostki w styczniu. W okresie ostatniej akcji p-powodziowej strażacy na wałach przepracowali n/w ilości godzin:

OSP Grodkowo – 102 godziny

OSP Drwały - 850 godzin,

OSP Kobylniki – 120 godzin,

OSP Rakowo – 850 godzin

OSP Rębowo – 30 godzin,

OSP Słomin – 125 godzin,

OSP Wyszogród - 502 godziny.

Poza tym Pan Komendant poinformował, że w roku 2010 Wyszogród brał udział w różnego rodzaju akcjach i zdarzeniach losowych 148 razy. Natomiast pozostałe jednostki w terenie brały udział w 47 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

-4-

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował strażakom za wysiłek i oddanie w czasie prowadzonych działań p-powodziowych. Poinformował, że był w czasie zagrożenia na wałach i jest pełen uznania dla OSP za ich służbę w tym trudnym okresie.


W tym punkcie porządku obrad Pan przewodniczący udzielił głosu Pani Dyrektor Banku Spółdzielczego w Wyszogrodzie.

Pani Dyrektor J. Stelmach przedstawiła nowości w produktach kredytowych NBS w Wyszogrodzie. Poinformowała, że NBS stale podejmuje działania mające na celu dostarczanie najwyższej jakości usług kredytowych przy jednoczesnym ich dostosowaniu do oczekiwań kredytobiorców.

Pani dyrektor poinformowała, że w ofercie produktów kredytowych NBS posiada kredyt z dotacją na zakup kolektora słonecznego. Kredyt z dotacją można przeznaczyć na montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Zaletą tego produktu jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45 % kapitału kredytu. Okres kredytowania do 5 lat.

Pani dyrektor poinformowała również, że NBS udziela również kredytów preferencyjnych -Rodzina na swoim. Poza tym NBS prowadzi usługi przez internet, SMS.

Pani A. Tyska poinformowała, że zajmuje się marketingiem i komunikacją społeczną . NBS jest Bankiem lokalnym. Oferty bankowe są uelastyczniane. Pani A. Tyska zapewniła, że ze strony NBS będzie robione wszystko, żeby współpraca z lokalnym samorządami układała się dobrze.


Punkt 5.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący poprosił o dyskusję do punktu 4 porządku obrad oraz o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Radny A. Woźniak pyta co będzie po rekultywacji wysypiska śmieci.

Pan Burmistrz informuje, ze przez okres 5 lat teren ten musi być ogrodzony. Zainstalowany zostanie monitoring, żeby nikt nie wyrzucał w to miejsce śmieci.

Radny J. Z. Boszko w sprawie zalanych pól w m. Drwały. Potworzyły się na polach uprawnych jeziora. Należałoby zmobilizować odpowiednie służby, żeby je zlikwidować. Ponieważ nie da się tych gruntów uprawiać.

Poza tym Pan informuje, że drogi powodziowe koło Pana Matuszewskiego i koło pana Kosowskiego są nie przejezdne. Tylko droga obok Pana kałuży jest przejezdna.

Pan Burmistrz informuje, że odnośnie tych rozlewisk Gmina zrobi rozeznanie czy będzie możliwość coś w tym temacie zrobić. W sprawie dróg powodziowych ustalone zostanie kto jest ich właścicielem, żeby móc cokolwiek w tym temacie zrobić.

Pan J. Wieczorek uważa, że należałoby sprawdzić czy nie są zablokowane śluzy i przepusty, które nie pozwalają na odpływ wód z zalanych pól.

Pan Przewodniczący Rady GiM stwierdza, że miasto Wyszogród

- 5 -


położone jest w takim punkcie, że wody z pól Wiązówki i części Rębowa spływają w kierunku Wyszogrodu i zalewają osiedle Czerwińska.

Radny W. Tomkiewicz uważa, że powinny być udrożnione rowy i przepusty ponieważ w czasie roztopów na ul. Czerwińskiej jest z tym poważny kłopot.

Radny J. Kuliński pyta w jaki sposób wygospodarować środki na ochronę p-powodziową skoro już prawie wszystkie środki na ten cel zostały wydane.

Pan Burmistrz informuje, że środki te zostaną wygospodarowane z oszczędności. Aktualnie w Urzędzie GiM trwa audyt, który pozwoli na wprowadzenie pewnych oszczędności. Pan Burmistrz proponuje, żeby w m-cu lutym jedne posiedzenie komisji poświęcili właśnie tej sprawie.

Radny Z. Madany pyta ile na dzień dzisiejszy zawartych jest umów na odbiór nieczystości stałych. Rok temu była mowa, że będzie powołana komisja, która sprawdzi, co mieszkańcy, którzy nie mają zawartych umów robią z odpadami.

