Protokół nr IV/2012

z obrad XV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

__________________________________________


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie:


Odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród.


 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.


O godz. 14-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XV Sesji Rady GiM witając radnych, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu.

Na dzisiejszą Sesję nie zostali zaproszeni sołtysi oraz radni powiatowi.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.


Przewodniczący Rady stwierdza, że wszyscy radni otrzymali proponowany porządek obrad i pyta czy są uwagi co do tej propozycji.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad XV Sesji Rady GiM bez uwag.


Punkt 3.


W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

 1. radny Wiesław Tomkiewicz,

 2. radna Mariola Olszewska,

 3. radny Andrzej Dobaczewski.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.


Punkt 4.


W związku z tym, iż tego samego dnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa Gospodarczego i Budżetu oraz Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich, podczas którego Burmistrz podsumował pracę Urzędu pomiędzy sesjami w trakcie Sesji radni zdjęli z porządku punkt nr 4.


Punkt 5.


Interpelacji i zapytań radnych nie było.Punkt 6.


Przewodniczący Rady GiM przystąpił do realizowania dalszych punktów porządku obrad.


Pani Aleksandra Wachaczyk odczytała projekt uchwały nr 121/XV/2012 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród. W związku z tym, że projekt uchwały został dokładnie przeanalizowany na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych radni przystąpili do głosowania.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli powyższą Uchwałę nr 121/XV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 7.


Radni przeszli do spraw różnych.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród złożyła formalny wniosek o upoważnienie Burmistrza do wyznaczenia i zobowiązania Prezesa ZGK w Wyszogrodzie do zminimalizowania strat wody o minimum 20% w skali 2 lat na terenie GiM Wyszogród. Postępy w pracy powinny być przedstawiane w cyklu 6-miesięcznym. Sprawa dotycząca straty ogromnych ilości wody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród omawiana była na wcześniejszych wspólnych posiedzeniach Komisji w związku z tym radni przeszli do omawiania kolejnych spraw różnych.

Radny Wojciech Kuliński złożył wniosek o uczczenie tablicą pamiątkową Braci Sobańskich ofiar Katynia zamieszkałych w Starzynie.

Radny Wiesław Tomkiewicz poinformował Radę o tym, iż w najbliższym czasie uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie, chcąc oddać cześć ofiarom katyńskim planują posadzenie dębu przy placu szkoły. W trakcie posiedzenia radni pozytywnie przychylili się do wniosku radnego Wojciecha Kulińskiego i podjęto decyzję o wydzieleniu niewielkiego terenu przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na Skwerek „Braci Sobańskich”.

Radny Hubert Więckowski podjął temat zajęcia się grobem państwa Grabowskich, którzy niegdyś zasłużyli się dla GiM Wyszogród.

Burmistrz zapewnił, iż pracownicy Urzędu wysprzątają i zaopiekuję się grobem.

Radny Andrzej Dobaczewski złożył wniosek o powołanie Komisji sprawdzającej mieszkańców pod kątem umów podpisanych z odbiorcami nieczystości. Dodał, iż na terenie GiM Wyszogród jest bardzo dużo dzikich wysypisk „organizowanych” przez mieszkańców, których nazwiska są znane.

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród poprosił Komisję Rolną, żeby zastanowić się nad tematyką i kogo zaprosić na zaplanowanej w najbliższym czasie Komisji Rolnej. Radny Wojciech Kuliński zaproponował zaproszenie Posła Piotra Zgorzelskiego. Burmistrz zobowiązał się zaproponowanie Panu Posłowi udział w Komisji.

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej na wybór dyrektora Centrum Kultury „Wisła”. Radny Wojciech Kuliński zgłosił kandydata Wiesława Tomkiewicza, radna Elżbieta Biernat zaproponowała radną Mariolę Olszewską. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na udział w komisji. Radni zaakceptowali zgłoszonych kandydatów.

Przewodniczący Rady zaproponował Burmistrzowi zorganizowanie konkursu dla rolników. Burmistrz wyraził zgodę, dodał, iż w najbliższym czasie Urząd zajmie się organizacją.

Radny Andrzej Woźniak – zapytał, czy jest to konieczność, aby osoba kierująca Centrum Kultury „Wisła” była zatrudniona na stanowisku dyrektora, z którą jak wiadomo związane są dodatkowe profity. Dodał, iż zmiana nazwy stanowiska mogłaby nastąpić np. po roku od objęcia funkcji.

Burmistrz odpowiedział, że zastanowi się nad tym, ale na tę chwilę uważa, iż powinno być to stanowisko dyrektora.

Radny Andrzej Dobaczewski złożył wniosek o przeprowadzenie rozmów w sprawie utrzymania czystości w miejscu po Cmentarzu Żydowskim. W ostatnim czasie cmentarz został wysprzątany, wyniesionych było 20 worków śmieci.

