UGiM.271.7.2018

Wyszogród, dn. 08.03.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

Podstawa wszczęcia postępowania:

·         Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

·         §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego”

KOD CPV – 45110000-1, 45120000-4, 45223500-1, 4522310-1, 45223820-0

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest Wykonanie:

a) wykonanie remontu istniejących schodów betonowych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i załącznikami nr. 4 (rzut z góry i przekrój schodów), nr.5 (widok balustrady)

b) zagospodarowanie terenu poprzez dostawę i montaż kompletu 3 szt latarni parkowych solarnych na słupach, dostawę i montaż kompletu - 1 szt. tablicy (gabloty) informacyjnej podświetlanej (oświetlenie solarne) min wymiary 150 cm x 150 cm (projekt tekstu informacji na tablicę przekaże Zamawiający), wykonanie podestu z kostki betonowej o wym. 3,0 x 1,5 m w obrzeżach betonowych zabezpieczonego pochwytem stalowym h = 1.1 m, dojście do schodów z kostki betonowej ograniczone obrzeżami na powierzchni 12 m2 (2.0 x 6.0 m) zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat min. dwóch robót ogólnobudowlanych o min. wartości: 25 000,00 zł (załącznik nr 6)

 

2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę (załącznik nr 7)

2. Do oferty należy dołączyć zaparafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37 w pok. nr 4 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2. Oferty można składać do dnia 23.03.2018 r., godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. ,,Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” - nie otwierać przed dniem 23.03. 2018 r., godz. 10.15

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2018 roku o godz. 10.15 w sali posiedzeń pok. nr 6, w budynku UGiM Wyszogród.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)     najniższa cena,

b)     okres udzielonej gwarancji,

2. Waga punktowa kryteriów oceny ofert :

a)     najniższa cena – 80 punktów (%)

b)     okres udzielonej gwarancji – 20 punktów (%)

Razem – 100 pkt (%)

3. Opis sposobu kryterium oceny ofert:

a)  Kryterium ceny oferty pod kątem najniższej ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:

Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,80

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. (%)

b) Kryterium terminu udzielonej gwarancji - oferta będzie oceniona na podstawie terminu udzielenia gwarancji podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca punktacja:

·         36 miesięcy udzielenia gwarancji - 20 pkt

·         od 35 do 24 miesięcy udzielenia gwarancji - 10 pkt

·         od 23 do 12 miesięcy udzielenia gwarancji - 5 pkt

·         poniżej 12 miesięcy udzielenia gwarancji - 0 pkt

4. Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny oferty oraz kryterium terminu udzielenia gwarancji (największa ilość punktów z dwóch kryteriów oceny oferty).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP urzędu oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

2. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu treści umowy dołączonej do zapytania (załącznik nr 8)

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email: a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

Zatwierdzam Wyszogród dnia ….. 03.2018 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

 

zal._nr_1_-_st-_wyszogrod_schody
zal._nr_2_-_przedmiar
zal._nr_3_-_pzt_schody
zal._nr_4_-_rzut_schodow
zal._nr_5_-_balustrada
zal._nr_6_-_wykaz_wykonanych_prac
zal._nr_7_-_formularz_ofertowy
zal._nr_8_-_projekt_umowy


Pytania i odpowiedzi do zapytania UGiM.271.7.2018

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego UGiM.271.7.2018 z dnia 08.03.2018 - „ Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego”

 

 1. Schody pochodzą z okresu międzywojennego, czy w związku z tym Wykonawca powinien uzgadniać projekt i realizację z WKZ?

 

Wskazany w zapytaniu obiekt nie jest zabytkiem , ani nie widnieje w rejestrze zabytków, z okresu międzywojennego pozostały najprawdopodobniej tylko elementy fudamentów na których posadowione zostały obecne schody.

Wykonawca nie ma obowiązku uzgodnienia projektu i realizacji zadania z Wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

2. W przypadku znalezienia w gruncie szczątków ludzkich, elementów zabytkowych, rzeczy mających wartość kulturową, Wykonawca winien zawiadomić odpowiednie służby, czy w tym przypadku Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia? Kto pokryje w tym wypadku koszt prac dodatkowych?

 

Zamawiający nie przewiduje głębokiego ingierowani w grunt rodzimy , prace budowlane sprowadzają się do wykonania tak jak jest to zawarte w opisie do nadlewki betonowej istniejacej konstrukcji schodów , montażu balustrady i wykonaniu dojścia.

Wierzchnia warstwa gruntu jest to w zasadzie nasyp a nie pierwotny grunt rodzimy.

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

 

3. Jakie certyfikaty powinna spełniać kostka betonowa?

 

Koska betonowa powinna odpowiadać  Polskiej Normie PN-EN 1338 : 2005 .

