UGiM.271.18.2017                                                                              Wyszogród, 24.08.2017r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) oraz zasady konkurencyjności ujętej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zamawiający

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia sprzętu TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) do 3 szkół w gminie Wyszogród tj. Szkoły Podstawowej w Kobylnikach, Szkoły Podstawowej w Rębowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie w postaci:

Część I – Zakup i dostawa 45 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem,

Część II - Zakup i dostawa 3 sztuk drukarek 3D,

Część III - Zakup i dostawa 6 sztuk szafek mobilnych na komputery przenośne

na potrzeby projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym szkołach zawodowych).

2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie   www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37.

3.Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dane urządzenie nie może być wcześniej używana. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów (urządzeń).

4.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu TIK pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa zgodnie z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego zapytania.

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdą część zamówienia przez jednego oferenta.

7. Wspólny słownik zamówień (CPV):

30232100-5 Drukarki i plotery

30213100-6 Komputery przenośne

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

 

8. Oferenci są zobowiązani do podania w ofercie producenta, typu i wersji oprogramowania wszystkich proponowanych urządzeń zamieszczając je w załączniku nr 1 Oferta.

9. Urządzenia dostarczone będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

10. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Miejsce realizacji

Dostawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć sprzęt do siedziby doposażonych w ramach projektu placówek edukacyjnych tj. Szkoły Podstawowej w Kobylnikach, Szkoły Podstawowej w Rębowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszogród.

Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

Forma płatności

Przelew – 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

Warunki udziału w postepowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert

I. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny jest spełnienie wszystkich warunków dostępu opisanych w części II.

 

II. Wymagania w stosunku do Dostawcy/Oferenta:

a) warunki dostępu:

-wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą minimum być zgodne ze specyfikacją zamówienia opisaną w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania, być fabrycznie nowe oraz być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Dostawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie- badane na podstawie oświadczeń w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

-Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji sprzętu w języku polskim (instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne)- badane na podstawie oświadczeń w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

- Dostawca zapewni bezpłatne dostarczenie i zamontowanie (w tym zainstalowanie pakietu biurowego na każdym zestawie komputerowym) sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do wskazanego miejsca: Szkoły Podstawowej w Kobylnikach, Szkoły Podstawowej w Rębowie i Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród - badane na podstawie oświadczeń w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

- Dostawca/Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli- badane na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

b) Dostawca/Oferent prowadzi działalność w zakresie dostarczania/sprzedaży sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli biurowych - badane na podstawie zapisów załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz załączonych dokumentów-wyciąg z CEiDG lub KRS,

 

III. Kryteria oceny ofert:

1.      Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)      Cena – 60 %

b)     Termin realizacji zamówienia – 20 %

c)      Czas trwania gwarancji – 20 %

                                        Razem: 100%

2. Opis sposobu kryterium oceny ofert:

a)      Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru: Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b)      Kryterium terminu wykonania zamówienia – oferta będzie oceniona na podstawie terminu wykonania zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca punktacja:

- do 10 dni na wykonanie zamówienia              - 20 pkt

- od 11 do 14 dni na wykonanie zamówienia     - 15 pkt

- od 15 do 18 dni na wykonanie zamówienia     - 10 pkt

- od 19 do 21 dni na wykonanie zamówienia     -   5 pkt

- powyżej 21 dni na wykonanie zamówienia      -   0 pkt

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

c)    Kryterium terminu udzielonej gwarancji - oferta będzie oceniona na podstawie terminu udzielenia gwarancji podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca punktacja:

- 36 miesięcy udzielenia gwarancji                 - 20 pkt

- od 35 do 30 miesięcy udzielenia gwarancji   - 18 pkt

- od 29 do 24 miesięcy udzielenia gwarancji   - 15 pkt

- od 23 do 18 miesięcy udzielenia gwarancji   - 10 pkt

- od 17 do 12 miesięcy udzielenia gwarancji   - 5 pkt

- poniżej 12 miesięcy udzielenia gwarancji      - 0 pkt

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

3. Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny oferty, kryterium terminu wykonania zamówienia oraz kryterium terminu udzielenia gwarancji (największa ilość punktów z trzech kryteriów oceny oferty).

5. Powyższa punktacja dotyczy każdej części zamówienia.

6. Opis sposobu obliczania oferty:

a) Wykonawca określa cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza ofertowego, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego.

c) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

d) Wykonawca może złożyć ofertę częściową przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zmiany, w złożonej już ofercie mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród lub osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród do dnia 1 września 2017 roku., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu), - na załączonym formularzu do zapytania.

2. W przypadku składania ofert osobiście, przesłania pocztą elektroniczną lub drogą pocztową, za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty najkorzystniejszej.

4. Oferta złożona pisemnie po terminie zostanie niezwłocznie odesłana Wykonawcy bez otwierania koperty. Oferty przesłane pocztą elektroniczną po terminie zostają włączone do akt niniejszego postępowania.

5. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje w dniu otwarcia ofert.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów   wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Sposób przygotowania oferty

1)      Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonej kopercie i opisać w następujący sposób : Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy , z adnotacją: „Oferta na zakup i dostawę sprzętu TIK”

2)      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy lub przez pełnomocnika.