Pan Burmistrz informuje, że wkrótce nastąpi zmiana ustawy, która będzie zobowiązywała do płacenia za śmieci.

Radny H. Więckowski informuje, że duże ilości śmieci podrzucane są do śmietników przy blokach. Nawet są opakowania po środkach ochrony roślin.

Radny J. Z. Boszko uważa, że z opakowaniami po środkach ochrony roślin nie powinno być problemu, ponieważ sklepy handlujące tymi środkami mają obowiązek przyjmowania takich opakowań.

Pan Z. Laskowski stwierdza, że w tym przypadku chodzi o małych handlowców, którzy podrzucają śmieci do śmietników przy blokach. Podrzucanie śmieci jest i trudno będzie to zlikwidować ponieważ wszystkich nie upilnujemy.

Jeśli chodzi o zawarte umowy na wywóz nieczystości Pan Z. Laskowski informuje, że liczba ich diametralnie wzrosła. Aktualnie obowiązujące przepisy zobowiązują producentów rolnych do posiadania takich umów. Około 1000 umów jest zawartych na wywóz nieczystości. Pan Z. Laskowski poinformował również, że mieszkańcy umowy zawierają a nie płacą za wywóz nieczystości. Z takimi osobami umowy będą rozwiązane.

Pan Burmistrz informuje, że są kontenery do selektywnej zbiórki odpadów. W ubiegłym roku zebrana do nich 88 ton odpadów. Gminę taka zbiórka nic nie kosztuje. Jeśli gdzieś potrzebne są takie pojemniki to Gmina może je dostarczyć. Zbiórka ta odbywa się poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Radna E. Biernat informuje, że na ul. Poniatowskiego powstało urwisko, jest to bardzo niebezpieczne, 1/3 ulicy została zabrana. Poza tym radna E. Biernat zwraca uwagę na bardzo zły stan ulicy Słonecznej.

Radny W. Tomkiewicz pyta czy jest możliwość zapłaty elektronicznie za usługi komunalne.

Pan Z. Laskowski informuje, że nie ma przeszkód, żeby tak

-6-

regulować należności.

Radny W. Tomkiewicz pyta czy w takim wypadku jest zasadne utrzymywanie kasy w ZGK.

Pan Z. Laskowski informuje, że około 40 % mieszkańców dokonuje wpłat w kasie Zakładu. Mieszkańcy są przyzwyczajeni do wpłat bezpośrednio w ZGK.

Radny M. Głowacki pyta jak wygląda sprawa modernizacji 7 km dróg wg wspólnego projektu prowadzonego przez Związek Gmin Regionu Płockiego oraz informuje, że na drodze nr 50 w Rębowie są wyrwy.

Pan Burmistrz informuje odnośnie wspólnego projektu modernizacji dróg in formuje, że Gmina Mała Wieś rozszerzyła przetarg we własnym zakresie. Wczoraj odbył się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego, na którym zdecydowano, żeby złożyć propozycję Wójtowi Gminy Mała Wieś, żeby wyłączyć tą Gminę z tego projektu i finansowania ponieważ pozostałe 9 gmin może stracić. Pan Burmistrz informuje, że wszystko jest zrobione dobrze oprócz problemu z Gminą Mała Wieś.

Pan Burmistrz informuje również, że Gmina zwróci się z zapytaniem do Zarządcy drogi nr 50 jaka jest perspektywa tego odcinka w Rębowie.


Punkt 7.


Podjęcie uchwał:

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady GiM Wyszogród na 2011 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 16/III/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM Wyszogród na 2011 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady GiM na 2011 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 17/III/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady GiM na 2011 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 18/III/20111 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-7-

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

W dyskusji na temat przedstawionej uchwały głos zabrali:

Radny J. Kuliński w sprawie ceny wody pobieranej z urządzeń wodociągowych w Małej Wsi. Woda w Małej Wsi kosztuje 1,66 a odbiorcy tej wody z Gminy Wyszogród płacić będą 2,60 zł. Poza tym radny J. Kuliński pyta skąd Gmina weźmie środki, żeby do tej ceny dopłacić 152 tys. zł z budżetu GiM.

Z jakiego zadania te środki będą zdjęte.

Radny J. Kuliński proponuje, żeby od rolników również odbierać ścieki za 3 zł.

Pan Burmistrz informuje, że woda kosztować będzie 2,60 zł/m3. Jest to cena taka sama dla wszystkich odbiorców. Środki na dopłaty do wody pochodzić będą z oszczędności – nie będzie zatrudniony wiceburmistrz, biblioteka przeniesiona zostanie do naszego budynku i nie będziemy płacić dzierżawy dla TNP.