Burmistrz odpowiedział, iż są rozpoczęte rozmowy w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Żydowską, natomiast do dnia dzisiejszego tego nie sfinalizowano.

Radny Wiesław Tomkiewicz skierował prośbę do Rady o zaopiekowanie się również Cmentarzem Ewangelickim.

Burmistrz przychylił się do pomysłu radnego i zobowiązał się do posprzątania cmentarza przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie GiM Wyszogród.

Radny Marek Głowacki skierował pytanie do pana Artura Kaźmierczaka o naprawę studni w Rębowie. Pracownik Urzędu odpowiedział, iż zlecenie wykonania naprawy zostało przekazane elektrykowi do wykonania usługi.

Radny Andrzej Woźniak podjął temat firmy ratowniczej FAL, która w miniony piątek podpisała umowę na wynajem pomieszczenia na terenie Wyszogrodu. Zadał pytanie, czy może Rada skierowała by pismo, bądź podjęła oficjalne kroki w tej sprawie.

Burmistrz włączył się do rozmowy radnych, stwierdzając, iż na tę chwilę nic już się nie da zrobić. W miniony czwartek odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w Płocku, która również zastanawiała się co można jeszcze zrobić, aby uniemożliwić rozwój firmy FAL w naszym regionie. Nie jest fizycznie możliwe, aby kontrolować, kto i gdzie zamierza udostępnić lokal tej firmie.

Radna Elżbieta Biernat dodała, że w Mławie po wejściu na rynek tejże firmy za wiele się nie zmieniło, a przekazywane informacje o źle przygotowanym personelu są błędne.

W następnej kolejności zabrał głos radny Zbigniew Madany, który zapytał, czy już wiadomo, kiedy zostaną ogłoszone przetargi na modernizację dróg. Burmistrz odpowiedział, że najprawdopodobniej w kwietniu, po otrzymaniu zaliczki na realizację zadania.

Radny Mieczysław Majewski zapytał, kiedy rozpocznie się naprawa ul. Narutowicza. Pan Artur Kaźmierczak odpowiedział, że przetarg został ogłoszony, natomiast zgłosił się tylko jeden wykonawca, który zaoferował za wysoką cenę.

Radny Józef Zbigniew Boszko zapytał o drogę w Drwałach, przy której na łuku znajduje się figurka. Radny zapytał, czy istnieje możliwość przeniesienia figurki i poprowadzenie drogi prosto. Pan Artur Kaźmierczak odpowiedział, iż wszystko zależy to od wielu czynników miedzy innymi: czy jest miejsce na poprowadzenie drogi prosto, czy jak jest wpisane w ewidencji.

Przewodniczący Rady zaproponował, żeby radni zastanowili się nad zaproponowanymi zmianami, co do organizacji ruchu drogowego w Wyszogrodzie, aby na następnym wspólnym posiedzeniu, które jest zaplanowane na 25 kwietnia przedyskutować i podjąć konkretne decyzje, co do zmian.

Na koniec radny Hubert Więckowski, zapytał czy istnieje możliwość poprawienia ocieplenia bloku modernizowanego na jesieni. Wywiązała się dyskusja. Burmistrz odpowiedział, że inspektor nadzoru budowlanego pilotuje sprawę.


Punkt 8.


Interpelacji i zapytań radnych nie było.


Punkt 9.


Radni w przyjęli protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.Punkt 10.


Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła wnioski wynikające z dzisiejszych obrad.

  1. Wniosek o upoważnienie Burmistrza do wyznaczenia i zobowiązania Prezesa ZGK w Wyszogrodzie do zminimalizowania strat wody o minimum 20% w skali 2 lat na terenie GiM Wyszogród. Postępy w pracy powinny być przedstawiane w cyklu 6-miesięcznym - wniosek Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

  2. Wniosek o powołanie Komisji sprawdzającej mieszkańców pod kątem umów podpisanych z odbiorcami nieczystości – wniosek złożony przez radnego Andrzeja Dobaczewskiego.

  3. Ogłoszenie konkursu dla rolników – wniosek złożony przez Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

  4. Przeprowadzenie rozmów w sprawie utrzymania czystości w miejscu po Cmentarzu Żydowskim i Ewangelickim w Wyszogrodzie wniosek złożony przez radnych Andrzeja Dobaczewskiego i Wiesława Tomkiewicza.

  5. Wniosek o uczczenie braci Sobańskich tablicą pamiątkową – wniosek złożony przez radnego Wojciecha Kulińskiego.Punkt 11.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 15.10 zamyka obrady XV Sesji Rady GiM Wyszogród.

Na koniec radni przeszli na teren szkoły podstawowej, aby przeanalizować wydzieleniu miejsca z przeznaczeniem na Skwerek „Braci Sobańskich”.Protokołowała:

Agata Szczurowska
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-28 15:47:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-28 15:47:27
 • Liczba odsłon: 651
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673142]

przewiń do góry