Wybór oferty- zapytanie ofertowe na dostawę opału.

DANE DO OGŁOSZENIAPrzedmiot zamówienia: Dostawa węgla opałowego dla kotłowni w Szkole

Podstawowej w Wyszogrodzie , Szkole Podstawowej

w Kobylnikach , Szkole Podstawowej w Rębowie ,

Urzędzie Gminy i Miasta W-ód, Przedszkola

Samorządowego Wyszogród, OSP Wyszogród, Dom

Kultury w Rębowie.

Dostawa węgla opałowego w okresie od 1 stycznia 2015

do 31 grudnia 2015 roku.

Tryb udzielenia zamówienia : Zapytania ofertowe

Data udzielenia zamówienia: 05.11.2014r.

Liczba otwartych ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: -

Nazwa i adres wykonawcy , któremu udzielono zamówienia: Handel Okrężny do

Produkcji Rolnej – Andrzej Pielat , Brody Duże , 09-460 Mała Wieś.

Szacunkowa wartość zamówienia – 95.000,21 zł.
UgiM 3041/K.1.2014

Wyszogród, 14.10.2014r


ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania oferty na dostawę węgla opałowego

dla Kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie , Szkole podstawowej w Kobylnikach, Szkole Podstawowej w Rębowie ,w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, w Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie , OSP Wyszogród i Domu Kultury w Rębowie.

W ilości: - węgiel – kostka - 25 ton.

-węgiel - orzech - 52 tony

-węgiel - miał - 41 ton.

- węgiel ekogroszek/workowany/ - 17 ton.


Termin składania ofert: 30 .10. 2014r. Do godz. 10.00


Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma składania ofert: pisemna


Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :

UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, tel. 24/ 267 -26 - 00 …......


Kryterium wyboru: najniższa cena – 100%

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa węgla opałowego w okresie od 1 stycznia 2015r. Do 31 grudnia 2015r. W ilości ogólnej / szacunkowej/ 135 ton.Parametry dostawy zostały określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załacznik do zapytania ofertowego .

Termin wykonania zamówienia:

Dostawa węgla opałowego winna być realizowana sukcesywnie , w okresie od 01.01.2015r. Do 31.12.2015r. Na podstawie zgłoszenia telefonicznego dokonywanego przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Podana przez oferenta cena winna również obejmować:

 • transport na miejsce przeznaczenia

 • rozładunek

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz ofertowy /zał. Nr.2/

 • certyfikat dotyczący parametrów węgla.

Wszystkie strony oferty wraz z dokumentami winny być podpisane przez oferenta.

Do kontaktu z oferentami upoważniona jest Urszula Caban tel. 24/ 267-26-00

Ofertę należy złożyć na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37 , 09-450 Wyszogród

w kopercie z oznaczeniem : Zapytanie ofertowe na dostawe węgla opałowego

Nie otwierać przed dniem 30.10.2015r. Przed godz. 10.00

w pok. Nr. 4 / Kancelaria/ do dnia 30.10.2015 do godz. 10.

Z wybranym oferentem zastanie podpisana umowa w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego.Z a t w i e r d z a m:


….................................Załączniki:

 1. Specyfikacja techniczna określenia przedmiotu zamówienia.

 2. Formularz ofertowy.
FORMULARZ OFERTY

dla Zamówienia wykonania -dostawę

PROWADZONEGO W TRYBIE POZAUSTAWOWYM ZGODNIE Z ART. 4, UST. 8

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na:

dostawę węgla opałowego do: Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie, Szkole Podstawowej w Kobylnikach, Szkole Podstawowej w Rębowie , w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie, OSP Wyszogród i Dom Kultury w Rębowi


 1. ZAMAWIAJĄCY:


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród 1. WYKONAWCA:


Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)


3. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM, ŻE:


 • zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego niniejszego zamówienia;

 • gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia osobiście, zgodnie z treścią: zapytania ofertowego;Cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

-węgiel – kostka 25 ton x …............zł/t = …........................zł.

-węgiel - orzech 52 tony x …...........zł/t = …........................zł.

-wegiel - miał 41 ton x …...........zł/t = …........................zł.

-węgiel - ekogroszek 17 ton x …...........zł/t = …........................zł.

/workowany/

---------------------------------------

Razem netto ….......................zł.

Podatek VAT …...% …......................zł.

Ogółem BRUTTO: ….......................zł

RAZEM WARTOŚĆ w zł:


netto………………………………………………………. VAT………………………………………………………….


brutto……………………………………………………..


Zapewniamy realizację zamówienia, zgodnie ze specyfikacją techniczną w terminie rzeczywistego okresu wykonywania inwestycji będącej przedmiotem zamówienia wraz okresem usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.


PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:


 • posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


 • posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
  i osobami - zdolnymi do wykonania zamówienia;


 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


 • oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszym ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;


 • informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;


 • oświadczamy, że dostawę będącą przedmiotem Zamówienia wykonam zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.


 • Udzielam gwarancji na wykonane zadanie na okres ………………………..miesięcy/lat
…………………………………………

Podpis specyfikacja
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-15 09:54:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-13 12:29:30
 • Liczba odsłon: 743
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680659]

przewiń do góry