Radny J. Z. Boszko stwierdza, że nie zgadza się ze zrównaniem ceny wody z Małej Wsi z ceną w Wyszogrodzie i będzie głosował przeciw.

Pan Przewodniczący stwierdza, ze jest problem trudny i bolesny dla odbiorców wody z Małej Wsi bo chodzi o stronę finansową. Mieszkańcy Wyszogrodu płacili zawsze więcej i też mówiono, że to niesprawiedliwe.

Pan Przewodniczący stwierdza, żeby jak najszybciej podłączyć wszystkie wsie do SUW w Kobylnikach i wówczas nie będzie różnic cen.

Pan M. Caban – sołtys wsi Grodkowo stwierdza, że mieszkańcy- odbiorcy wody płacą 2,60 zł ale rzeczywisty koszt 1 m3 wody wynosi 3,48 zł. W związku z tym jaki procent woda drożeje.

Pan Burmistrz informuje, że trzeba patrzeć realnie i jeśli przez 20 lat nie zrobiono nic w gospodarce wodno – ściekowej to przedstawiliśmy propozycje stabilizacji cen. Nie chcemy kupować wody z Małej Wsi, chcemy podłączyć wszystkich naszych mieszkańców do naszych stacji wodociągowych i to najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Po to przedstawiliśmy takie ceny, żeby mieszkańcy nie odczuli podwyżek. Są to decyzje nie obciążające mieszkańców. Pan Burmistrz stwierdza, że pewne rzeczy trzeba porządkować ponieważ ten trudny kryzys dopiero przed nami.

Pan Burmistrz uważa, że Gmina Mała Wieś też na pewno zacznie porządkować ceny wody na swoim terenie.

Radny W. Gaworski pyta czy te wsie, które pobierają wodę z ujęć w Małej Wsi nie mogą pozostać przy stawkach tej Gminy.

Pan W. Lubiszewski – sołtys wsi informuje, że on pobiera wodę z Gminy Mała Wieś i bezpośrednio płaci do tej gminy cenę 1,50 zł /m3, a jego sąsiad będzie płacił 2,60 zł/m3 to jest o 1 zł więcej.

Radny W. Tomkiewicz stwierdza, że sieć jest nasza, awarie są nasze, amortyzacja jest nasza tylko woda jest z Małej Wsi.

Radny J. Kuliński przedstawił wydajności poszczególnych stacji wodociągowych, z których wynika, że najwyższą wydajność ma stacja w Grodkowie.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem

-8-

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę Pan przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”/radni S. Ząbek, J. Kuliński, J.Z. Boszko, W. Janczak/ 3 głosy „wstrzymujące” /radni E. Biernat, Z. Madany, A. Dobaczewski/ przyjęli Uchwałę nr 19/III/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały głos zabrali:

Radny J. Kuliński w sprawie odbioru ścieków wiejskich.

Pan Burmistrz informuje, że jest to cena ustalona dla mieszkańców, którzy mają ścieki sanitarne.

Radny A. Dobaczewski uważa, że cena ścieków jest w stosunku do ceny wody jest niska. Jest niezrozumiałe, żeby cena wody była taka sama jak ścieków.

Pan z. Laskowski informuje, że ZGK stara się od lat, żeby poziom cen wody i ścieków był na jak najniższym poziomie.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”/radny A. Dobaczewski/, 4 głosy „wstrzymujące” /radni w. Janczak, J. Kuliński, S. Ząbek, E. Biernat/ przyjęli Uchwałę nr 20/III/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Farmy Wiatrowej.

W dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały głos zabrali:

Radny M. Głowacki pyta o firmę, która jest zainteresowana budową farm wiatrowych na naszym terenie i czy wcześniej podejmowana uchwała w tej sprawie nadal obowiązuje.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że wcześniej podejmowana uchwała obowiązuje dla terenów Kobylnik, Rostkowice i Pruszczyn. Natomiast dzisiejsza uchwała jest rozszerzeniem. Plan miejscowy jest niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych.

Pan M. Caban pyta czy w 2010 roku firma zrezygnowała z budowy farm wiatrowych na naszym terenie.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że od 2009 roku nikt nie zrezygnował.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 21/III/2011 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Farmy Wiatrowej.

-9-

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011 – 2015.

W dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały głos zabrali:

Radny M. Głowacki pyta co w przypadku prywatyzacji Zakładu, czy ten plan będzie dalej obowiązywał.

Pan Burmistrz informuje, że ten plan jest dla instytucji a nie dla właściciela a gmina po prywatyzacji będzie miała większość udziałów.

Wobec braku dalszej dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr22/III/2011 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 23/III/2011 w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pn. „Gminny Zarząd Oświaty.”

