Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (27.10.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie (30.09.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie o złożeniu raportu (20.04.2021r.):

UGiM.6220.2.9.2020.2021

Wyszogród, dnia 20.04.2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33, art.34 i art.79 ust.1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r, poz.247., dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu raportu w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  raportu o oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A”

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez PCWO ENERGY PROJEKT SP.Z O.O.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54, lit.a Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U.2019 poz. 1839) przedmiotowa  inwestycja polegająca na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt. 2 ustawy OOŚ, dla których zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Mazowiecki Państwowy wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie;
 • Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku;.

Zgodnie z uzyskanym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak:WOOŚ-I.4220.1402.2020.JC/wpłynęło: 21.10.2020) oraz Mazowieckiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (znak: ZS.7040.521.2020.PK/wpłynęło: 19.10.2020) oraz opinii wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku (znak:WA.ZZŚ.7.435.1.307.2020.JB z dnia 22.10.2020r/wpłynęło: 29.10.2020) wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak: UGiM.6220.2.4.2020 z dnia 16.11.2020) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem  z dnia 16.11.2020r znak: UGiM.6220.2.4.2020.

Do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 16.11.2020r znak: UGiM.6220.2.5.2020.. W dniu  19.04.2021r Wnioskodawca złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a organ prowadzący postanowieniem z dnia 20.04.2021r znak: UGiM.6220.2.7.2020.2021  podjął zawieszone postępowanie.

 Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania  uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rebowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl w terminie 30dni tj. od 20.04.2021-20.05.2021r

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez poinformowanie stron postępowania, zamieszczenie na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta Wyszogród oraz na stronie internetowej pod adresem.www.wyszogrod.pl

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Obwieszczenie o podjęciu postępowania (20.04.2021r.):

UGiM.6220.2.8.2020.2021

Wyszogród, dnia  20.04.2021r

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A” niniejszym zawiadamia strony postępowania o:

 • wydaniu postanowienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.2.7.2020.2021 z dnia 20.04.2021r w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji
 • wystąpieniu w dniu 20.04.2021r do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o określenie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54, lit.a Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U.2019 poz. 1839 z późn.zm) przedmiotowa  inwestycja polegająca na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt.2 ustawy OOŚ, dla których zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza , w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie –(znak: WOOŚ-II.4220.1402.2020.JC z dnia 20 października 2020r) oraz Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – (znak: ZS.7040.521.2020 z dnia 14.10.2020r), natomiast Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku wyraził opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – (znak: WA.ZZŚ.7.435.1.307.2020.JB) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem z dnia 16.11.2020r znak: UGiM.6220.2.4.2020

Do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 16.11.2020r, znak: UGiM.6220.2.5.2020. W dniu 19.04.2020r Inwestor złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie z dnia 20.04.2021r o podjęciu zawieszonego postępowania.

Jednocześnie stosownie do wymogów art. 77 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 20.04.2021r zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 77 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz.247) uzgodnienie niniejszego raportu z Państwowym Gospodarstwem  Wodnym Wody Polskie nie jest wymagane z uwagi iż wyraził opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Z treścią wszystkich postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie (16.11.2020r.):

UGiM.6220.2.6.2020

Wyszogród, dnia 16.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020. Poz.256 t.j.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz.283, ze zm ), Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 i art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku PCWO ENERGY PROJKET SP.     Z O.O.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 12.11.2020r o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A”.  

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 52, lit.b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839),przedmiotowa inwestycja polega na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A”.   kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz.283, ze zm ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- opinia  znak:WOOŚ-I.4220.1402.2020.JC  z dnia 20.10.2020 r /wpłynęło 21.10.2020r/

- Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – opinia  znak: ZS.7040.521.2020.PK z dnia 14.10.2020r/wpłynęło 19.10.2020r/

- Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku- opinia znak; WA.ZZŚ.7.435.1.307.2020.JB z dnia 22.10.2020r/wpłynęło 29.10.2020r/

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał, iż dla planowanego zamierzenia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i określił szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożył na PCWO ENERGY PROJKET SP. Z O.O.  obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie  zgodnie z art. 66 cytowanej ustawy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych w sentencji postanowienia.

Do czasu przedłożenia przez PCWO ENERGY PROJKET SP. Z O.O.   raportu o oddziaływaniu na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 16.11.2020r

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul.Rębowskiej 37( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (30.09.2020r.):

Wyszogród, dnia 30 września 2020roku

UGiM.6220.2.2020

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ),

Burmistrz Gminy i Miasta  Wyszogród

zawiadamia

że w dniu 30 września 2020roku  na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A”.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z dokumentacją w poniższej sprawie można zapoznać się w  Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr. 3, w godzinach pracy urzędu  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz środę w godzinach: 9:00 – 17:00.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl zapisów §3 ust. 1 pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu w Warszawie oraz organu właściwego do wydania oceny wodno prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.Dz.U.2020.poz.310).Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256.) do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonej czynności okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rębowo

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-30 14:28:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-27 15:45:50
 • Liczba odsłon: 772
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672163]

przewiń do góry