Protokół nr X/2011

z obrad X Sesji Rady Gminy i miasta Wyszogród

z dnia 22 grudnia 2011 roku.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Przyjęcie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022 /podjęcie stosownych uchwał/.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród”,

- przebiegu linii kolejowej przez teren GiM Wyszogród,

- zmian w budżecie GiM.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM otwiera obrady X Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Wita radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, radnych Powiatu Płockiego Panów A. Gruszczyńskiego i W. Zmysłowskiego, Dyrekcję Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół wraz z przybyłymi dziećmi i młodzieżą, Pana Z. Adamkiewicza – Kierownika Posterunku Policji, przedstawicieli Firmy EDP.

Na obrady X Sesji przybył również pan Michał Boszko – Starosta Płocki, który został serdecznie powitany przez Pana Przewodniczącego Rady GiM.


Punkt 2.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie „za” ze zmianą zgłoszoną przez Panią Sekretarz GiM t.j wprowadzono rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 152/XX/09 i nr 24/III/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej GiM Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu.”


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano niżej wymienionych radnych:

 1. radna Elżbieta Biernat,

 2. radny Wiesław Tomkiewicz,

 3. radny Józef Zbigniew Boszko.

-2-

W tym punkcie porządku obrad odbyło się podsumowanie ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i miasta Konkursu na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.

Pan Burmistrz jako Przewodniczący Komisji Konkursowej podsumował w/w Konkurs przedstawiając zwycięzców, podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, pięknie wykonane prace i złożył serdeczne gratulacje zwycięzcom konkursu.

Następnie członkowie Komisji Konkursowej wraz z Panem Starostą i Przewodniczącym Rady GiM wręczyli wyróżnionym nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Następnie Pan Przewodniczący wraz z Panem Burmistrzem podziękowali i przekazali nagrodę oraz okolicznościowy list Panu Stanisławowi Smółce mieszkańcowi wsi Chmielewo, który społecznie i bezinteresownie wykonał we własnym zakresie kładkę przez rzekę strugę, która umożliwi mieszkańcom komunikację z Wyszogrodem, krótszą drogą. Przejście to było bardzo potrzebne ale gmina nie miała możliwości jego wykonania ponieważ jest to teren prywatny.


Punkt 4.

Pan Burmistrz GiM przedstawił informację na temat pracy między Sesjami w nawiązaniu do przedstawionego Radzie GiM projektu budżetu GiM na 2012 rok. Są to założenia, które będą zmieniać wizerunek gminy a przede wszystkim poprawią jakość życia mieszkańców naszej gminy.

Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi wrócił do ustalonych wcześniej stawek podatkowych. Stwierdza, że podniesiony podatek rolny do 41 zł i opodatkowanie budynków mieszkalnych na wsi nie jest znaczącą podwyżką w stosunku do zakładanych zadań jakie planujemy zrealizować.

Pan Burmistrz poinformował również, że jest bardzo prawdopodobne, że w m-cu styczniu złoży wizytę w naszej Gminie Prezydent RP B. Komorowski.


Punkt 5.

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.


Punkt 6.

Pani Skarbnik GiM poinformowała, że projekt budżetu GiM uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.

Treść budżetu Gminy i Miasta Wyszogród stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny J. Kuliński przedstawia opinię wyrażoną przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady GiM. Informuje, że radni bez uwag i zmian pozytywnie zaopiniowali przedstawiony przez Burmistrza GiM projekt budżetu na 2012 rok.


Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2012 rok Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.


-3-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 78/X/2011 w sprawie przyjęcia budżetu GiM na 2012 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2022.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 79/X/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2022.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 7.

Podjęcie uchwał:

Pani A. Wachaczyk przedstawia projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród”.

Wobec barku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 80/X/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Farmy wiatrowej „Wyszogród”.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przedstawiciele inwestora farmy wiatrowej serdecznie podziękowali Radzie GiM oraz Panu Burmistrzowi za przyjęcie w/w uchwały. Poinformowali, że planowane rozpoczęcie budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Wyszogród rozpocznie się w sierpniu 2012 a zakończenie planowane jest do końca 2012 roku.

Pan Burmistrz GiM podziękował Panu H. Klusiewiczowi za rozpoczęcie 3 lata temu prac organizacyjnych przy tej inwestycji.