3)      Ewentualne poprawki w ofercie muszą zostać naniesione czytelnie i winny zostać opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

4)      Oferta winna zostać złożona na załączonym formularzu, załącznik nr 1.

5)      Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 21 dni od daty otwarcia ofert.

6)      Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.

7)      Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w zapytaniu ofertowym zostanie uwzględniona informacja o zmianie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Sposób poinformowania o wynikach postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń biura projektu oraz stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz BIP tutejszego urzędu.

Dodatkowe informacje

A) Załączniki do niniejszego zapytania:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku występowania powiązań – Załącznik nr 3.

4. Projekt umowy – Załącznik nr 4

 

B) Kontakt z Wykonawcami:

telefonicznie pod numerem 24 267 26 31 lub adresem email:  k.caban@wyszogrod.pl

 

 

                                                                                                             

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                       Jan Boszkozalacznik_nr_1-formularz_ofertowy
zalacznik_nr_2-specyfikacja_tik
zalacznik_nr_3-oswiadczenie
zalacznik_nr_4_-projekt_umowyWyszogród, 11 wrzesień 2017 r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: : „Zakup i dostawa wyposażenia sprzętu TIK”

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Zakup i dostawę wyposażenia sprzętu TIK wpłynęła 6 ofert.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

1.      Future Technology Sp. z o.o.;

Ul. Nowogrodzka 50 lok.515

00-695 Warszawa

2.      VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O.;

DAROTA 6/301

40-022 KATOWICE

3.      KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k.;

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

4.      OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT DANUTA WALCZAK

ul. Armii Krajowej 3/161

10-072 Olsztyn

5.      Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk;

ul. Spółdzielcza 33,

09-407 Płock

6.      CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.;

ul. Wolności 8 lok.4

26-600 Radom

 

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 01.09.2017r. do godz. 10:00  zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.


 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

 

a)       najkorzystniejszą cenę – 60 %

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

 

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 60 pkt.

                                                   Cena badanej ofert

 

b)      Termin realizacji zamówienia – 20 %

Punktacja za termin wykonania ofert odbyła  się wg: 

 Do wyliczeń została przyjęta następująca punktacja:

- do 10 dni na wykonanie zamówienia              - 20 pkt

- od 11 do 14 dni na wykonanie zamówienia     - 15 pkt

- od 15 do 18 dni na wykonanie zamówienia     - 10 pkt

- od 19 do 21 dni na wykonanie zamówienia     -   5 pkt

- powyżej 21 dni na wykonanie zamówienia      -   0 pkt

 

c)      Czas trwania gwarancji – 20%

Do wyliczeń została przyjęta następująca punktacja:

 

- 36 miesięcy udzielenia gwarancji                 - 20 pkt

- od 35 do 30 miesięcy udzielenia gwarancji   - 18 pkt

- od 29 do 24 miesięcy udzielenia gwarancji   - 15 pkt

- od 23 do 18 miesięcy udzielenia gwarancji   - 10 pkt

- od 17 do 12 miesięcy udzielenia gwarancji   - 5 pkt

- poniżej 12 miesięcy udzielenia gwarancji      - 0 pkt

 

 

 

 

Część I - Zakup i dostawa 45 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

60 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin realizacji

20 pkt

Liczba pkt w kryterium: gwarancja

20 pkt

 Suma punktów:

Max. 100 pkt

2

40,98

20

20

80,98

3

50,04

20

20

90,04

4

60

20

20

100

5

56,94

20

20

96,94

6

36,55

20

20

76,55

 

 

 

Część II - Zakup i dostawa 3 sztuk drukarek 3D

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

60 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin realizacji

20 pkt

Liczba pkt w kryterium: gwarancja

20 pkt

 Suma punktów:

Max. 100 pkt

1

17,15

20

5

42,15

4

60

20

15

95

5

45,72

20

20

85,72

 

 

 

Część III - Zakup i dostawa 6 sztuk szafek mobilnych na komputery przenośne

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

60 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin realizacji

20 pkt

Liczba pkt w kryterium: gwarancja

20 pkt

 Suma punktów:

Max. 100 pkt

5

60

20

20

100

6

51,06

20

20

91,06

 

Dla Części I - Zakup i dostawa 45 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT DANUTA WALCZAK

ul. Armii Krajowej 3/161
10-072 Olsztyn

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 82 575,00 zł netto, wartość brutto(mechanizm odwrotnego obciążenia VAT): 101 567,25 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 25/100)

 

Dla Części II - Zakup i dostawa 3 sztuk drukarek 3D

Zamówienie zostało udzielone firmie:

OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT DANUTA WALCZAK

ul. Armii Krajowej 3/161

10-072 Olsztyn

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 7 269,30 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100)

 

 

Dla Części III - Zakup i dostawa 6 sztuk szafek mobilnych na komputery przenośne

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk;

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 12 324,60 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złotych 60/100)

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-24 11:31:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-11 21:17:29
  • Liczba odsłon: 628
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674980]

przewiń do góry