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 24/III/2011 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty”.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie regulacji rzeki Wisły w środkowym biegu na wysokości od Gminy i Miasta Wyszogród do Miasta Płocka.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 25/III/2011 w sprawie regulacji rzeki Wisły w środkowym biegu na wysokości od Gminy i Miasta Wyszogród do Miasta Płocka.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-10-

Punkt 7.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan Przewodniczący Rady GiM poinformował, że w dniach 11-13 lutego w Poznaniu odbywają się Międzynarodowe Targi Hodowlane i uważa, że radni szczególnie członkowie Komisji Rolnictwa mogliby na nie pojechać.

Pan Przewodniczący proponuje, żeby w terminie do 4 lutego chętni na ten wyjazd zgłosili się do Pani Izy.

Radny W. Tomkiewicz zgłasza problem parkowania samochodów wzdłuż ulic na osiedlu Czerwińska. W czasie odśnieżania jest problem ponieważ przez parkujące samochody nie można właściwie tych ulic udrożnić i w czasie zimy są one jednokierunkowe.

Pan prezes Laskowski informuje, że odśnieżanie zazwyczaj odbywa się

bardzo rano, a poza tym nie można dogadać się w tej kwestii z mieszkańcami.

Radny M. Głowacki pyta co z przydomowymi oczyszczalniami ścieków.

Pan Burmistrz informuje, że jeśli coś się rozpocznie w tym temacie to w drugiej połowie tego roku.

Radny A. Dobaczewski pyta czy można zapoznać się z taką oczyszczalnią ścieków.

Pan Burmistrz informuje, że Gmina może pokazać modelowe oczyszczalnie.

Radny J. Kuliński pyta o odkupiony budynek od byłych właścicieli, pyta czy zaskarżono Skarb Państwa o zwrot wydanych pieniędzy na ten cel tak jak to wcześniej zapowiadano.

Poza tym Radny J. Kuliński pyta czy starcza pieniędzy z dzierżaw na zapłatę za wynajem pomieszczeń w TNP dla biblioteki.

Pan Burmistrz informuje, że wróci do tematu odzyskania pieniędzy za wykup budynku. Informuje również, że nie starcza pieniędzy z dzierżaw za wynajem sali dla biblioteki, KRUS nie płaci dzierżawy, SKOK płaci miesięcznie 800 zł.

Pan Burmistrz informuje również, że biblioteka będzie w okresie ferii przeniesiona do budynku po PKO, we własnym lokalu będzie nas to mniej kosztować.

Radna E. Biernat w sprawie parkingu przy LO, pomimo że parking ten powstał ale w dalszym ciągu przy ulicy są parkowane samochody co powoduje znaczne utrudnienia w ruchu.

Radny Z. Madany pyta czy coś wiadomo na temat organizacji na naszym terenie prac interwencyjnych i publicznych.

Pani Sekretarz informuje, że na prace interwencyjne i publiczne Urząd Pracy nie ma pieniędzy. Nawet przyznane staże są skracane. Może w połowie roku uruchomione zostaną środki na prace społeczno – użyteczne.

Pani Sekretarz poinformowała również, że Urząd Pracy ma 5 mln zł długu z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie za osoby bezrobotne. Jest to decyzja Ministra Finansów żeby środków na ten cel nie uruchamiać.

Pani Sekretarz GiM poinformowała, że w ubiegłym roku Gmina w ramach prac interwencyjnych i publicznych zatrudniła ponad 80 osób.

-11-

Radny Z. Madany zwraca uwagę na bardzo trudną sytuację w gospodarstwach rolnych, na bardzo niskie ceny skupy trzody chlewnej. Pyta co robią członkowie PSL w tym temacie.

Radni wnioskują, żeby skierować do odpowiednich przedstawicieli Państwa Polskiego apel w sprawie katastrofalnie niskich cenach żywca.


W tym punkcie porządku obrad radny W. Tomkiewicz przedstawił wnioski z obrad III Sesji Rady GiM:

 1. Zwrócić się do Zarządcy drogi nr 50 w sprawie najbliższych planów i zamierzeń dotyczących tej drogi i obwodnicy w miejscowości Rębowo.

 2. Wystosować apel do Przedstawicieli Państwa Polskiego w sprawie katastrofalnie niskich cen żywca trzody chlewnej.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli w/w wnioski przedstawione przez Komisję Wniosków i Uchwał.


Punkt 8.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielone zostały przez Pana Burmistrza GiM w czasie obrad Sesji.


Punkt 9.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji został przyjęty bez uwag.


Punkt 10.

O godz. 14 -tej Pan Przewodniczący Rady GiM w związku z wyczerpaniem przyjętego porządku zamyka obrady III Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.Protokołowała:


Izabela Boszko
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 09:02:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:02:07
 • Liczba odsłon: 802
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669085]

przewiń do góry