 

4. Czy Zamawiający przewiduje zapłatę za dodatkowe prace związane z błędnym oszacowaniem w przedmiarze?

 

Przedmiar został sporządzony z natury przez podmiot uprawniony realizujący  zadania z tego zakresu, więc zakładanie z góry jakiegokolwiek błędu przedmiaru nie jest zasadne. Ponadto każdy potencjalny oferent może dokonać weryfikacji pomiarow przedmiaru w terenie w miejscu lokalizacji obiektu przed złożeniem oferty – wizja lokalna w terenie.

 

5. Na rysunku ze zbrojeniem projektant nie przewidział łączeń, jakiej długości powinien być zakład zbrojenia?

 

Połączenia zbrojenia należy wykonać zgodnie z normą żelbetową LBT.

 

6. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego projektu budowlanego na podstawie którego przeprowadzono obliczenia.

 

Zakres planowanych prac budowlanych nie wymaga wykonania projektu budowlanego ani uzyskania pozwolenia na budowę , Zamawiający dokonał zgłoszenia prac budowlanych w odpowiednim organie. Obliczenia wykonano na podstawie wizji lokalnej obiektu w terenie.

 

7. Czy powierzchnia z kostki betonowej częściowo istniejąca powinna zostać rozebrana? Na rzucie schodów nie jest oznaczona warstwa podbudowy, jakiego kruszywa należy użyć, prosimy o podanie.

 

Nie , ponieważ po wykonaniu nadlewki schodów wysokość najścia ulegnie podwyższeniu   i  należy wyrównać poziomy dojścia ze schodami. Ciąg pieszy na podsypce cementowo-piaskowej,grubość wyniknie w naturze z różnicy poziomów , według przeprowadzonych pomiarów około 3 cm.

 

8. Czy projekt poddawany był konsultacjom społecznym, mamy doświadczenie, że budowa może zostać blokowana przez społeczność lokalną, przez co wydłużył się termin realizacji.

 

Planowane zadanie nie obligowało Zamawiającego do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wśród  społeczności lokalnej społeczności istnieje przekonanie o konieczności poprawy tego miejsca przestrzeni publicznej, a jego realizacja jest długo oczekiwana.

 

9. Czy Zamawiający przewiduje kolizje (obca infrastruktura) w gruncie?

 

Nie , nie przewiduje się kolizji z obcą infrastrukturą – brak obcej infrastruktury.

 

10. Czy Zamawiający przewiduje podłączenie oświetlenia lamp solarnych do alternatywnego źródła zasilania? Jeśli nie, to kto poniesie koszt?

 

Zamawiający przewiduje tylko i wyłącznie montaż lamp solnarnych zasilanych energią słoneczną. Nie przewiduje się dodatkowego zasilania z sieci.

 

 

11. Jaka jest kwota szacunkowa zamówienia?

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania zawsze podawana jest przed publicznym otwarciu ofert , na które wstęp jest ogólnodostępny. Ponadtto Zamawiający na swojej stronie BIP umieszcza plan zamówień publicznych.

 

12. W którym miejscu Zamawiający przewiduje odwodnienie? Na rysunkach nie ma ukazanych spadków, w którą stronę należy odprowadzać wodę.

 

Naturalne nachylenie schodów jest w kierunku południowo-wschodnim  i zachodnim , i  taki spadek należy zachować , spływ wód będzie następował powierzchniowo.

 

13. Czy Zamawiający zgadza się na wykonanie poręczy z rurek o mniejszej średnicy niż fi44?

 

Tak dopuszcza  ,na rysunkach jest użyte sformułowanie ,, na przykła”

 

14. Czy Zamawiający bezwzględnie wskazuje kołki HILTI do montażu słupków barierki?

 

Nie , jest to tylko jeden z proponowanych elementów systemu danego systemu.

 

15. W jaki sposób powinien być zabezpieczony murek oporowy? Na rysunkach nie widać wzmianki czy ma to być konstrukcja żelbetowa? Czy ten zakres jest poza zamówieniem?

 

Murek oporowy istnieje , wymaga czyszczenia oraz powierzchownych napraw , zaprawą cementowo-wapienną , ponadto wymaga odkrycia z gruntu od strony zachodniej. 

Wyszogród, 26 marzec 2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.:

„Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego”

 

Dnia 23 marca 2018 r. o godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród dokonano otwarcia ofert. Zgodnie z określonym w Zaproszeniu do składania ofert wywieszonym na tablicy ogłoszeń oraz umieszczonym na stronie internetowej urzędu dnia 08.03.2018r. w terminie tj. do 23 marca do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego, wpłynęła 1 oferta.

 

Zestawienie ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

 

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech

09-400 Płock

Maszewo Duże, ul. Dębowa 37

 

94 078,06 zł

115 716,01 zł

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 

 
 

UGiM.271.7. 2018                                                                            Wyszogrod,dn.26.03.2018r

 

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia – wszyscy

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego.

 

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, informuje o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na   " Odnowę zabytkowych schodów z okresu międzywojennego”, ogłoszonego w dniu 08.03.2018r, ponieważ cena  najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-08 10:52:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-26 11:41:45
 • Liczba odsłon: 839
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669028]

przewiń do góry