Pan H. Klusiewicz stwierdził, że rozpoczęta 3 lata temu inwestycja jest dalej kontynuowana. Podziękował Radzie i Burmistrzowi za kontynuację zadań. Stwierdził, że obecne władze w swoje działania i plany kierują na przyszłościowy rozwój gminy podejmując inwestycje przyszłościowe. Pan H. Klusiewicz uważa, że trzeba robić wszystko, żeby rozwijać przedsiębiorczość w naszej gminie. Lotnisko w Modlinie jest dużą szansą dla rozwoju naszej gminy.
Pan H. Klusiewicz przekazał całemu samorządowi wyszogrodzkiemu najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego narodzenia i zbliżającego Nowego Roku 2012.

Pan K. Woźniak przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy i Miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 81/X/2011 w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


-4-

Pani Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 152/XX/2009 i nr 24/III/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu”.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionej uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie .

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 82/X/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 152/XX/2009 i nr 24/III/2011 Rady gminy i miasta Wyszogród w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i miasta Wyszogród pod nazwą Gminny zarząd Oświaty, Kultury i Sportu”.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2011 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 83/X/2011 w sprawie zmian w budżecie Gim na 2011 r.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował radnym za jednomyślność w podejmowaniu uchwał.


Punkt 8.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pani Sekretarz GiM podziękowała wszystkim radnym. Radnemu W. Tomkiewiczowi, W. Gaworskiemu, Panu P. Kaflińskiemu, Pani A. Szczurowskiej i panu K. Woźniakowi za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości „Wspólnego kolędowania”.

Pan Przewodniczący Rady GiM przekazał zaproszenie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Bodzanowa do uczestnictwa naszego samorządu w tej impreszie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Pan A. Gruszczyński – Radny powiatu Płockiego – Członek Zarządu przekazał samorządowcom z Wyszogrodu najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Stwierdził, że jest zbudowany wysoką kulturą polityczną Rady GiM Wyszogród.

Pan W. Zmysłowski – Radny Powiatu Płockiego podziękował za zaproszenie. Poinformował, że przekazał interpelację odnośnie uruchomienia punktu potwierdzania gotowości do pracy przez bezrobotnych w Wyszogrodzie.

Uzyskał w tej sprawie odpowiedź od Pani Dyrektor PUP, która poinformowała, ze jako takiego cyklicznego potwierdzania gotowości do pracy nie ma. Są natomiast wezwania bezrobotnych w razie potrzeby – oferty pracy, szkolenia itp. Pan W. Zmysłowski uważa, że w skrajnych przypadkach, kiedy bezrobotny nie ma pieniędzy na podróż powinien się zgłosić do MGOPS, który może pomóc mu w tej sprawie.


-5-

Pan W. Zmysłowski poinformował, że budżet Powiatu Płockiego na 2012 r zakłada o 5 % mniejsze dochody niż w roku 2011 i 10 % mniejsze wydatki w stosunku do roku bieżącego. Uchwała budżetowa nie została podjęta tak jak w przypadku Wyszogrodu jednomyślnie. Część radnych miało zastrzeżenia do struktury zatrudnienia i poziomu płac części urzędników wyższych. W budżecie Starostwa na wynagrodzenia pracowników przewidziana jest kwota ponad 3 mln zł, z tego grupa 16 urzędników pobiera 2 mln zł. Rocznie na urzędnika w tej grupie przypada kwota 200 tys. i ponad 200 tys. zł. Kilku radnych było przeciwnych budżetowi w tej formie.

Pan A. Gruszczyński informuje, że jest członkiem Zarządu nieetatowym Od płac i polityki zatrudnienia jest Starosta Płocki. Informuje, że był inicjatorem uzdrawiania sytuacji finansowej Starostwa. Umowy, które Starosta podpisał z Panem Burmistrzem będą realizowane. W Starostwie tak jak w każdej Gminie są zadania stałe, które muszą być realizowane, trzeba utrzymać szkoły, DPS, drogi. Można realizować wiele innych zadań zadłużając się. Błędy i niedociągnięcia finansowe się zdarzają ale wszystko zostanie doprowadzone do normalności.


Komisja Wniosków i uchwał nie zgłosiła wniosków z obrad X Sesji Rady GiM.

Punkt 9.

Brak interpelacji i zapytań.


Punkt 10.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji Rady GiM przyjęto bez uwag.


Punkt 11.

O godz. 12.30 pan przewodniczący zamyka obrady X Sesji Rady GiM Wyszogród zapraszając wszystkich na wspólną wigilię.Protokołowała:                                       Przewodniczący Rady GiM

                                                                                             Wyszogród

Izabela Boszko                                        Maryś Mieszkowski


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 12:03:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 12:03:58
 • Liczba odsłon: 596
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681295]

przewiń do góry